Prop. 54 S (2015–2016)

Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Regjeringen legger i proposisjonen fram forslag om samtykke til inngåelse av to avtaler om politisamarbeid med henholdsvis EU og USA. Ettersom avtalene regulerer samme område, fremmes de for Stortinget i samme proposisjon.

Avtalen mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, og rådsbeslutning 2008/616/JIS om gjennomføring av beslutning 2008/615/JIS (heretter Prüm-avtalen), ble undertegnet av Norge 26. november 2009 i Stockholm.

Avtalen mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet (heretter PCSC-avtalen) ble undertegnet 8. mai 2012.

Prüm-avtalen innebærer norsk tilslutning til mesteparten av EUs regelverk i de såkalte Prüm-beslutningene, mens PCSC-avtalen inneholder en egen regulering av hvordan samarbeidet mellom Norge og USA skal foregå.

Begge avtalene omhandler blant annet direkte søketilgang for partenes politimyndigheter i referansedata fra hverandres DNA- og fingeravtrykkregistre for kriminalitetsbekjempelse. Avtalene inneholder også bestemmelser om annen informasjonsutveksling mellom partenes politimyndigheter. Prüm-avtalen legger i tillegg opp til tilgang til direkte søk i hverandres motorvognregistre, og bestemmelser om annen bistand mellom politimyndighetene.

Prüm-avtalen krever lovendring. Gjennomføringen av avtalene vil også kreve bevilgninger fra Stortinget. Begge avtalene må anses å være av særlig stor viktighet slik at Stortingets samtykke til inngåelse er nødvendig etter Grunnlovens § 26 andre ledd.

Prüm-avtalen med de to Prüm-beslutningene i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk og PCSC-avtalen på norsk og engelsk, følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Vedlegg til rådsbeslutning 2008/616/JIS om gjennomføring av beslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, følger som utrykte vedlegg til proposisjonen. Dette vedlegget finnes også elektronisk på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008D0616.

Til dokumentets forside