Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 43 L (2016–2017)

Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer i regelverket for telefonmarkedsføring i markedsføringsloven (mfl.), med det formål å sikre at forbrukere som har tatt et aktivt valg og reservert seg mot telefonmarkedsføring, i størst mulig grad skal slippe denne salgsformen.

Departementet hadde forslagene på høring i perioden 9. juli til 9. oktober 2015. Bakgrunnen for høringsnotatet var en evaluering av regelverket for telefonmarkedsføring som avdekket at telefonmarkedsføring topper klagestatistikken til Forbrukerombudet. Evalueringen viste også at halvparten av de som har reservert seg mot telefonmarkedsføring, likevel har blitt oppringt, og at det særlig er unntakene fra forbudet mot telefonmarkedsføring til reserverte forbrukere som skaper problemer i praksis.

Det er kommet inn en rekke synspunkter fra mange høringsinstanser på forslagene som ble presentert i høringsnotatet. Det store ankepunktet i høringen har særlig vært knyttet til forslaget om å oppheve unntaket om eksisterende kundeforhold. Unntaket gir næringsdrivende en mulighet til å rette telefonmarkedsføring til egne kunder selv om de har reservert seg i Reservasjonsregisteret.

I proposisjonen gjennomgår departementet telefonmarkedsføring rettet mot forbrukere, og regelverket som gjelder for denne formen for markedsføring. Proposisjonen presenterer problemstillingene som ble behandlet i høringsrunden, og inneholder forslag til lovendringer i de av markedsføringslovens bestemmelser som regulerer telefonmarkedsføring. Endringsforslagene innebærer en innstramming av regelverket for telefonmarkedsføring for næringsdrivende. Reglene for frivillige organisasjoner videreføres i stor grad.

Departementets hovedforslag i proposisjonen er å:

  • Opprettholde reservasjonsordningen. Forbrukere som ikke ønsker telefonmarkedsføring kan reservere seg mot dette i Reservasjonsregisteret. Hovedformålet med denne ordningen er at det skal være opp til forbrukerne å velge om de vil motta telefonmarkedsføringshenvendelser eller ikke. Forbrukere som ikke ønsker slike henvendelser, skal få slippe. Se punkt 3.1.

  • Oppheve unntaket som gir næringsdrivende grunnlag for telefonmarkedsføring overfor reserverte forbrukere som er eksisterende kunder. Næringsdrivende kan fortsatt kontakte sine kunder per telefon for å markedsføre nye varer eller tjenester, men kun dersom kunden har anmodet om dette. Forslaget er heller ikke til hinder for at næringsdrivende uanmodet ringer sine kunder dersom formålet med henvendelsen ikke er markedsføring, men å gi saklig informasjon. Salg og markedsføring over telefon kan også skje når det er kunden som har tatt telefonisk kontakt. Se punkt 3.3.

  • Stramme inn unntaket for uttrykkelig anmodning. En anmodning om telefonmarkedsføring må rettes til én bestemt næringsdrivende. Det vil ikke lenger være mulig å innhente en anmodning som åpner for at en lang rekke aktører kan kontakte forbrukeren til tross for reservasjon. Se punkt 3.2.

  • Innføre en overgangsordning som innebærer at forslaget om oppheving av unntaket for eksisterende kundeforhold i dagens mfl. § 13 tredje ledd, utsettes i 6 måneder etter at de øvrige endringsforslagene trer i kraft. I overgangsperioden kan næringsdrivende avklare med sine kunder hvorvidt de fortsatt ønsker telefonmarkedsføring. Se punkt 3.3.4.6.

  • Videreføre unntaket som gir frivillige organisasjoner grunnlag for telefonmarkedsføring overfor reserverte forbrukere som har et eksisterende kunde- eller giverforhold. Se punkt 3.4.

  • Videreføre dagens krav om at et tilbud gitt over telefon bekreftes skriftlig av selgeren og aksepteres skriftlig av forbrukeren for at bindende avtale skal være inngått. Kravet gjelder kun for næringsdrivende. Aviser og frivillige organisasjoner er fortsatt fritatt fra ordningen. Se punkt 3.15.

  • Innføre forbud mot at næringsdrivende retter telefonmarkedsføring til forbrukere fra skjult telefonnummer og fra telefonnummer som ikke er registrert og søkbart i nummeropplysningstjenestene. Se punkt 3.7.

  • Innføre forbud mot at frivillige organisasjoner sender en forespørsel til fysiske personer om økonomisk støtte som er egnet til å bli oppfattet som et krav om betaling. Se punkt 3.8.

I tillegg foreslår departementet endringer av mer rettsteknisk og pedagogisk art.

Proposisjonen behandler i utgangspunktet ikke andre former for direktemarkedsføring, eksempelvis markedsføring ved adressert post. Skriftlig direktemarkedsføring er mindre påtrengende og enklere å håndtere for forbrukeren enn telefonmarkedsføring. Ettersom beskyttelsesbehovet ikke er like stort som for telefonmarkedsføring, har kun reglene for telefonmarkedsføring vært gjenstand for evaluering.

Proposisjonen inneholder likevel forslag til visse rettstekniske endringer i reglene for markedsføring ved adressert post. Dette er nødvendig fordi reservasjonsreglene for telefonmarkedsføring og markedsføring ved adressert post i dag er de samme. Ettersom departementet endrer innholdet i reglene for telefonmarkedsføring, foreslås det samtidig endringer av rettsteknisk art for adressert post. Reservasjonsreglene for henholdsvis markedsføring ved adressert post og telefonmarkedsføring foreslås regulert i separate bestemmelser, men uten at dette skal medføre noen realitetsendringer i reglene for adressert post.

Til toppen
Til dokumentets forside