Prop. 49 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som er foreslått i utlendingsloven § 87 kan komme til å kreve noe økt behov for ressurser til håndtering av DNA-tester i UDI, politiet og ved norske utenriksstasjoner. Eventuelle merutgifter vil imidlertid dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Når det gjelder forslaget om utestengelse fra au pair-ordningen, vil denne endringen trolig innebære at det opprettes flere saker om utestengelse for brudd på au pair-ordningen etter utlendingsloven § 27 b første ledd, og at det også ilegges utestengelse i noen flere tilfeller. Omfanget er usikkert, men det vil uansett ikke dreie seg om store tall. Saksomfanget etter gjeldende § 27 b er begrenset: Ved utgangen av 2019 hadde UDI 81 personer til vurdering for utestengelse (det tilsvarende tallet for 2018 var 56). Siden ikrafttredelsen av bestemmelsen i juli 2013, har UDI fattet vedtak om å ilegge utestengelse for i alt 70 personer. I samme periode har UDI fattet vedtak om ikke å ilegge karantene for 205 personer.

Endringene vedrørende utestengelse på grunn av straffbart forhold begått mot en au pair (økning til varig utestengelse, også ved siktelse/tiltale, jf. utlendingsloven § 27 b annet ledd, og at politiet gis en opplysningsplikt om slike forhold, jf. § 85 a), vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Årlig går svært få slike saker for domstolene. I 2017, 2018 og 2019 har UDI ikke fattet noen vedtak etter § 27 b annet ledd.

Eventuelle merutgifter som følger av forslagene, vil dekkes innenfor Justis- og beredskapsdepartementets gjeldende budsjettrammer.

De foreslåtte språklige endringene i utlendingsloven §§ 27, 110, 114 og 120 innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside