Prop. 39 L (2015–2016)

Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier i samsvar med et vedlagt forslag.