Prop. 65 L (2017–2018)

Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av tretten fylkeskommuner til seks fylkeskommuner, jf. Prop. 84 S (2016–2017) og Innst. 385 S (2016–2017). Dette omfatter følgende vedtak:

Vedtak 832
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune blir slått saman frå 1. januar 2020.
Vedtak 833
Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune blir slått saman frå 1. januar 2020.
Vedtak 834
Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune blir slått saman frå 1. januar 2020.
Vedtak 835
Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune blir slått saman frå 1. januar 2020.
Vedtak 836
Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune blir slått saman frå 1. januar 2020.
Vedtak 844
Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen fra 1. januar 2020.

Departementet foreslår å ta inn en ny bestemmelse i inndelingsloven § 29 som fastslår at rikets seks nye fylker skal ha følgende navn:

  • Viken

  • Innlandet

  • Vestfold og Telemark

  • Agder

  • Vestland

  • Troms og Finnmark eller Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finmarkku

Departementet foreslår videre et samisk navn for Trøndelag fylke: Trööndelage. Trøndelag vil dermed ha to offisielle fylkesnavn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer videre forslag om å oppheve lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (bispedømme- og fylkesloven). Navn på bispedømmene reguleres i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven). Bispedømme- og fylkesloven § 1 har derfor ingen selvstendig betydning i dag. Når bestemmelsen om rikets fylker tas inn i inndelingsloven, kan bispedømme og kirkeloven oppheves.

Endringer i andre lover som følge av nye fylkesnavn vil bli lagt fram for Stortinget etter at navnene er vedtatt.

Til dokumentets forside