Prop. 43 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)

Til innholdsfortegnelse

7 Administrative og økonomiske konsekvenser

Som følge av at det foreligger en akutt situasjon med behov for øyeblikkelige tiltak, har det ikke vært praktisk mulig for departementet å foreta grundige vurderinger av konsekvensene av forslaget.

Hovedformålet med den tidsbegrensede bestemmelsen er å sikre at staten raskt kan gjennomføre påkrevde tiltak ved krise eller i andre ekstraordinære situasjoner. I tilknytning til den ekstraordinære situasjonen som Norge nå er i, vil bestemmelsen være et viktig redskap for å sikre rask etablering av asylmottak og omsorgssentre. Forslaget vil medføre at det kan sikres nøktern, men forsvarlig innkvartering for nyankomne asylsøkere som ellers kunne risikere å ikke bli tilbudt tak over hodet. Dette er grunnleggende for å opprettholde helse og velferd i en kritisk situasjon.

Konsekvenser for det offentlige

Forslaget til fullmaktsbestemmelse vil kunne medføre besparelser for staten ved at det blir enklere å etablere nøktern, men forsvarlig innkvartering. Etter departementets vurdering er dette et bedre alternativ enn dagens kostbare bruk av blant annet hoteller.

Kongen kan bemyndige departementet til å fatte beslutninger etter denne bestemmelsen. Ved bruk av fullmaktsbestemmelsen må det påregnes økt arbeidsbyrde for departementet. Departementet antar imidlertid at dette vil være mulig å håndtere innenfor gjeldende budsjettrammer.

Etablering av asylmottak og omsorgssentre har praktiske og økonomiske konsekvenser for kommunene, som ved bruk av bestemmelsen fratas myndighet etter plan- og bygningsloven. Forslaget til bestemmelse vil innebære at kommunen ikke tar del i en beslutning som har store konsekvenser for dem. Dette innebærer en tilsidesettelse av prinsippet om lokalt selvstyre. Så langt det er praktisk mulig skal og bør gjennomføring av nødvendige tiltak, eksempelvis etablering av mottak, skje i dialog og samarbeid med kommunene. Når departementet likevel anbefaler dette forslaget, er det fordi situasjonen er så prekær at det er behov for akutte tiltak. Etter departementets vurdering bør dette veie tyngre enn hensynet til det lokale selvstyret.

Konsekvenser for det private

For driftsoperatører, både private, offentlige og ideelle, vil det bli enklere å kunne tilby byggverk til bruk som asylmottak og omsorgssentre.

For naboer og gjenboere, vil forslaget få negative konsekvenser i den forstand at de mister adgangen til å komme med nabomerknader. Etter departementets vurdering må statens behov for å gjennomføre påkrevde tiltak ved krise eller andre ekstraordinære situasjoner, veie tyngre enn naboers og gjenboeres rett til å gi merknader.

Til dokumentets forside