Prop. 39 L (2015–2016)

Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

En oppheving av medieeierskapsloven og en samling av tilsynsansvaret i Konkurransetilsynet vil medføre administrative forenklinger for både det offentlige og næringslivet. For det offentlige vil samordningen trolig også innebære en viss reduksjon i forvaltningskostnader.

Forslaget til lov om åpenhet om eierskap i medier innebærer en videreføring av Medietilsynets oppgaver etter medieeierskapsloven § 7 første ledd bokstav b) og har derfor isolert sett ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Det samme gjelder videreføringen av bestemmelsene om opplysningsplikt.