Prop. 54 S (2015–2016)

Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012

Proposisjonen omhandler samtykke til inngåelse av den såkalte Prüm-avtalen mellom EU og Island og Norge og inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Avtalene innebærer en betydelig effektivisering av politisamarbeidet med henholdsvis EU og USA ved rask tilgang til viktig informasjon for å kunne bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet. Avtalene vil gi direkte søketilgang for partenes politimyndigheter i hverandres DNA- og fingeravtrykkregistre for kriminalitetsbekjempelse på treff/ikke-treff basis. Prüm-avtalen gir i tillegg direkte søketilgang i partenes motorvognregistre.

Les dokumentet

Vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget