Prop. 8 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)

Proposisjonen søker Stortingets samtykke til å innlemme direktiv 2014/59/EU om  krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i EØS-avtalen. Direktivet er allerede gjennomført i norsk rett. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget