Forsiden

Høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14 (sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgs- og opplæringspenger og pleiepenger)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i folketrygdlovens regler for fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger mv. blant annet som en følge av innføring av a-ordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2016

Vår ref.: 15/4150

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i folketrygdlovens regler for fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger mv. blant annet som en følge av innføring av a-ordningen. I tillegg foreslås endringer i reglene for beregning av sykepenger til frilansere, inkludert kombinasjonen frilansere/selvstendig næringsdrivende.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. februar 2016.

Les og svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for at høringsbrevet blir sendt eventuelle underliggende instanser, etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv og at høringsinnspill fra disse blir vedlagt.

Med hilsen     

Sara Bruvoll (e.f.)

avdelingsdirektør                                                             

Anette Storhaug Sørensen

seniorrådgiver

Alle departementene

Akademikerne

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeidersamvirkenes Landsforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Forskningsinstituttet IRIS

Forskningsstiftelsen Fafo

Frischsenteret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

HR Norge

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold

Industri Energi

Info Tjenester AS

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen 

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

KS

KS Bedrift

Kunstnernettverket

Landets kommuner

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Nordlandsforskning

Norges Bondelag

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Skuespillerforbund

Norske Film + Tv-Produsenters Forening

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Petroleumstilsynet

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

Samfunns- og næringslivsforskning

Senter for seniorpolitikk

SINFEF byggforsk

SINTEF Teknologi og samfunn

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statistisk Sentralbyrå

Stiftelsen Rogalandsforskning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Uføres landsorganisasjon

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Velferdsalliansen

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund