Prop. 82 L (2019–2020)

Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler) i samsvar med et vedlagt forslag.