Høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14 (sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgs- og opplæringspenger og pleiepenger)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i folketrygdlovens regler for fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger mv. blant annet som en følge av innføring av a-ordningen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.02.2016