Forsiden

Prop. 8 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 9. februar 2018 ved beslutning nr. 21/2018 å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15 mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (krisehåndteringsdirektivet) i EØS-avtalen.

Gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet forutsatte på tidspunktet for beslutning i EØS-komiteen lovendring. Det ble derfor fra norsk side tatt forbehold om samtykke fra Stortinget, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget har etter dette vedtatt lovendringer for gjennomføring av direktivet, jf. lov 23. mars 2018 nr. 2 om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker), jf. Prop. 159 L (2016–2017). Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019, jf. kgl. res. 23. mars 2018. Det bes nå om samtykke fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

EØS-komiteens beslutning og direktivet følger vedlagt i uoffisiell norsk oversettelse.