Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 58 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 17 første ledd bokstav l

Det vises til de alminnelige motivene avsnitt 4.1.

Endringen innebærer at det bortvisningsalternativet i bokstav l som gjelder «når det er nødvendig av hensyn til … internasjonale forbindelser», tas ut av bestemmelsen. Departementet anser at dette bortvisningsgrunnlaget fullt ut vil være dekket av en ny hjemmel i § 126 til å bortvise av hensynet til utenrikspolitiske hensyn.

Til § 126 første ledd annet punktum

Det vises til de alminnelige motivene avsnitt 4.1.

Endringen innebærer at det kommer inn en uttrykkelig bortvisningsbestemmelse i § 126.

Tredjelandsborgere som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen skal fortsatt vurderes etter reglene i lovens kapittel 13.

Til § 127 første ledd

Det vises til de alminnelige motivene avsnitt 4.3.

Den nye § 127 første ledd bokstav b innebærer at det følger uttrykkelig av § 127 at det er politiet (og ikke UDI) som har myndighet til å treffe beslutning om bruk av tvangsmidler eller andre beslutninger som etter loven skal treffes av politiet. Som følge av at presiseringen i bokstav b er tatt inn, har departementet funnet det hensiktsmessig å redigere bestemmelsen, og har formulert de ulike alternativene i en bokstavliste.

Til § 127 sjette ledd, innledningen og bokstav c-d

Det vises til de alminnelige motivene avsnitt 4.2.

Bestemmelsen gir hjemmel for at det i forskrift kan fastsettes at andre enn UDI gis fullmakt til å treffe vedtak om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Det vises til at departementet i høringen fremmet forslag til forskriftsendring om å gi PST bortvisningskompetanse.