Prop. 39 L (2015–2016)

Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Bakgrunn

I Sundvollen-erklæringen slår regjeringen fast at den vil «legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn». Målet er derfor at mediepolitikken skal «stimulere til nyskaping og innovasjon, samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas». Når det gjelder eierskapsregulering konkret slår regjeringen fast at den ønsker å «[t]ilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold, og la Konkurransetilsynet forvalte loven om medieeierskap».

I Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2016, Prop. 1 S (2015–2016), ble saken omtalt slik:

I dag vurderer to tilsynsorganer, Konkurransetilsynet og Medietilsynet, saker om oppkjøp og sammenslåinger på medieområdet. Dette er ressurskrevende både for myndighetene og bransjen. Gjeldende medieeierskapslov er også lite treffsikker i møte med et svært dynamisk mediemarked. Nærings- og fiskeridepartementets forslag til endring av konkurranselovens bestemmelse om kontroll med foretakssammenslutninger, åpner for at mediepolitiske hensyn kan ivaretas innenfor rammene av konkurranserettslig metode, jf. høringssak av 12. mars 2015. Regjeringen har derfor sendt på høring forslag om at medieeierskapsloven oppheves slik at kontroll med fusjoner og oppkjøp i mediesektoren bare behandles av Konkurransetilsynet. De mediepolitiske målsettingene om å ivareta mediemangfoldet og forhindre skadelig eierkonsentrasjon på medieområdet ved kontroll av foretakssammenslutninger, vil bli ivaretatt under den foreslåtte lovendringen.
I tillegg til kontroll med fusjoner og oppkjøp, er kunnskap om eierforholdene i mediene viktig for at vi som mediebrukere skal være oppmerksomme på hvilke avsendere og interesser som står bak de budskapene vi møter. Selv om medieeierskapsloven foreslås opphevet, mener Regjeringen at Medietilsynet fortsatt bør ha en rolle når det gjelder å bidra til åpenhet og kunnskap om eierforhold i norske medier.

2.2 Høringen

I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet å oppheve medieeierskapsloven og dermed samle tilsynet med oppkjøp og sammenslåinger på medieområdet i Konkurransetilsynet. Departementet foreslo likevel at Medietilsynet fortsatt skal ha en rolle når det gjelder å bidra til åpenhet og kunnskap om eierforhold i norske medier, og la fram forslag til lovbestemmelser som sikrer tilsynet den nødvendige tilgangen til informasjon for å ivareta denne oppgaven.

Forslaget ble sendt på høring 25. juni 2015. Høringsnotatet ble lagt ut på departementets hjemmesider slik at det var allment tilgjengelig.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Konkurransetilsynet

 • Medietilsynet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norsk kulturråd

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokatembetet

 • ØKOKRIM

 • Sámediggi/Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Det juridiske fakultet UiB

 • Institutt for informasjons- og medievitenskap UiB

 • Det juridiske fakultet UiO

 • Institutt for medier og kommunikasjon UiO

 • Universitetet i Tromsø

 • Det juridiske fakultet UiT

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Trondheim

 • NRK

 • Abelia

 • Advokatfirma Arntzen de Besche

 • Advokatfirma DLA Piper Norway DA

 • Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA

 • Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen

 • Advokatfirmaet Grette DA

 • Advokatfirmaet Haavind AS

 • Advokatfirmaet Hjort DA

 • Advokatfirmaet Kluge DA

 • Advokatfirmaet Schjødt AS

 • Advokatfirmaet Selmer DA

 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

 • Advokatfirmaet Thommessen AS

 • Advokatfirmaet Wiersholm AS

 • Advokatfirmaet Wikborg Rein

 • Akademikerne

 • Aller Media

 • Amedia

 • Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)

 • Berner Gruppen

 • Bonnier Media

 • Brækhus Dege Advokatfirma DA

 • Bull & Co Advokatfirma AS

 • Deloitte Advokatfirma AS

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Fagpresses Forening

 • Edda Media

 • Egmont Norge AS

 • Familie & Medier

 • Føyen Advokatfirma DA

 • Handelshøyskolen BI

 • Hegnar Media

 • IKT-Norge

 • Institusjonen Fritt Ord

 • Kabel Norge

 • KPMG

 • KS – Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon

 • Kvale Advokatfirma DA

 • Landslaget for lokalaviser

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • Mentor Medier

 • Modern Times Group AB

 • NHST Media Group

 • Norges Handelshøyskole (NHH)

 • Norges Juristforbund

 • Norges televisjon AS

 • Norkring AS

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Lokalradioforbund

 • Norsk medieforskerlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Tidsskriftforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Economics

 • Polaris Media

 • PWC

 • RiksTV

 • Sàlas

 • SBS Discovery AS

 • Schibsted ASA

 • Telenor ASA

 • TV 3 AS

 • TV2 Gruppen

 • TVNorge AS

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 25. september 2015. Departementet har mottatt 19 høringssvar.

Følgende har uttalt at de ikke vil avgi høringsuttalelse i saken, eller at de ikke har merknader:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Domstolsadministrasjonen

Følgende har uttalt seg om realiteten i forslaget:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Medietilsynet

 • Advokatforeningen

 • Amedia

 • Familie & Medier

 • Landslaget for lokalaviser

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Redaktørforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Polaris Media ASA

 • Schibsted Norge ASA

Oppsummert er det et klart flertall av høringsinstansene som i all hovedsak støtter forslaget. Innspillene fra høringen behandles i nærmere detalj under de aktuelle avsnittene i proposisjonen.