Prop. 58 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i utlendingsloven som innebærer at det fastsettes en særskilt bestemmelse om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (sikkerhetssaker) i lovens kapittel 14. Samtidig foreslås det at departementet kan gi fullmakt til andre enn Utlendingsdirektoratet (UDI) til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker. I denne forbindelse er det i første rekke tenkt på å gi vedtakskompetanse til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i hastesaker om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Det er også foreslått enkelte mer rettstekniske endringer, herunder tydeliggjøres det i lovens § 127 at det er politiet (og ikke UDI) som har kompetanse til å treffe beslutning om bruk av tvangsmidler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget