Prop. 85 S (2017–2018)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer etter saldert budsjett, utgifter

1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

173 061

-

8 000

181 061

Sum endringer Regjering

-

8 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

961 300

-

4 000

965 300

21

Spesielle driftsutgifter

-

-

2 000

2 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

593 400

-

376 700

970 100

70

Tilskudd til partigruppene

186 000

-

6 000

192 000

Sum endringer Stortinget og underliggende institusjoner

-

388 700

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

109 750

-

1 400

111 150

Sum endringer Høyesterett

-

1 400

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 253 292

-

-8 600

2 244 692

21

Spesielle driftsutgifter

12 931

-

5 000

17 931

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 499 500

-

-150 000

1 349 500

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter

38 204

-

5 000

43 204

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika

2 728 640

-

-15 000

2 713 640

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan

-

565 000

6 000

571 000

78

Regionbevilgning for Asia

786 500

-565 000

-

221 500

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling

319 000

66 300

-

385 300

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

343 000

-

10 000

353 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand

4 511 000

-

116 202

4 627 202

72

Menneskerettigheter

360 000

-

10 000

370 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

71

Faglig samarbeid

428 658

-

13 000

441 658

166

Klima, miljø og fornybar energi

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

-

65 000

65 000

72

Klima og miljø

917 200

-

133 000

1 050 200

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 425 477

-

-397 802

1 027 675

168

Kvinners rettigheter og likestilling

70

Kvinners rettigheter og likestilling

346 700

-

7 600

354 300

169

Global helse og utdanning

70

Global helse

3 218 916

-

15 000

3 233 916

170

FN-organisasjoner mv.

76

FN og globale utfordringer

308 300

-96 000

10 000

222 300

80

Øvrige tilskudd

-

29 700

-

29 700

81

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk

275 000

-

10 000

285 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO)

183 500

-

20 000

203 500

171

Multilaterale finansinstitusjoner

71

Regionale banker og fond

840 000

-

-3 000

837 000

Sum endringer Utenriksdepartementet

-

-148 600

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

349 065

23 400

-

372 465

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

111 351

-

-210

111 141

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

199 608

-

98 245

297 853

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

287 542

-

5 000

292 542

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

1 040 466

-

26 245

1 066 711

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

1 529 048

-

-11 535

1 517 513

240

Fagskoleutdanning

60

Tilskudd til fagskoler

651 079

-

7 130

658 209

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Spesielle driftsutgifter

20 248

-

-7 130

13 118

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

33 858

-

822

34 680

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 218

-

500

9 718

257

Kompetansepluss

70

Tilskudd

157 167

-

-822

156 345

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter

123 391

-

10 000

133 391

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

34 355 141

-

7 220

34 362 361

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid

87 044

-

1 000

88 044

280

Felles enheter

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

85 091

-

10 000

95 091

71

Tilskudd til UNIS

132 349

-

6 000

138 349

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

351 664

-

15 000

366 664

73

Tilskudd til internasjonale programmer

64 475

-

1 200

65 675

285

Norges forskningsråd

55

Virksomhetskostnader

801 868

-

2 000

803 868

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

53

NUPI

4 904

-

535

5 439

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

338 558

-

-27 802

310 756

73

EUs rammeprogram for forskning

2 199 232

-

8 778

2 208 010

75

UNESCO-kontingent

24 341

-

-1 127

23 214

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

-

241 314

6 750

248 064

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

-

44 572

1 500

46 072

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

-

51 000

-

51 000

50

Norges forskningsråd

-

6 857

-

6 857

60

Integreringstilskudd

-

11 254 978

144 154

11 399 132

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

-

3 329 422

-456 473

2 872 949

62

Kommunale innvandrertiltak

-

199 506

-

199 506

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

-

2 161

-

2 161

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

-

107 860

1 542

109 402

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

-

3 921

-

3 921

73

Tilskudd

-

7 941

-

7 941

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap

-

44 525

-

44 525

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

-

32 267

-

32 267

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

-

1 997 096

15 297

2 012 393

Sum endringer Kunnskapsdepartementet

17 346 820

-136 181

315

Frivillighetsformål

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

6 000

-

-2 580

3 420

78

Ymse faste tiltak

8 350

-

4 500

12 850

79

Til disposisjon

14 500

-

-1 920

12 580

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

185 000

-

100 000

285 000

87

Tilskudd til X Games

-

-

3 000

3 000

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

25 440

-

-20 500

4 940

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

93 477

-

-1 320

92 157

21

Spesielle driftsutgifter

59 458

-

3 000

62 458

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

95 887

-

-3 880

92 007

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

16 173

-

3 000

19 173

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m.

47 550

-

-2 000

45 550

78

Ymse faste tiltak

50 440

-

-5 000

45 440

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

166 653

-

1 946

168 599

50

Filmfondet

489 300

-

21 000

510 300

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

320 000

-

-7 000

313 000

72

Innovasjon og utvikling

-

-

7 000

7 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

79 724

-

-700

79 024

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 041 100

-

1 000

2 042 100

342

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

33 341

-

16 000

49 341

Sum endringer Kulturdepartementet

-

115 546

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

487 634

-23 400

1 000

465 234

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting

24 692

-

5 000

29 692

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 020

-

37

14 057

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 451 320

-

26 400

2 477 720

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 670 787

-

-60 367

4 610 420

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

23 619

-

27 400

51 019

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

242 958

-

23 067

266 025

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

17 101 318

-

46 000

17 147 318

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000

-

7 700

191 700

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

627 039

-

-1 900

625 139

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

861 215

-

4 100

865 315

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

252 753

-

2 000

254 753

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

757 881

-

2 900

760 781

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

687 887

-

-12 800

675 087

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 513 208

-

-241 706

2 271 502

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

103 978

-

3 000

106 978

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

8 717

-

-3 000

5 717

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

47 652

-

12 100

59 752

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

109 536

-

-2 500

107 036

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter

121 102

-

47 350

168 452

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett

357 001

-

-18 900

338 101

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

34 352

-

10 000

44 352

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 276

-

1 476

5 752

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

687 039

-

-87 147

599 892

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging

59 702

-

30 000

89 702

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

31 388

-

-6 400

24 988

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

118 433

-

-800

117 633

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

90 223

-

13 000

103 223

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

238 370

-

53 000

291 370

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

992 010

-

-9 000

983 010

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 019 623

-

-224 455

795 168

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

31 876

-

-10 423

21 453

30

Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak

-

-

97 900

97 900

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

117 170

-

3 600

120 770

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

208 053

-

-22 159

185 894

70

Stønader til beboere i asylmottak

147 739

-

-30 753

116 986

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

103 847

-

-16 250

87 597

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

11 194

-

726

11 920

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

309 867

-

-1 000

308 867

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

241 314

-241 314

-

0

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

44 572

-44 572

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

51 000

-51 000

-

0

50

Norges forskningsråd

6 857

-6 857

-

0

60

Integreringstilskudd

11 254 978

-11 254 978

-

0

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger

3 329 422

-3 329 422

-

0

62

Kommunale innvandrertiltak

199 506

-199 506

-

0

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 161

-2 161

-

0

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

107 860

-107 860

-

0

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

3 921

-3 921

-

0

73

Tilskudd

7 941

-7 941

-

0

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap

44 525

-44 525

-

0

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

32 267

-32 267

-

0

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 997 096

-1 997 096

-

0

Sum endringer Justis- og beredskapsdepartementet

-17 346 820

-331 804

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

27

Felles IKT-løsning

-

-

13 000

13 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

20 087

-

6 700

26 787

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

31

Igangsetting av byggeprosjekter

80 000

-

70 000

150 000

33

Videreføring av byggeprosjekter

1 955 000

-

170 000

2 125 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

20 200

-

2 210

22 410

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

27 000

-

35 500

62 500

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

5 757

-

-365

5 392

560

Sametinget

50

Sametinget

310 954

-

2 000

312 954

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

125 679 688

-

-35 800

125 643 888

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

28 717

-

500

29 217

587

Direktoratet for byggkvalitet

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

53 181

-

-4 800

48 381

Sum endringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-

258 945

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

53 035

-

-800

52 235

70

Tilskudd

34 530

-

-2 100

32 430

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 494 243

-

-10

11 494 233

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

71 771

-

2 900

74 671

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter

18 400

-

-1 400

17 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

4 566 000

-

211 000

4 777 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse

174 000

-

1 000

175 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter

4 000

-

-1 000

3 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse

22 000

-

-1 000

21 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

26 000

-

2 000

28 000

90

Utlån

3 400 000

-

900 000

4 300 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter

200 000

-

-1 000

199 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

7 477 135

-

-69 600

7 407 535

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 395 460

-

3 700

1 399 160

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter

19 000

-

1 000

20 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære

70 000

-

-1 000

69 000

71

Tilskudd, sivile

184 000

-

-4 000

180 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

47 000

-

-3 000

44 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd

2 200 000

-

10 000

2 210 000

Sum endringer Arbeids- og sosialdepartementet

-

1 046 690

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter

250 933

-

-13 500

237 433

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

270 107

-

45 900

316 007

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

19 587

-

-1 000

18 587

70

Særskilte tilskudd

700 607

-

-15 000

685 607

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

51 985 750

-

-652 800

51 332 950

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

18 327 061

-

-230 100

18 096 961

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

13 865 726

-

-174 100

13 691 626

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

12 403 447

-

-155 800

12 247 647

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser

3 129 988

-

-70 000

3 059 988

80

Kompensasjon for merverdiavgift

6 414 149

-

-28 200

6 385 949

86

Driftskreditter

157 000

-

500 000

657 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter

14 749

-

2 000

16 749

72

Kjøp av opptrening mv.

2 812

-

-1 000

1 812

79

Andre tilskudd

6 162

-

1 000

7 162

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 172 992

-

-3 700

1 169 292

21

Spesielle driftsutgifter

30 576

-

-12 000

18 576

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 059 233

-

-39 600

1 019 633

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

296 510

-

-10 190

286 320

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

133 796

-

14 500

148 296

63

Investeringstilskudd

4 038 857

-

59 300

4 098 157

64

Kompensasjon for renter og avdrag

834 500

-

53 300

887 800

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

1 274 183

-

140 000

1 414 183

75

Andre kompetansetiltak

11 314

-

-500

10 814

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

136 527

-

-7 000

129 527

61

Fengselshelsetjeneste

172 418

-

2 300

174 718

63

Allmennlegetjenester

94 672

-

29 000

123 672

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

91 736

-

-2 000

89 736

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

103 867

-

43 000

146 867

72

Frivillig arbeid mv.

348 632

-

-3 000

345 632

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

330 624

-

1 000

331 624

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter

39 783

-

12 800

52 583

Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet

-

-515 390

800

Barne- og likestillingsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

9 918

-

145

10 063

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 752 180

-

37 820

1 790 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd

15 070 000

-

-140 000

14 930 000

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler

26 537

-

-900

25 637

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

1

Driftsutgifter

13 520

-

300

13 820

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter

27 171

-

-300

26 871

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter

11 592

-

400

11 992

Sum endringer Barne- og likestillingsdepartementet

-

-102 535

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

52 475

-

-11 200

41 275

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg

58 000

-

-5 000

53 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell

141 000

-

26 000

167 000

71

Miljøtiltak Raufoss

6 200

-

4 500

10 700

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

8 800

-

2 400

11 200

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

-

-

41 000

41 000

83

Tilskudd til senter for hav og arktiske spørsmål

-

-

10 000

10 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

123 185

-

2 400

125 585

904

Brønnøysundregistrene

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

274 418

-

50 000

324 418

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

31

Miljøtiltak Løkken

36 700

-

-31 500

5 200

907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

Driftsutgifter

-

-

5 000

5 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

2 030 000

-

-5 000

2 025 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

386 240

-

23 000

409 240

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

18 195

-

900

19 095

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

401 411

-

7 520

408 931

22

Fiskeriforskning og -overvåking

67 664

-

10 000

77 664

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

-

-

2 366 400

2 366 400

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

-

-

200

200

76

Tilskudd til fiskeriforskning

22 056

-

-10 000

12 056

920

Norges forskningsråd

51

Tilskudd til atomforskning

102 500

-

-102 500

0

922

Romvirksomhet

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

217 310

-

3 900

221 210

71

Internasjonal romvirksomhet

426 770

-

7 500

434 270

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

613 693

-

-7 480

606 213

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

29 520

-

-13 300

16 220

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

157 771

-

7 000

164 771

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

55 000

-

44 900

99 900

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

57 787

-

-240

57 547

929

Institutt for energiteknikk

22

Sikring av atomanlegg

-

-

10 000

10 000

51

Tilskudd til atomforskning

-

-

178 000

178 000

940

Internasjonaliseringstiltak

73

Støtte ved kapitalvareeksport

81 000

-

3 000

84 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

Ansvarlig lån, Andøya Space Center

-

-

20 000

20 000

Sum endringer Nærings- og fiskeridepartementet

-

2 637 400

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

162 954

170

-

163 124

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer

2 720

-

16 692

19 412

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 323 239

-

15 000

1 338 239

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

235 465

-

-1 525

233 940

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

242 306

-

-277

242 029

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

187 452

-

-1 183

186 269

1140

Høstbare viltressurser

1

Driftsutgifter

-

15 022

-

15 022

21

Spesielle driftsutgifter

-

29 577

-

29 577

23

Jegerprøve m.m.

-

4 402

-

4 402

71

Tilskudd til viltformål

-

35 600

-

35 600

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

92 300

-

-23 000

69 300

Sum endringer Landbruks- og matdepartementet

84 771

5 707

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

189 999

-

2 036

192 035

74

Tilskudd til Redningsselskapet

93 500

-

10 000

103 500

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

15 968

-

-2 000

13 968

50

Samferdselsforskning

167 014

-

-2 000

165 014

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

11 759 844

-

28 500

11 788 344

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

181 700

-

90 800

272 500

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter

457 458

-

1 500

458 958

1357

Mantena AS

71

Kapitaltilførsel

-

-

200 000

200 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

261 700

-

342 000

603 700

Sum endringer Samferdselsdepartementet

-

670 836

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

285 724

1 030

-

286 754

21

Spesielle driftsutgifter

84 509

-

-17 210

67 299

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

115 230

-

-13 000

102 230

1411

Artsdatabanken

21

Spesielle driftsutgifter

6 275

-

23 317

29 592

50

Arter og naturtyper

16 861

-

-16 861

0

70

Tilskudd til arter og naturtyper

11 441

-

8 000

19 441

1412

Meteorologiformål

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

166 297

-

-14 873

151 424

1420

Miljødirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

257 570

-

-600

256 970

22

Statlige vannmiljøtiltak

279 369

-

4 000

283 369

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet

136 864

-4 402

1 820

134 282

34

Statlige erverv, nasjonalparker

-

-

19 200

19 200

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

153 920

-

-74 000

79 920

69

Oppryddingstiltak

96 962

-

-10 000

86 962

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

42 755

-

3 200

45 955

76

Refusjonsordninger

119 462

-

10 000

129 462

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

15 107

-15 107

-

0

21

Spesielle driftsutgifter

30 076

-29 492

-

584

71

Tilskudd til viltformål

35 600

-35 600

-

0

1428

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

-

2 720 000

13 000

2 733 000

1429

Riksantikvaren

21

Spesielle driftsutgifter

36 727

-

2 100

38 827

60

Kulturminnearbeid i kommunene

15 716

-

-2 100

13 616

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

21 642

-

25 000

46 642

Sum endringer Klima- og miljødepartementet

2 636 429

-39 007

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

372 865

-

-2 000

370 865

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

457 344

-

37 000

494 344

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 487 947

-

31 100

1 519 047

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

5 762 275

-

80 100

5 842 375

21

Spesielle driftsutgifter

195 300

-

8 900

204 200

22

Større IT-prosjekter

576 500

-

-40 000

536 500

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

564 874

-

5 000

569 874

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

14 600

-

5 000

19 600

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter

2 160 000

-

-60 000

2 100 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld

-

-

20 000 000

20 000 000

Sum endringer Finansdepartementet

-

20 065 100

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

801 119

-

9 150

810 269

71

Overføringer til andre

65 234

-

-525

64 709

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter

305 523

-

-62 003

243 520

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter

9 609 482

-

3 353

9 612 835

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

268 947

-

10 000

278 947

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 066 104

-

70 330

5 136 434

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

4 114 269

-

-36 417

4 077 852

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 936 621

-

153 765

5 090 386

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 241 819

-

79 604

1 321 423

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 905 510

-

25 369

1 930 879

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter

1 587 607

-

45 535

1 633 142

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

96 331

-

-15 000

81 331

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 914 782

-

28 621

5 943 403

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

71 500

-

-3 816

67 684

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 027 838

-

-87 625

940 213

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

854 745

-

96 824

951 569

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

1 009 909

-

757

1 010 666

Sum endringer Forsvarsdepartementet

-

317 922

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

189 113

-1 200

-

187 913

1811

Statoil ASA

96

Aksjer

1 900 000

-

-146 000

1 754 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

2 720 000

-2 720 000

-

0

1840

CO2-håndtering

70

Administrasjon, Gassnova SF

106 127

-

11 000

117 127

72

Fullskala CO2-håndtering

20 000

-

69 000

89 000

Sum endringer Olje- og energidepartementet

-2 721 200

-66 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 498 022

-

-160 000

4 338 022

Sum endringer Ymse

-

-160 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

391 399

-

3 049

394 448

50

Avsetning til utdanningsstipend

6 929 577

-

125 015

7 054 592

70

Utdanningsstipend

2 806 225

-

151 489

2 957 714

71

Andre stipend

775 837

-

-54 565

721 272

72

Rentestøtte

1 011 612

-

192 825

1 204 437

73

Avskrivninger

610 420

-

-7 524

602 896

74

Tap på utlån

385 550

-

-9 350

376 200

90

Økt lån og rentegjeld

27 218 070

-

-31 194

27 186 876

2412

Husbanken

21

Spesielle driftsutgifter

11 263

-

-500

10 763

2421

Innovasjon Norge

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond

37 200

-

7 425

44 625

53

Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond

18 800

-

3 700

22 500

70

Basiskostnader

167 767

-

-1 500

166 267

74

Reiseliv, profilering og kompetanse

535 000

-

11 500

546 500

76

Miljøteknologi

565 500

-

-10 000

555 500

80

Næringstiltak på Svalbard

-

-

6 400

6 400

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond

106 300

-

21 200

127 500

Sum endringer Statsbankene

-

407 970

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

-436 141

-

31 000

-405 141

30

Prosjektering av bygg

206 401

-

143 000

349 401

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

-

100 000

-65 000

35 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter

250 000

-

150 000

400 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

-18 203

-

-

-18 203

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 741

-

50 000

90 741

Sum endringer Statens forretningsdrift

100 000

309 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

20 061 000

-

-871 000

19 190 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

625 000

-

-10 000

615 000

72

Feriepenger av foreldrepenger

490 000

-

-15 000

475 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon

58 000

-

3 000

61 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

13 348 000

-

-1 738 000

11 610 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

795 000

-

45 000

840 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad

2 170 000

-

-240 000

1 930 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger

91 275

-

725

92 000

76

Bidragsforskott

745 000

-

-20 000

725 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv.

37 490 000

-

-1 200 000

36 290 000

71

Sykepenger for selvstendige

1 490 000

-

-40 000

1 450 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv.

1 271 000

-

-276 000

995 000

75

Feriepenger av sykepenger

2 070 000

-

-60 000

2 010 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger

34 812 000

-

-1 002 000

33 810 000

71

Tilleggsstønad

267 260

-

-27 260

240 000

72

Legeerklæringer

415 000

-

10 000

425 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd

86 330 000

-

870 000

87 200 000

75

Menerstatning ved yrkesskade

83 000

-

1 000

84 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad

1 900 870

-

9 130

1 910 000

71

Hjelpestønad

1 549 375

-

10 625

1 560 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

128 000

-

-2 000

126 000

74

Tilskudd til biler

809 875

-

-69 875

740 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 211 180

-

158 820

3 370 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

309 600

-

-4 600

305 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 533 025

-

66 975

1 600 000

78

Høreapparater

711 975

-

-1 975

710 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon

73 430 000

-

-590 000

72 840 000

71

Tilleggspensjon

142 030 000

-

-1 110 000

140 920 000

72

Inntektspensjon

1 520 000

-

-120 000

1 400 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv.

6 080 000

-

100 000

6 180 000

2680

Etterlatte

71

Tilleggspensjon

820 000

-

15 000

835 000

72

Særtillegg

81 000

-

5 000

86 000

75

Stønad til barnetilsyn

4 900

-

100

5 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd

190 110

-

-1 110

189 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 007 600

-

-27 600

1 980 000

71

Psykologhjelp

305 600

-

-5 600

300 000

72

Tannbehandling

2 411 600

-

-1 600

2 410 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

998 200

-

-8 200

990 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 162 200

-

-215 200

9 947 000

71

Legeerklæringer

6 000

-

1 000

7 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 018 300

-

-38 300

1 980 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 098 200

-

54 300

5 152 500

71

Egenandelstak 2

1 089 500

-

-99 500

990 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter

380 000

-

10 000

390 000

70

Allmennlegehjelp

4 996 000

-

-88 500

4 907 500

71

Fysioterapi

1 161 800

-

-81 800

1 080 000

72

Jordmorhjelp

62 000

-

-2 000

60 000

73

Kiropraktorbehandling

157 000

-

8 000

165 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

162 000

-

-1 000

161 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

23 000

-

-1 000

22 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

485 000

-

-25 000

460 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

215 000

-

15 000

230 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

247 800

-

-12 800

235 000

Sum endringer Folketrygden

-

-6 623 245

Sum endringer utgifter

100 000

18 110 454

Herav 90–99 poster

-

20 744 006

Til dokumentets forside