Prop. 7 L (2016–2017)

Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet foreslår i denne proposisjonen endringer i helseberedskapsloven for å gi hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon. Bakgrunnen for forslaget er at helsemyndighetene i flere situasjoner har erfart at det kan være behov for å samle inn og systematisere informasjon om pasienter for å få oversikt over omfang, årsakssammenhenger og sykdomsutvikling, som kan ligge til grunn for tiltak.

Det foreslås at beredskapsregistre skal kunne etableres av Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet for å gi oversikt og kunnskap om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser ved miljøhendelser, ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til eksponering for helseskadelige miljøfaktorer og ved andre kriser og beredskapssituasjoner. Det skal også kunne etableres registre for å ivareta internasjonale rapporteringsplikter og administrative oppgaver i en beredskapssituasjon. I proposisjonens kapittel 4 drøftes de rettslige rammene for etablering av beredskapsregistre og kravene ved behandling av opplysninger i slike registre.

Det foreslås endringer i folkehelseloven og smittevernloven for å kunne innføre varslingsplikter for etater, virksomheter og personell utenfor helse- og omsorgstjenesten ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse. Forslaget er en del av gjennomføringen av WHOs internasjonale helsereglement. Dette drøftes i proposisjonens kapittel 5.

Til dokumentets forside