Prop. 47 L (2017–2018)

Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Til innholdsfortegnelse

19 Politiattest

19.1 Gjeldende rett

Studenter ved enkelte fagskoleutdanninger kan bli bedt om å legge frem politiattest etter politiregisterloven § 39 ved opptak eller underveis i utdanningen. Det følger av denne bestemmelsen at det i politiattesten skal anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av en rekke bestemmelser i straffeloven. I gjeldende fagskolelov § 12 tredje og fjerde ledd omtales imidlertid kun tilfeller der studenter er dømt, siktet eller tiltalt. Det fremgår ikke eksplisitt av bestemmelsene at vedtatt forelegg kan være grunnlag for utestengelse, selv om det i dag legges til grunn at en student som har vedtatt forelegg for overtredelse av de aktuelle straffebudene, kan utestenges på samme måte som en som er dømt for samme overtredelse. Etter gjeldende bestemmelse kreves det bare alminnelig flertall i styret for å fatte vedtak om utestenging.

19.2 Departementets høringsforslag

Alle merknader på politiattesten kan være grunnlag for utestenging etter bestemmelse om politiattest i gjeldende fagskolelov § 12. I tilfeller der det fremgår av politiattesten at en student har vedtatt et forelegg, bør det fremkomme av lovteksten at også dette kan gi grunnlag for utestenging. Hensynet til sårbare grupper understøtter også at vedtatt forelegg må vurderes som grunnlag for utestenging. Departementet foreslår derfor at dette fremgår eksplisitt av loven.

Et vedtak om utestenging på bakgrunn av merknad på politiattest er en inngripende sanksjon overfor studenten. Likevel er det ikke krav om at vedtak etter denne bestemmelsen skal fattes med to tredels flertall. For andre bestemmelser i loven som regulerer vedtak om utestenging på bakgrunn av vurdering av skikkethet, fusk, grovt forstyrrende opptreden eller skapt fare for liv eller helse, er det fastsatt krav om to tredels flertall for vedtak om å utestenge studenten. Etter departementets vurdering bør utestenging på bakgrunn av merknad på politiattest, som kan få større konsekvenser for studenten enn for eksempel vedtak om bortvisning, ikke kunne fattes med knappere flertall enn det som gjelder for de øvrige bestemmelsene som kan gi grunnlag for bortvisning eller utestengning. Departementet mener kravet til flertall i sakene det her er snakk om, bør være på samme nivå. Departementet mener det derfor er nødvendig å lovfeste at vedtak om å utestenge en student på grunn av merknad på politiattest, må fattes med minst to tredels flertall.

Det foreslås for øvrig enkelte språklige justeringer i bestemmelsen. Departementet foreslår blant annet å endre «yrkesutøving» i andre ledd til «arbeid». Formålet er å klargjøre at det som omfattes, er mer enn det som tradisjonelt betegnes som et yrke. For eksempel vil denne endringen klargjøre at enhver som yter tjenester etter helse- og omsorgsloven, kan bli avkrevd attest, ikke kun den som har et yrke som krever autorisasjon etter helsepersonelloven.

19.3 Høringsinstansenes syn

Ingen av høringsinstansene er negative, men kun tre av instansene uttrykker støtte til forslaget. Det som pekes på som positivt, er at forelegg nå kan være grunnlag for utestenging. Fagskolen Innlandet mener det virker fornuftig at vedtatt forelegg også kan gi grunnlag for utestenging. «Det virker også riktig at vedtak om utestenging krever to tredels flertall». Oppland fylkeskommune støtter også forslaget.

19.4 Departementets vurdering

Departementets vurdering er at forelegg også skal omfattes av bestemmelsen, slik at utestenging nå kan gjennomføres på bakgrunn av dette. Departementet ønsker her at reglene for politiattest er like for studentene, enten de går på en fagskole eller på universitet eller høyskole.

Det er ingen kommentarer til den språklige justeringen i forslaget som departementet har foreslått. Endringen er kun av språklig art og vil ikke innebære en realitetsforskjell. Fremleggelse av politiattest skal gjøres etter politiregisterloven § 39 første ledd og skal primært fremlegges ved opptak, eventuelt underveis i utdanningen, men før første praksisperiode om praksis inngår i utdanningen.

Kriteriene for utestenging fra utdanning eller praksis knyttes til fremleggelse av politiattest. Tilsvarende som i universitets- og høyskoleloven § 4-9 skal politiattesten inneholde opplysninger om hvorvidt studenten er siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold som er omtalt i politiregisterloven § 39.

Det er den enkelte fagskole som må vurdere om utdanningene de tilbyr, omfattes av definisjonen i forslagets første ledd, slik at studentene må fremlegge politiattest, primært ved opptak. Imidlertid er det viktig å huske at krav om politiattest er et inngripende tiltak overfor den enkelte. Det må derfor ikke stilles krav om politiattest i utdanninger hvor dette er åpenbart unødvendig.

Alle studenter vil måtte levere politiattest for utdanninger der det etter institusjonens vurdering er krav om det. Departementet foreslår videre at det er den enkelte student som selv må fremlegge politiattest. Konsekvensen av å la være å fremlegge politiattest vil være at studenten ikke får opptak eller ikke får delta i praksis- eller klinisk undervisning.

Det er styret som, etter uttalelse fra fagskolen, avgjør om studenten skal nektes å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring med grunnlag i politiattesten. Vedtaket kan påklages til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Fagskolene har ikke plikt til å dekke eventuelle utgifter studenten har til advokatbistand knyttet til vurdering om utestenging på grunn av politiattest. Dette temaet ble vurdert i Prop. 95 L (2015–2016) Endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.). Her konkluderte departementet med at man ikke gikk videre med et forslag om dette.

Det er ingen kommentarer til enkelte mindre språklige justeringer til forslaget.

Det vises til lovforslaget § 27.

Til dokumentets forside