Prop. 8 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)

Til innholdsfortegnelse

4 Forholdet til norsk rett

Etter at EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av krisehåndteringsdirektivet i EØS-avtalen ble truffet, har Stortinget vedtatt lovendringer for gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet, jf. lov 23. mars 2018 nr. 2 om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker). Lovendringene ble vedtatt etter forslag fra Finansdepartementet i Prop. 159 L (2016–2017) og innstilling fra finanskomiteen i Innst 137 L (2017–2018). Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019, jf. kgl. res. 23. mars 2018. Lovendringene vil bli supplert med forskriftsregler. Endringene i direktiv 2001/24/EF vil bli gjennomført i forskrift til finansforetaksloven. De øvrige endringene i andre direktiver forutsetter ikke endringer i norsk regelverk.