Forsiden

Prop. 79 LS (2015–2016)

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Regjeringen fremlegger med dette lovforslag om å omdanne statsforetaket Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway SF) til et aksjeselskap ved navn Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS).

AIM Norway SF leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder. Vedtaket om å omdanne virksomheten fra forvaltningsorgan til statsforetak i 2011 var begrunnet i et ønske om å sette verkstedet i stand til å kunne ta på seg større vedlikeholdsoppdrag i tilknytning til nye kampfly og redningshelikoptre. Vedlikeholdsavtaler ble i økende grad integrert i kontraktene ved kjøp av nytt forsvarsmateriell, og det var nødvendig å posisjonere virksomheten for at verkstedet kunne bli en aktør i underleverandørmarkeder som ble etablert som en følge av denne utviklingen. Samtidig var det viktig å ha tilstrekkelig med kontroll over foretakets leveranser til Forsvaret i overgangsperioden fra forvaltning til kommersiell virksomhet.

AIM Norway SF har siden omdannelsen jobbet aktivt med å bli en konkurransedyktig leverandør, og foretaket har de senere årene utvidet kundegrunnlaget og lykkes med å konkurrere seg til nye oppdrag. Regjeringen ønsker å understøtte denne utviklingen og å ytterligere styrke foretaket som en kommersiell virksomhet. I tillegg skal statens mål med eierskapet rendyrkes mot forretningsmessig drift, og således kunne bidra til en høyere avkastning på statens investerte kapital. Regjeringen foreslår derfor å omdanne foretaket til et aksjeselskap.

For å sikre gode rammevilkår for en fleksibel og forretningsmessig drift bør selskapet gis anledning til å søke privat kapital og tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet på lang sikt. Private eiere kan tilføre betydelig og relevant kompetanse som er nødvendig for å videreutvikle selskapet, samt bidra til synergieffekter med annen relevant forsvarsindustri. Det fremlegges derfor i tillegg et forslag om fullmakt til at staten kan redusere eierskapet i aksjeselskapet når det vurderes som hensiktsmessig.

Regjeringen vil fremheve at endringer i statens eierskap av AIM Norway AS skal gjennomføres på en måte som er forretningsmessig forsvarlig og ivaretar både selskapets og statens interesser. Regjeringen vil, i sine eventuelle beslutninger om endring i statens eierskap i selskapet, vurdere både markedsmessige og selskapsspesifikke forhold. Eventuelle endringer vil kun gjennomføres dersom dette anses å være økonomisk gunstig eller hensiktsmessig for staten. I tillegg vil det, i en eventuell transaksjon, bli gjort grundige vurderinger av de sikkerhetsmessige aspektene ved å endre eierstrukturen, samt hensynet til forsvarsmessig kompetanse hos eierne og selskapets rolle i det internasjonale forsvarsmarkedet.

I denne proposisjonen fremmes det forslag til omdanning ved lov. En omdanning som dette har tradisjonelt blitt gjort gjennom lov med tilsvarende regulering. Det vises i denne sammenheng til blant annet omdanningen av NSB og Posten til aksjeselskaper. Ved omdanning av AIM Norway SF til aksjeselskap gjennom lov, legges det vekt på kontinuitet i driften, slik at selskapets virksomhet kan videreføres uavbrutt. Driftsmessig kontinuitet sikres ved å overføre alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser, herunder kontrakter, uten at aksjeselskapet eller andre har anledning til å si opp rettsforhold som følge av omdanningen. Kontinuitet i driften vil også være positivt for selskapets medkontrahenter. I tillegg vil en omdanning ved lov være tids- og kostnadsbesparende, siden en rekke problemstillinger reguleres direkte i loven.

AIM Norway AS vil etableres som et aksjeselskap som er 100 prosent eid av staten. Stiftelsen og den generelle driften gjøres i henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskap (aksjeloven). Omdanningen skjer ved at AIM Norway SFs eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres som en helhet til AIM Norway AS i forbindelse med stiftelsen av aksjeselskapet. Som vederlag mottar staten aksjer i AIM Norway AS. Det foreslås ikke at staten skyter inn ny egenkapital i selskapet som en del av omdanningen.

Loven er av formell karakter og gjennomføres etter mønster fra tilsvarende lovarbeider for gjennomføring av politiske beslutninger. Forsvarsdepartementet har derfor ikke ansett det som nødvendig å gjennomføre en ordinær offentlig høring i saken.