Prop. 46 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

Utanriksdepartementet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

22 950 000

frå kr 2 337 487 000 til kr 2 314 537 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

2 000 000

frå kr 10 140 000 til kr 8 140 000

116

Internasjonale organisasjonar

70

Pliktige bidrag, vert redusert med

73 500 000

frå kr 1 497 132 000 til kr 1 423 632 000

117

EØS-finansieringsordningane

77

EØS-finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 831 000 000 til kr 1 801 000 000

78

Den norske finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

130 000 000

frå kr 1 526 000 000 til kr 1 396 000 000

118

Utanrikspolitiske satsingar

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70, 71, 72 og 73, vert auka med

10 150 000

frå kr 93 942 000 til kr 104 092 000

72

Nedrusting, ikkje-spreiing og kjernefysisk tryggleik m.m., kan overførast, kan nyttast under post 21, vert redusert med

2 200 000

frå kr 13 928 000 til kr 11 728 000

140

Utanriksdepartementet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 639 123 000 til kr 1 609 123 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, vert redusert med

34 103 000

frå kr 156 020 000 til kr 121 917 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70

Utvekslingsordningar, kan overførast, vert redusert med

25 000 000

frå kr 88 811 000 til kr 63 811 000

150

Humanitær bistand

70

Naudhjelp og humanitær bistand, kan overførast, vert auka med

3 294 000

frå kr 4 869 905 000 til kr 4 873 199 000

151

Fred, tryggleik og globalt samarbeid

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjonar m.m., kan overførast, vert auka med

47 000 000

frå kr 304 690 000 til kr 351 690 000

159

Regionløyvingar

72

Afghanistan, kan overførast, vert redusert med

10 000 000

frå kr 550 000 000 til kr 540 000 000

75

Afrika, kan overførast, vert auka med

35 000 000

frå kr 1 120 584 000 til kr 1 155 584 000

160

Helse

70

Helse, kan overførast, vert auka med

1 141 788 000

frå kr 4 151 759 000 til kr 5 293 547 000

161

Utdanning, forsking og fagleg samarbeid

70

Utdanning, kan overførast, vert redusert med

100 000 000

frå kr 2 405 150 000 til kr 2 305 150 000

71

Forsking, kan overførast, vert redusert med

10 000 000

frå kr 181 846 000 til kr 171 846 000

72

Kunnskapsbanken og fagleg samarbeid, kan overførast¸ vert redusert med

112 390 000

frå kr 688 714 000 til kr 576 324 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overførast, vert redusert med

22 730 000

frå kr 416 200 000 til kr 393 470 000

72

Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med

130 000 000

frå kr 702 000 000 til kr 572 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overførast, vert auka med

31 000 000

frå kr 130 000 000 til kr 161 000 000

163

Klima, miljø og hav

70

Miljø og klima, kan overførast, vert redusert med

22 500 000

frå kr 1 392 542 000 til kr 1 370 042 000

71

Berekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overførast, vert redusert med

36 747 000

frå kr 382 967 000 til kr 346 220 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overførast, vert auka med

30 100 000

frå kr 324 019 000 til kr 354 119 000

73

Sårbare grupper, kan overførast, vert auka med

29 000 000

frå kr 466 000 000 til kr 495 000 000

171

FNs utviklingsarbeid

72

Andre tilskot (FN), kan overførast, vert redusert med

22 500 000

frå kr 167 700 000 til kr 145 200 000

172

Multilaterale finansinstitusjonar og gjeldslette

70

Verdsbanken, kan overførast, vert redusert med

4 297 000

frå kr 1 188 000 000 til kr 1 183 703 000

71

Regionale bankar og fond, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 869 000 000 til kr 839 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overførast, vert redusert med

31 000 000

frå kr 247 000 000 til kr 216 000 000

179

Flyktningtiltak i Noreg

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

95 915 000

frå kr 575 352 000 til kr 479 437 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3100

Utanriksdepartementet

01

Diverse gebyr ved utanriksstasjonane, vert redusert med

15 418 000

frå kr 27 368 000 til kr 11 950 000

3100

Utanriksdepartementet

02

Gebyr for utlendingssakar ved utanriksstasjonane, vert redusert med

105 000 000

frå kr 199 348 000 til kr 94 348 000

II

Tilsegnsfullmakt

Stortinget gjer samtykke om at Utanriksdeparementet i 2020 kan gje tilsegn om tilskot til International Finance Facility for Immunisitation (IFFIm) med inntil 1 000 mill. kroner i perioden 2020–2029 under kap. 160 Helse, post 70 Helse, og fråvike Stortinget sitt vedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskot før det er behov for å dekke dei aktuelle utgiftene og bruke tilskot som sikkerheit for lån.

III

Fullmakt til postering mot mellomverande med statskassen

Stortinget samtykker i at Utanriksdepartementet i 2020 kan postere a konto innbetaling frå ESA av Noregs andel av ESAs bot til Telenor på om lag 99,5 mill. euro mot mellomverande med statskassen. Når endeleg oppgjer er avklart, blir mellomverande gjort opp og inntektsført på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Til forsida av dokumentet