Prop. 79 LS (2015–2016)

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

Proposisjonen inneholder forslag til lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap, og vedtak om fullmakt til endring i statlig eierandel. Hensikten med omdanningen er å legge til rette for at foretaket kan styrkes som en kommersiell virksomhet, og således kunne bidra til en høyere avkastning på statens investerte kapital. For å ytterligere sikre gode rammevilkår for en fleksibel og forretningsmessig drift, bør selskapet gis anledning til å søke privat kapital og tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet på lang sikt. Det fremlegges derfor i tillegg et forslag om fullmakt til at staten kan redusere eierskapet i aksjeselskapet når det vurderes som hensiktsmessig.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget