Prop. 85 S (2017–2018)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer etter saldert budsjett, inntekter

1 000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

8 300

-

1 000

9 300

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

55 119

-

-11 552

43 567

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

96

Aksjekapital – CESSDA AS

-

-

50

50

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

-

197 200

22 975

220 175

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

-

113 874

-62 092

51 782

3

Tilskudd til integreringsmottak, ODA-godkjente utgifter

-

10 167

-

10 167

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

-

50 505

-29 543

20 962

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

385 310

-

-3 800

381 510

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

6

Gebyr – utlendingssaker

268 284

-

-3 392

264 892

3445

Den høyere påtalemyndighet

2

Refusjoner

-

-

2 000

2 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Abonnementsinntekter

338 696

-

-1 200

337 496

2

Refusjoner driftsutgifter

42 204

-

-9 250

32 954

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 360

-

-5 430

3 930

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

115 468

-

-15 440

100 028

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

12 445

-

1 705

14 150

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

706 714

-

-221 461

485 253

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

197 200

-197 200

-

0

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

113 874

-113 874

-

0

3

Tilskudd til integreringsmottak, ODA-godkjente utgifter

10 167

-10 167

-

0

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

50 505

-50 505

-

0

3587

Direktoratet for byggkvalitet

4

Gebyrer

50 070

-

-5 700

44 370

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

14 830

-

-6 310

8 520

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

27 720

-

-2 020

25 700

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

22 000

-

1 000

23 000

90

Tilbakebetaling av lån

13 600 000

-

-1 300 000

12 300 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

118 000

-

-12 000

106 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

13 000

-

-1 000

12 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

400

-

-100

300

3740

Helsedirektoratet

4

Gebyrinntekter

42 635

-

-4 700

37 935

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

69 373

-

-7 373

62 000

3746

Statens legemiddelverk

4

Registreringsgebyr

90 059

-

-9 520

80 539

5

Refusjonsgebyr

3 087

-

-2 500

587

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler

1 472 039

-

-74 000

1 398 039

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

138 536

-

-76 964

61 572

3871

Likestilling og ikke-diskriminering

1

Diverse inntekter

-

-

1 400

1 400

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

38 924

-

-11 500

27 424

3

Inntekter fra salg av tjenester

16 667

-

5 500

22 167

86

Overtredelsesgebyr

-

-

60

60

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

182 729

-

35 000

217 729

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

-

-

2 864 400

2 864 400

3950

Forvaltning av statlig eierskap

87

Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA

-

-

21 700

21 700

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

-

-

2 700

2 700

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

Salg av eiendom

-

-

16 692

16 692

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

20 643

-

-2 985

17 658

4140

Høstbare viltressurser

1

Jegerprøve, gebyr m.m.

-

4 402

-

4 402

4300

Samferdselsdepartementet

96

Aksjer

-

-

300

300

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

75 000

-

15 000

90 000

4411

Artsdatabanken

2

Diverse inntekter

-

-

14 456

14 456

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet

38 132

-

1 400

39 532

7

Gebyrer, kvotesystemet

8 077

-

450

8 527

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 902

-4 402

-

500

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

4 506

-

-2 000

2 506

9

Internasjonale oppdrag

1 277

-

2 000

3 277

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

50 600

-

37 000

87 600

4610

Tolletaten

2

Andre inntekter

897

-

1 100

1 997

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

59 000

-

18 000

77 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

2 400

-

1 100

3 500

89

Overtredelsesgebyr

13 000

-

-9 000

4 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsinntekter

224 107

-

94 253

318 360

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

54 174

-

-6 400

47 774

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

107 660

-

200

107 860

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter

30 174

-

22 293

52 467

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

-

-

54 792

54 792

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

766 460

-

96 824

863 284

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

39 312

-

-8 429

30 883

4811

Statoil ASA

96

Utbytteaksjer

1 900 000

-

-146 000

1 754 000

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

150 000

-

200 000

350 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

23 600

-

810

24 410

29

Termingebyr

18 512

-

-1 869

16 643

89

Purregebyrer

104 672

-

-1 208

103 464

90

Redusert lån og rentegjeld

10 172 117

-

64 874

10 236 991

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 409 778

-

295 276

6 705 054

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

20 000

-

20 700

40 700

85

Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond

-

-

9 400

9 400

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000

-

-900

9 100

5341

Avdrag på utestående fordringer

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

-

-

20 000 000

20 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

14 500 000

-

-167 400

14 332 600

Sum endringer Inntekter under departementene

-

21 703 372

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

76 900 000

-

16 600 000

93 500 000

30

Avskrivninger

22 200 000

-

3 800 000

26 000 000

Sum endringer Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

-

20 400 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 129 976

-

150 000

1 279 976

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

73

Tilbakeføring fra SUS-/Baltikum-ordningen

-

-

32 500

32 500

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

25 000

-

50 000

75 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

1 232 865

-

19 309

1 252 174

Sum endringer Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

-

251 809

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

291 500 000

-

5 000

291 505 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

13 800 000

-

-7 000

13 793 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

15 935 000

-

5 000

15 940 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift

3 770

-

-3 770

0

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

72

Jeger- og fellingsavgifter

-

90 915

9 763

100 678

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

71

Jeger- og fellingsavgifter

90 915

-90 915

-

0

73

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

-

670 000

-

670 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

72

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

670 000

-670 000

-

0

Sum endringer Skatter og avgifter

-

8 993

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

825 000

-

295 000

1 120 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

150 000

-

165 000

315 000

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

80

Renter

-

-

3 200

3 200

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 880 231

-

727 406

4 607 637

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

232 000

-

17 700

249 700

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

4 000

-

-1 000

3 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

20 000

-

4 900

24 900

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

125 000

-

121 000

246 000

88

Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond

-

-

13 100

13 100

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

70 900

-

-7 400

63 500

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

630

-

-600

30

85

Utbytte

26 000

-

34 000

60 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

16 962 219

-

3 083 500

20 045 719

5680

Statnett SF

85

Utbytte

336 000

-

-10 000

326 000

Sum endringer Renter og utbytte mv.

-

4 445 806

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

1 076 827

-

-126 900

949 927

73

Refusjon fra bidragspliktige

225 000

-

15 000

240 000

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000

-

582 000

1 300 000

87

Diverse inntekter

34 600

-

-18 000

16 600

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

61 000

-

4 000

65 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

23 000

-

5 000

28 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

800

-

-200

600

Sum endringer Folketrygden

-

460 900

Sum endringer inntekter

0

47 270 880

Herav 90–99 poster

-

18 931 300

Til dokumentets forside