Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 58 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 3. juli 2015 på høring forslag til endringer i utlendingsloven kapittel 14, og i utlendingsforskriften kapittel 19 og 19A. Formålet med forslagene til endringer, er å klargjøre regelverket om bortvisning av tredjelandsborgere av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, og å gi fullmakt til andre enn UDI til å treffe slike bortvisningsvedtak.

Høringsforslaget ble sendt til følgende instanser:

 • Alle departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt ID-senter

 • Norad

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Språkrådet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Fylkesmennene

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeiderpartiet

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bispedømmene

 • Demokratene

 • Den norske dommerforening

 • Den norske kirke – Kirkerådet

 • Det liberale folkepartiet

 • DROF – Driftsoperatørforum

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Flyktninghjelpen

 • Fremskrittspartiet

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Høyre

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Råd

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kristelig Folkeparti

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Kystpartiet

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Miljøpartiet De grønne

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Norges politilederlag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Pensjonistpartiet

 • Peoplepeace

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • Rødt

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Seniorsaken

 • Senterpartiet

 • SOS Rasisme

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Uføre Landsorganisasjon (ULO)

 • UNHCR Stockholm

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Venstre

 • Vergeforeningen

 • Virke Hovedorganisasjonen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Frist for å avgi høringsuttalelse var 3. september 2015. Følgende instanser har uttalt seg om realiteten i forslaget:

 • Advokatforeningen

 • Antirasistisk Senter

 • Jussformidlingen

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

Følgende instanser har uttalt at de ikke ville gi uttalelse i saken eller at de ikke hadde merknader til forslaget:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Fagforbundet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet