Prop. 43 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)

Til innholdsfortegnelse

4 Høring

Forslaget til endringer i plan- og bygningsloven har ikke vært på alminnelig høring. Den store tilstrømningen av asylsøkere som Norge nå opplever, nødvendiggjør at særlige tiltak iverksettes raskt. Dette er nødvendig blant annet for raskt å kunne sikre asylsøkere husly denne vinteren. Departementet har derfor besluttet å gjøre unntak fra hovedregelen om alminnelig høring. Det er departementets vurdering at behovet for raskt å kunne gjennomføre endringer i plan- og bygningsloven som kan bidra til å håndtere den store tilstrømningen, må gå foran hensynet til at berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner får anledning til å uttale seg om forslaget til lovendringer.

Til dokumentets forside