Prop. 8 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital) og vedlegg XXII (Selskapsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/20121 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) I direktiv 2014/59/EU henvises det til ’morinstitusjon i Unionen’, ’finansielt morholdingselskap i Unionen’ og ’blandet finansielt morholdingselskap i Unionen’, som innenfor rammen av EØS-avtalen skal forstås å henvise til enheter som oppfyller relevante definisjoner fastsatt ved direktivet, som er etablert i en stat som er part i EØS-avtalen, og som ikke er datterselskap til en annen institusjon opprettet i en annen stat som er part i EØS-avtalen.

 • 3) EØS-avtalens vedlegg IX, XII og XXII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU) og 16c (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF) tilføyes følgende:

  «, endret ved:

  • 32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).»

 • 2. Etter nr. 19a (europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF) tilføyes følgende:

  «19b. 32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene ’medlemsstat(er)’, ’omstruktureringsmyndigheter’ og ’vedkommende myndigheter’ også omfatte, i tillegg til den betydning de har i direktivet, henholdsvis EFTA-statene, deres omstruktureringsmyndigheter og deres vedkommende myndigheter.

  • b) Henvisninger til EBAs myndighet i henhold til artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 i direktivet skal når det gjelder EFTA-statene forstås som henvisninger til EFTAs overvåkingsorgans myndighet i de tilfeller som er fastsatt i og i samsvar med nr. 31g i dette vedlegg.

  • c) I artikkel 2 nr. 1 punkt 28 skal ordene ’artikkel 107 nr. 1 i TEUV’ erstattes med ordene ’artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen’.

  • d) Henvisninger til ’Unionens statsstøtteregler’ som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 53 skal forstås som henvisninger til statsstøttereglene fastsatt i EØS-avtalens del IV kapittel 2, inkludert relevante vedlegg og protokoller til EØS-avtalen samt, når det gjelder EFTA-statene, relevante bestemmelser i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.

  • e) Artikkel 68 nr. 6 og artikkel 93 får ikke anvendelse.

  • f) I artikkel 84 nr. 1 og 4 og artikkel 128 første ledd skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’EBA’.

  • g) I artikkel 94 nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, får ordene ’som nevnt i artikkel 93 nr. 1’ ikke anvendelse.

  • h) I artikkel 97:

   • i) i nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, får ordene ’som omhandlet i artikkel 93 nr. 1’ og ’i henhold til artikkel 93 nr. 1’ ikke anvendelse.

   • ii) i nr. 4 første ledd tilføyes følgende:

    ’Inngåelsen av slike samarbeidsavtaler skal ikke være obligatorisk for vedkommende myndigheter og omstruktureringsmyndigheter i EFTA-statene.’.

  • i) I artikkel 102 nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’31. desember 2024’ forstås som ’31. desember 2027’.

  • j) I artikkel 130, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’fra 1. januar 2016’ forstås som ’innen ett år etter at EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 trådte i kraft’.»

 • 3. I nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) og 31g (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010) skal nytt strekpunkt lyde:

  «– 32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).»

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg XII nr. 4 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).»

Artikkel 3

I EØS-avtalens vedlegg XXII gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 2 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU), 3 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU), 5 (rådsdirektiv 82/891/EØF) og 10e (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  «– 32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).»
 • 2. I nr. 10d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF) og 10g (europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF) tilføyes følgende:

  «, endret ved:

  • – 32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).»

Artikkel 4

Teksten til direktiv 2014/59/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 10. februar 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2, eller på den dag EØS-komiteens beslutning som innlemmer forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU i EØS-avtalen trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 9. februar 2018.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt