Prop. 39 L (2015–2016)

Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier

Proposisjonen inneholder forslag til lov om oppheving av medieeierskapsloven og forslag til ny lov om åpenhet om eierskap i medier. Forslaget innebærer at det bare er Konkurransetilsynet som skal føre tilsyn med fusjoner og oppkjøp i mediebransjen, etter de alminnelige reglene i konkurranseloven. Etter forslaget vil aktørene dermed bare få ett regelverk og ett tilsyn å forholde seg til ved fusjoner og oppkjøp, i stedet for to av hver som i dag. I tillegg foreslås det at Medietilsynets oppgaver knyttet til allmennhetens innsyn i medieeierskap opprettholdes, gjennom en ny lov om åpenhet om eierskap i medier.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget