Prop. 82 L (2019–2020)

Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sendte Miljødirektoratet endringsforslagene på høring. Proposisjonen er basert på Miljødirektoratets høringsnotat av 10. mai 2019 om forslag om endring av reaksjonshjemlene i produktkontrolloven.

Etter departementets vurdering tilsier ikke høringsinnspillene at det er behov for endringer. Departementet har likevel valgt å gjøre enkelte endringer i forslaget til § 4 slik det fremkom i høringsnotatet, blant annet å flytte forslaget til nytt fjerde ledd i § 4 til en ny § 4 b, og å presisere hvilke bestemmelser i loven den nye paragrafen kan benyttes for. Endringene er hovedsakelig av lovteknisk karakter, og departemenetet mener disse ikke er vesentlige nok til at det er behov for ny alminnelig høring av forslagene.

Høringsnotat av 10. mai 2019 ble sendt til følgende instanser:

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeidstilsynet

 • Direktoratet for mineralforvaltning

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Fylkesmannen i alle fylker

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Kystverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Mattilsynet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Oljedirektoratet

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens innkrevingssentral

 • Statens vegvesen

 • Statens strålevern

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Tolldirektoratet

 • ØKOKRIM

 • Sametinget

 • Avfall Norge

 • Bedriftsforbundet

 • Den Norske Advokatforening

 • ERP Norway

 • Framtiden i våre hender

 • Greenpeace Norge

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Natur og ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Norges Juristforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norsirk

 • Norsk forening for farlig avfall

 • Norsk Industri

 • Norsk Olje og Gass

 • Norsk Vann

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Renas

 • Sabima

 • Virke

 • WWF Verdens naturfond

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgende høringsinstanser har kommet med realitetsmerknader til forslaget:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Regelrådet

 • Statens vegvesen

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Landsorganisasjonen i Norge