Prop. 85 S (2017–2018)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 173 061 000 til kr 181 061 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 961 300 000 til kr 965 300 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

2 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

376 700 000

fra kr 593 400 000 til kr 970 100 000

70

Tilskudd til partigruppene, forhøyes med

6 000 000

fra kr 186 000 000 til kr 192 000 000

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 400 000

fra kr 109 750 000 til kr 111 150 000

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 600 000

fra kr 2 253 292 000 til kr 2 244 692 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 12 931 000 til kr 17 931 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, nedsettes med

150 000 000

fra kr 1 499 500 000 til kr 1 349 500 000

118

Nordområdetiltak mv.:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71, forhøyes med

5 000 000

fra kr 38 204 000 til kr 43 204 000

150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 2 728 640 000 til kr 2 713 640 000

151

Bistand til Asia:

72

Bistand til Afghanistan, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 565 000 000 til kr 571 000 000

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner:

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 343 000 000 til kr 353 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med

116 202 000

fra kr 4 511 000 000 til kr 4 627 202 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 360 000 000 til kr 370 000 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

71

Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med

13 000 000

fra kr 428 658 000 til kr 441 658 000

166

Klima, miljø og fornybar energi:

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

65 000 000

72

Klima og miljø, kan overføres, forhøyes med

133 000 000

fra kr 917 200 000 til kr 1 050 200 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

397 802 000

fra kr 1 425 477 000 til kr 1 027 675 000

168

Kvinners rettigheter og likestilling:

70

Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres, forhøyes med

7 600 000

fra kr 346 700 000 til kr 354 300 000

169

Global helse og utdanning:

70

Global helse, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 3 218 916 000 til kr 3 233 916 000

170

FN-organisasjoner mv.:

76

FN og globale utfordringer, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 212 300 000 til kr 222 300 000

81

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 275 000 000 til kr 285 000 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 183 500 000 til kr 203 500 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

71

Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 837 000 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, nedsettes med

210 000

fra kr 111 351 000 til kr 111 141 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, forhøyes med

98 245 000

fra kr 199 608 000 til kr 297 853 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med

5 000 000

fra kr 287 542 000 til kr 292 542 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

26 245 000

fra kr 1 040 466 000 til kr 1 066 711 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, nedsettes med

11 535 000

fra kr 1 529 048 000 til kr 1 517 513 000

240

Fagskoleutdanning:

60

Tilskudd til fagskoler, forhøyes med

7 130 000

fra kr 651 079 000 til kr 658 209 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

7 130 000

fra kr 20 248 000 til kr 13 118 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, forhøyes med

822 000

fra kr 33 858 000 til kr 34 680 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret, forhøyes med

500 000

fra kr 9 218 000 til kr 9 718 000

257

Kompetansepluss:

70

Tilskudd, kan overføres, nedsettes med

822 000

fra kr 157 167 000 til kr 156 345 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 123 391 000 til kr 133 391 000

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

7 220 000

fra kr 34 355 141 000 til kr 34 362 361 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

74

Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med

1 000 000

fra kr 87 044 000 til kr 88 044 000

280

Felles enheter:

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver, forhøyes med

10 000 000

fra kr 85 091 000 til kr 95 091 000

71

Tilskudd til UNIS, forhøyes med

6 000 000

fra kr 132 349 000 til kr 138 349 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

15 000 000

fra kr 351 664 000 til kr 366 664 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med

1 200 000

fra kr 64 475 000 til kr 65 675 000

285

Norges forskningsråd:

55

Virksomhetskostnader, forhøyes med

2 000 000

fra kr 801 868 000 til kr 803 868 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

53

NUPI, forhøyes med

535 000

fra kr 4 904 000 til kr 5 439 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med

27 802 000

fra kr 338 558 000 til kr 310 756 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med

8 778 000

fra kr 2 199 232 000 til kr 2 208 010 000

75

UNESCO-kontingent, nedsettes med

1 127 000

fra kr 24 341 000 til kr 23 214 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 750 000

fra kr 241 314 000 til kr 248 064 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 44 572 000 til kr 46 072 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

144 154 000

fra kr 11 254 978 000 til kr 11 399 132 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

456 473 000

fra kr 3 329 422 000 til kr 2 872 949 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med

1 542 000

fra kr 107 860 000 til kr 109 402 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med

15 297 000

fra kr 1 997 096 000 til kr 2 012 393 000

315

Frivillighetsformål:

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge, nedsettes med

2 580 000

fra kr 6 000 000 til kr 3 420 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

4 500 000

fra kr 8 350 000 til kr 12 850 000

79

Til disposisjon, nedsettes med

1 920 000

fra kr 14 500 000 til kr 12 580 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

100 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 285 000 000

(NY)

87

Tilskudd til X Games, bevilges med

3 000 000

322

Bygg og offentlige rom:

50

Kunst i offentlige rom, nedsettes med

20 500 000

fra kr 25 440 000 til kr 4 940 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 320 000

fra kr 93 477 000 til kr 92 157 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 59 458 000 til kr 62 458 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 880 000

fra kr 95 887 000 til kr 92 007 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 16 173 000 til kr 19 173 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 47 550 000 til kr 45 550 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

5 000 000

fra kr 50 440 000 til kr 45 440 000

334

Film- og medieformål:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 946 000

fra kr 166 653 000 til kr 168 599 000

50

Filmfondet, forhøyes med

21 000 000

fra kr 489 300 000 til kr 510 300 000

335

Mediestøtte:

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

7 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 313 000 000

(NY)

72

Innovasjon og utvikling, bevilges med

7 000 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

700 000

fra kr 79 724 000 til kr 79 024 000

340

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, forhøyes med

1 000 000

fra kr 2 041 100 000 til kr 2 042 100 000

342

Kirkebygg og gravplasser:

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, forhøyes med

16 000 000

fra kr 33 341 000 til kr 49 341 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 464 234 000 til kr 465 234 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 24 692 000 til kr 29 692 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

37 000

fra kr 14 020 000 til kr 14 057 000

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

26 400 000

fra kr 2 451 320 000 til kr 2 477 720 000

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

60 367 000

fra kr 4 670 787 000 til kr 4 610 420 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

27 400 000

fra kr 23 619 000 til kr 51 019 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 067 000

fra kr 242 958 000 til kr 266 025 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

46 000 000

fra kr 17 101 318 000 til kr 17 147 318 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond, forhøyes med

7 700 000

fra kr 184 000 000 til kr 191 700 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 900 000

fra kr 627 039 000 til kr 625 139 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 100 000

fra kr 861 215 000 til kr 865 315 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 252 753 000 til kr 254 753 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456, post 1, forhøyes med

2 900 000

fra kr 757 881 000 til kr 760 781 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

12 800 000

fra kr 687 887 000 til kr 675 087 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

241 706 000

fra kr 2 513 208 000 til kr 2 271 502 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 103 978 000 til kr 106 978 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 8 717 000 til kr 5 717 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med

12 100 000

fra kr 47 652 000 til kr 59 752 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester, nedsettes med

2 500 000

fra kr 109 536 000 til kr 107 036 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451, post 1, forhøyes med

47 350 000

fra kr 121 102 000 til kr 168 452 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, nedsettes med

18 900 000

fra kr 357 001 000 til kr 338 101 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 34 352 000 til kr 44 352 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 476 000

fra kr 4 276 000 til kr 5 752 000

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

87 147 000

fra kr 687 039 000 til kr 599 892 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 59 702 000 til kr 89 702 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning, nedsettes med

6 400 000

fra kr 31 388 000 til kr 24 988 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 118 433 000 til kr 117 633 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 000 000

fra kr 90 223 000 til kr 103 223 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd, forhøyes med

53 000 000

fra kr 238 370 000 til kr 291 370 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 000 000

fra kr 992 010 000 til kr 983 010 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, nedsettes med

224 455 000

fra kr 1 019 623 000 til kr 795 168 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

10 423 000

fra kr 31 876 000 til kr 21 453 000

(NY)

30

Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan overføres, bevilges med

97 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

3 600 000

fra kr 117 170 000 til kr 120 770 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, nedsettes med

22 159 000

fra kr 208 053 000 til kr 185 894 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, nedsettes med

30 753 000

fra kr 147 739 000 til kr 116 986 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

16 250 000

fra kr 103 847 000 til kr 87 597 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

726 000

fra kr 11 194 000 til kr 11 920 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 000 000

fra kr 309 867 000 til kr 308 867 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

(NY)

27

Felles IKT-løsning, kan overføres, bevilges med

13 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 700 000

fra kr 20 087 000 til kr 26 787 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

70 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 150 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

170 000 000

fra kr 1 955 000 000 til kr 2 125 000 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 210 000

fra kr 20 200 000 til kr 22 410 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

35 500 000

fra kr 27 000 000 til kr 62 500 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

365 000

fra kr 5 757 000 til kr 5 392 000

560

Sametinget:

50

Sametinget, forhøyes med

2 000 000

fra kr 310 954 000 til kr 312 954 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

35 800 000

fra kr 125 679 688 000 til kr 125 643 888 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 28 717 000 til kr 29 217 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, nedsettes med

4 800 000

fra kr 53 181 000 til kr 48 381 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 53 035 000 til kr 52 235 000

70

Tilskudd, nedsettes med

2 100 000

fra kr 34 530 000 til kr 32 430 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000

fra kr 11 494 243 000 til kr 11 494 233 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 900 000

fra kr 71 771 000 til kr 74 671 000

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 400 000

fra kr 18 400 000 til kr 17 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

211 000 000

fra kr 4 566 000 000 til kr 4 777 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 174 000 000 til kr 175 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 000 000 til kr 3 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 21 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 28 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

900 000 000

fra kr 3 400 000 000 til kr 4 300 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 200 000 000 til kr 199 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

69 600 000

fra kr 7 477 135 000 til kr 7 407 535 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, forhøyes med

3 700 000

fra kr 1 395 460 000 til kr 1 399 160 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 69 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 000 000

fra kr 184 000 000 til kr 180 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd, nedsettes med

3 000 000

fra kr 47 000 000 til kr 44 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 2 200 000 000 til kr 2 210 000 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

13 500 000

fra kr 250 933 000 til kr 237 433 000

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

45 900 000

fra kr 270 107 000 til kr 316 007 000

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 19 587 000 til kr 18 587 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, nedsettes med

15 000 000

fra kr 700 607 000 til kr 685 607 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med

652 800 000

fra kr 51 985 750 000 til kr 51 332 950 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med

230 100 000

fra kr 18 327 061 000 til kr 18 096 961 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med

174 100 000

fra kr 13 865 726 000 til kr 13 691 626 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med

155 800 000

fra kr 12 403 447 000 til kr 12 247 647 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, nedsettes med

70 000 000

fra kr 3 129 988 000 til kr 3 059 988 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning, nedsettes med

28 200 000

fra kr 6 414 149 000 til kr 6 385 949 000

86

Driftskreditter, forhøyes med

500 000 000

fra kr 157 000 000 til kr 657 000 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

2 000 000

fra kr 14 749 000 til kr 16 749 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 2 812 000 til kr 1 812 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

1 000 000

fra kr 6 162 000 til kr 7 162 000

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 700 000

fra kr 1 172 992 000 til kr 1 169 292 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

12 000 000

fra kr 30 576 000 til kr 18 576 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

39 600 000

fra kr 1 059 233 000 til kr 1 019 633 000

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 190 000

fra kr 296 510 000 til kr 286 320 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

14 500 000

fra kr 133 796 000 til kr 148 296 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

59 300 000

fra kr 4 038 857 000 til kr 4 098 157 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, forhøyes med

53 300 000

fra kr 834 500 000 til kr 887 800 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, forhøyes med

140 000 000

fra kr 1 274 183 000 til kr 1 414 183 000

75

Andre kompetansetiltak, nedsettes med

500 000

fra kr 11 314 000 til kr 10 814 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

7 000 000

fra kr 136 527 000 til kr 129 527 000

61

Fengselshelsetjeneste, forhøyes med

2 300 000

fra kr 172 418 000 til kr 174 718 000

63

Allmennlegetjenester, forhøyes med

29 000 000

fra kr 94 672 000 til kr 123 672 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering, nedsettes med

2 000 000

fra kr 91 736 000 til kr 89 736 000

765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, forhøyes med

43 000 000

fra kr 103 867 000 til kr 146 867 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

3 000 000

fra kr 348 632 000 til kr 345 632 000

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv., forhøyes med

1 000 000

fra kr 330 624 000 til kr 331 624 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

12 800 000

fra kr 39 783 000 til kr 52 583 000

800

Barne- og likestillingsdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

145 000

fra kr 9 918 000 til kr 10 063 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

37 820 000

fra kr 1 752 180 000 til kr 1 790 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

140 000 000

fra kr 15 070 000 000 til kr 14 930 000 000

860

Forbrukerrådet:

51

Markedsportaler, nedsettes med

900 000

fra kr 26 537 000 til kr 25 637 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

300 000

fra kr 13 520 000 til kr 13 820 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

300 000

fra kr 27 171 000 til kr 26 871 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

400 000

fra kr 11 592 000 til kr 11 992 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

11 200 000

fra kr 52 475 000 til kr 41 275 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 58 000 000 til kr 53 000 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres, forhøyes med

26 000 000

fra kr 141 000 000 til kr 167 000 000

71

Miljøtiltak Raufoss, forhøyes med

4 500 000

fra kr 6 200 000 til kr 10 700 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med

2 400 000

fra kr 8 800 000 til kr 11 200 000

(NY)

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, bevilges med

41 000 000

(NY)

83

Tilskudd til senter for hav og arktiske spørsmål, bevilges med

10 000 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 123 185 000 til kr 125 585 000

904

Brønnøysundregistrene:

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 274 418 000 til kr 324 418 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med

31 500 000

fra kr 36 700 000 til kr 5 200 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

(NY)

1

Driftsutgifter, bevilges med

5 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 000 000

fra kr 2 030 000 000 til kr 2 025 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 386 240 000 til kr 409 240 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

900 000

fra kr 18 195 000 til kr 19 095 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 520 000

fra kr 401 411 000 til kr 408 931 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 67 664 000 til kr 77 664 000

919

Diverse fiskeriformål:

(NY)

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

2 366 400 000

(NY)

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, bevilges med

200 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 22 056 000 til kr 12 056 000

920

Norges forskningsråd:

51

Tilskudd til atomforskning, nedsettes med

102 500 000

fra kr 102 500 000 til kr 0

922

Romvirksomhet:

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med

3 900 000

fra kr 217 310 000 til kr 221 210 000

71

Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med

7 500 000

fra kr 426 770 000 til kr 434 270 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 480 000

fra kr 613 693 000 til kr 606 213 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd, nedsettes med

13 300 000

fra kr 29 520 000 til kr 16 220 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 157 771 000 til kr 164 771 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

44 900 000

fra kr 55 000 000 til kr 99 900 000

928

Annen marin forskning og utvikling:

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet, nedsettes med

240 000

fra kr 57 787 000 til kr 57 547 000

929

Institutt for energiteknikk:

(NY)

22

Sikring av atomanlegg, bevilges med

10 000 000

(NY)

51

Tilskudd til atomforskning, bevilges med

178 000 000

940

Internasjonaliseringstiltak:

73

Støtte ved kapitalvareeksport, forhøyes med

3 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 84 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap:

(NY)

70

Ansvarlig lån, Andøya Space Center, bevilges med

20 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med

16 692 000

fra kr 2 720 000 til kr 19 412 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 1 323 239 000 til kr 1 338 239 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, nedsettes med

1 525 000

fra kr 235 465 000 til kr 233 940 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd, nedsettes med

277 000

fra kr 242 306 000 til kr 242 029 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd, nedsettes med

1 183 000

fra kr 187 452 000 til kr 186 269 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, nedsettes med

23 000 000

fra kr 92 300 000 til kr 69 300 000

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 036 000

fra kr 189 999 000 til kr 192 035 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med

10 000 000

fra kr 93 500 000 til kr 103 500 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv., nedsettes med

2 000 000

fra kr 15 968 000 til kr 13 968 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 167 014 000 til kr 165 014 000

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

28 500 000

fra kr 11 759 844 000 til kr 11 788 344 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med

90 800 000

fra kr 181 700 000 til kr 272 500 000

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 457 458 000 til kr 458 958 000

1357

Mantena AS:

(NY)

71

Kapitaltilførsel, kan overføres, bevilges med

200 000 000

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester, forhøyes med

342 000 000

fra kr 261 700 000 til kr 603 700 000

1400

Klima- og miljødepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

17 210 000

fra kr 84 509 000 til kr 67 299 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

13 000 000

fra kr 115 230 000 til kr 102 230 000

1411

Artsdatabanken:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

23 317 000

fra kr 6 275 000 til kr 29 592 000

50

Arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70, nedsettes med

16 861 000

fra kr 16 861 000 til kr 0

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

8 000 000

fra kr 11 441 000 til kr 19 441 000

1412

Meteorologiformål:

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med

14 873 000

fra kr 166 297 000 til kr 151 424 000

1420

Miljødirektoratet:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

600 000

fra kr 257 570 000 til kr 256 970 000

22

Statlige vannmiljøtiltak, forhøyes med

4 000 000

fra kr 279 369 000 til kr 283 369 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, forhøyes med

1 820 000

fra kr 132 462 000 til kr 134 282 000

(NY)

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med

19 200 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, nedsettes med

74 000 000

fra kr 153 920 000 til kr 79 920 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med

10 000 000

fra kr 96 962 000 til kr 86 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

3 200 000

fra kr 42 755 000 til kr 45 955 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 119 462 000 til kr 129 462 000

1428

Energiomlegging, energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Klima- og energifondet, forhøyes med

13 000 000

fra kr 2 720 000 000 til kr 2 733 000 000

1429

Riksantikvaren:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 36 727 000 til kr 38 827 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene, nedsettes med

2 100 000

fra kr 15 716 000 til kr 13 616 000

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd, forhøyes med

25 000 000

fra kr 21 642 000 til kr 46 642 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 372 865 000 til kr 370 865 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

37 000 000

fra kr 457 344 000 til kr 494 344 000

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 100 000

fra kr 1 487 947 000 til kr 1 519 047 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

80 100 000

fra kr 5 762 275 000 til kr 5 842 375 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

8 900 000

fra kr 195 300 000 til kr 204 200 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 576 500 000 til kr 536 500 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 564 874 000 til kr 569 874 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 14 600 000 til kr 19 600 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 2 160 000 000 til kr 2 100 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

(NY)

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, bevilges med

20 000 000 000

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 150 000

fra kr 801 119 000 til kr 810 269 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med

525 000

fra kr 65 234 000 til kr 64 709 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres, nedsettes med

62 003 000

fra kr 305 523 000 til kr 243 520 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 353 000

fra kr 9 609 482 000 til kr 9 612 835 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 268 947 000 til kr 278 947 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

70 330 000

fra kr 5 066 104 000 til kr 5 136 434 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

36 417 000

fra kr 4 114 269 000 til kr 4 077 852 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

153 765 000

fra kr 4 936 621 000 til kr 5 090 386 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

79 604 000

fra kr 1 241 819 000 til kr 1 321 423 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

25 369 000

fra kr 1 905 510 000 til kr 1 930 879 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med

45 535 000

fra kr 1 587 607 000 til kr 1 633 142 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 96 331 000 til kr 81 331 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, forhøyes med

28 621 000

fra kr 5 914 782 000 til kr 5 943 403 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

3 816 000

fra kr 71 500 000 til kr 67 684 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

87 625 000

fra kr 1 027 838 000 til kr 940 213 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

96 824 000

fra kr 854 745 000 til kr 951 569 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

757 000

fra kr 1 009 909 000 til kr 1 010 666 000

1811

Statoil ASA:

96

Aksjer, nedsettes med

146 000 000

fra kr 1 900 000 000 til kr 1 754 000 000

1840

CO2-håndtering:

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 72, forhøyes med

11 000 000

fra kr 106 127 000 til kr 117 127 000

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70, forhøyes med

69 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 89 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

160 000 000

fra kr 4 498 022 000 til kr 4 338 022 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

3 049 000

fra kr 391 399 000 til kr 394 448 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

125 015 000

fra kr 6 929 577 000 til kr 7 054 592 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

151 489 000

fra kr 2 806 225 000 til kr 2 957 714 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

54 565 000

fra kr 775 837 000 til kr 721 272 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

192 825 000

fra kr 1 011 612 000 til kr 1 204 437 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 524 000

fra kr 610 420 000 til kr 602 896 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

9 350 000

fra kr 385 550 000 til kr 376 200 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

31 194 000

fra kr 27 218 070 000 til kr 27 186 876 000

2412

Husbanken:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 11 263 000 til kr 10 763 000

2421

Innovasjon Norge:

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond, forhøyes med

7 425 000

fra kr 37 200 000 til kr 44 625 000

53

Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond, forhøyes med

3 700 000

fra kr 18 800 000 til kr 22 500 000

70

Basiskostnader, nedsettes med

1 500 000

fra kr 167 767 000 til kr 166 267 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, forhøyes med

11 500 000

fra kr 535 000 000 til kr 546 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 565 500 000 til kr 555 500 000

(NY)

80

Næringstiltak på Svalbard, bevilges med

6 400 000

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond, forhøyes med

21 200 000

fra kr 106 300 000 til kr 127 500 000

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-4 860 000 000

2 Driftsutgifter

2 115 069 000

3 Avskrivninger

1 123 814 000

4 Renter av statens kapital

86 000 000

5 Til investeringsformål

1 279 976 000

6 Til reguleringsfondet

-150 000 000

-405 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

143 000 000

fra kr 206 401 000 til kr 349 401 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

65 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 35 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

150 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 400 000 000

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-664 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

434 922 000

3 Avskrivninger

123 760 000

4 Renter av statens kapital

1 249 000

5 Til investeringsformål

75 000 000

6 Til reguleringsfond

11 691 000

-18 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 40 741 000 til kr 90 741 000

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med

871 000 000

fra kr 20 061 000 000 til kr 19 190 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

10 000 000

fra kr 625 000 000 til kr 615 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

15 000 000

fra kr 490 000 000 til kr 475 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 000 000

fra kr 58 000 000 til kr 61 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 738 000 000

fra kr 13 348 000 000 til kr 11 610 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

45 000 000

fra kr 795 000 000 til kr 840 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

240 000 000

fra kr 2 170 000 000 til kr 1 930 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

725 000

fra kr 91 275 000 til kr 92 000 000

76

Bidragsforskott, nedsettes med

20 000 000

fra kr 745 000 000 til kr 725 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

1 200 000 000

fra kr 37 490 000 000 til kr 36 290 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

40 000 000

fra kr 1 490 000 000 til kr 1 450 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

276 000 000

fra kr 1 271 000 000 til kr 995 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 2 070 000 000 til kr 2 010 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 002 000 000

fra kr 34 812 000 000 til kr 33 810 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

27 260 000

fra kr 267 260 000 til kr 240 000 000

72

Legeerklæringer, forhøyes med

10 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 425 000 000

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, forhøyes med

870 000 000

fra kr 86 330 000 000 til kr 87 200 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 83 000 000 til kr 84 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 130 000

fra kr 1 900 870 000 til kr 1 910 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 625 000

fra kr 1 549 375 000 til kr 1 560 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med

2 000 000

fra kr 128 000 000 til kr 126 000 000

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

69 875 000

fra kr 809 875 000 til kr 740 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med

158 820 000

fra kr 3 211 180 000 til kr 3 370 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, nedsettes med

4 600 000

fra kr 309 600 000 til kr 305 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler, forhøyes med

66 975 000

fra kr 1 533 025 000 til kr 1 600 000 000

78

Høreapparater, nedsettes med

1 975 000

fra kr 711 975 000 til kr 710 000 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

590 000 000

fra kr 73 430 000 000 til kr 72 840 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 110 000 000

fra kr 142 030 000 000 til kr 140 920 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

120 000 000

fra kr 1 520 000 000 til kr 1 400 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

100 000 000

fra kr 6 080 000 000 til kr 6 180 000 000

2680

Etterlatte:

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 820 000 000 til kr 835 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 86 000 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, forhøyes med

100 000

fra kr 4 900 000 til kr 5 000 000

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 110 000

fra kr 190 110 000 til kr 189 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp, nedsettes med

27 600 000

fra kr 2 007 600 000 til kr 1 980 000 000

71

Psykologhjelp, nedsettes med

5 600 000

fra kr 305 600 000 til kr 300 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

1 600 000

fra kr 2 411 600 000 til kr 2 410 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, nedsettes med

8 200 000

fra kr 998 200 000 til kr 990 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler, nedsettes med

215 200 000

fra kr 10 162 200 000 til kr 9 947 000 000

71

Legeerklæringer, forhøyes med

1 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med

38 300 000

fra kr 2 018 300 000 til kr 1 980 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

54 300 000

fra kr 5 098 200 000 til kr 5 152 500 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

99 500 000

fra kr 1 089 500 000 til kr 990 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

10 000 000

fra kr 380 000 000 til kr 390 000 000

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

88 500 000

fra kr 4 996 000 000 til kr 4 907 500 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

81 800 000

fra kr 1 161 800 000 til kr 1 080 000 000

72

Jordmorhjelp, nedsettes med

2 000 000

fra kr 62 000 000 til kr 60 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

8 000 000

fra kr 157 000 000 til kr 165 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, nedsettes med

1 000 000

fra kr 162 000 000 til kr 161 000 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

1 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 22 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med

25 000 000

fra kr 485 000 000 til kr 460 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

15 000 000

fra kr 215 000 000 til kr 230 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag, nedsettes med

12 800 000

fra kr 247 800 000 til kr 235 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 8 300 000 til kr 9 300 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

11 552 000

fra kr 55 119 000 til kr 43 567 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

(NY)

96

Aksjekapital – CESSDA AS, bevilges med

50 000

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

22 975 000

fra kr 197 200 000 til kr 220 175 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

62 092 000

fra kr 113 874 000 til kr 51 782 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

29 543 000

fra kr 50 505 000 til kr 20 962 000

3410

Domstolene:

1

Rettsgebyr, nedsettes med

3 800 000

fra kr 385 310 000 til kr 381 510 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

6

Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med

3 392 000

fra kr 268 284 000 til kr 264 892 000

3445

Den høyere påtalemyndighet:

(NY)

2

Refusjoner, bevilges med

2 000 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon:

1

Abonnementsinntekter, nedsettes med

1 200 000

fra kr 338 696 000 til kr 337 496 000

2

Refusjoner driftsutgifter, nedsettes med

9 250 000

fra kr 42 204 000 til kr 32 954 000

3469

Vergemålsordningen:

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

5 430 000

fra kr 9 360 000 til kr 3 930 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

15 440 000

fra kr 115 468 000 til kr 100 028 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 705 000

fra kr 12 445 000 til kr 14 150 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

221 461 000

fra kr 706 714 000 til kr 485 253 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet:

4

Gebyrer, nedsettes med

5 700 000

fra kr 50 070 000 til kr 44 370 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Administrasjonsvederlag, nedsettes med

6 310 000

fra kr 14 830 000 til kr 8 520 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, nedsettes med

2 020 000

fra kr 27 720 000 til kr 25 700 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

1 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 23 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, nedsettes med

1 300 000 000

fra kr 13 600 000 000 til kr 12 300 000 000

3616

Gruppelivsforsikring:

1

Premieinntekter, nedsettes med

12 000 000

fra kr 118 000 000 til kr 106 000 000

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med

1 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 12 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med

100 000

fra kr 400 000 til kr 300 000

3740

Helsedirektoratet:

4

Gebyrinntekter, nedsettes med

4 700 000

fra kr 42 635 000 til kr 37 935 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

7 373 000

fra kr 69 373 000 til kr 62 000 000

3746

Statens legemiddelverk:

4

Registreringsgebyr, nedsettes med

9 520 000

fra kr 90 059 000 til kr 80 539 000

5

Refusjonsgebyr, nedsettes med

2 500 000

fra kr 3 087 000 til kr 587 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

74 000 000

fra kr 1 472 039 000 til kr 1 398 039 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

76 964 000

fra kr 138 536 000 til kr 61 572 000

3871

Likestilling og ikke-diskriminering:

(NY)

1

Diverse inntekter, bevilges med

1 400 000

3902

Justervesenet:

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

11 500 000

fra kr 38 924 000 til kr 27 424 000

3

Inntekter fra salg av tjenester, forhøyes med

5 500 000

fra kr 16 667 000 til kr 22 167 000

(NY)

86

Overtredelsesgebyr, bevilges med

60 000

3910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR, forhøyes med

35 000 000

fra kr 182 729 000 til kr 217 729 000

3917

Fiskeridirektoratet:

(NY)

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, bevilges med

2 864 400 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

(NY)

87

Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

21 700 000

(NY)

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med

2 700 000

4100

Landbruks- og matdepartementet:

(NY)

40

Salg av eiendom, bevilges med

16 692 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.:

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi, nedsettes med

2 985 000

fra kr 20 643 000 til kr 17 658 000

4300

Samferdselsdepartementet:

(NY)

96

Aksjer, bevilges med

300 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS:

90

Avdrag på lån, forhøyes med

15 000 000

fra kr 75 000 000 til kr 90 000 000

4411

Artsdatabanken:

(NY)

2

Diverse inntekter, bevilges med

14 456 000

4420

Miljødirektoratet:

4

Gebyrer, forurensningsområdet, forhøyes med

1 400 000

fra kr 38 132 000 til kr 39 532 000

7

Gebyrer, kvotesystemet, forhøyes med

450 000

fra kr 8 077 000 til kr 8 527 000

4429

Riksantikvaren:

2

Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 4 506 000 til kr 2 506 000

9

Internasjonale oppdrag, forhøyes med

2 000 000

fra kr 1 277 000 til kr 3 277 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

37 000 000

fra kr 50 600 000 til kr 87 600 000

4610

Tolletaten:

2

Andre inntekter, forhøyes med

1 100 000

fra kr 897 000 til kr 1 997 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

18 000 000

fra kr 59 000 000 til kr 77 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser, forhøyes med

1 100 000

fra kr 2 400 000 til kr 3 500 000

89

Overtredelsesgebyr, nedsettes med

9 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 4 000 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

94 253 000

fra kr 224 107 000 til kr 318 360 000

4732

Sjøforsvaret:

1

Driftsinntekter, nedsettes med

6 400 000

fra kr 54 174 000 til kr 47 774 000

4733

Luftforsvaret:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

200 000

fra kr 107 660 000 til kr 107 860 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

22 293 000

fra kr 30 174 000 til kr 52 467 000

(NY)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevilges med

54 792 000

4791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

96 824 000

fra kr 766 460 000 til kr 863 284 000

4792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsinntekter, nedsettes med

8 429 000

fra kr 39 312 000 til kr 30 883 000

4811

Statoil ASA:

96

Utbytteaksjer, nedsettes med

146 000 000

fra kr 1 900 000 000 til kr 1 754 000 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

200 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 350 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

810 000

fra kr 23 600 000 til kr 24 410 000

29

Termingebyr, nedsettes med

1 869 000

fra kr 18 512 000 til kr 16 643 000

89

Purregebyrer, nedsettes med

1 208 000

fra kr 104 672 000 til kr 103 464 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

64 874 000

fra kr 10 172 117 000 til kr 10 236 991 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med

295 276 000

fra kr 6 409 778 000 til kr 6 705 054 000

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

20 700 000

fra kr 20 000 000 til kr 40 700 000

(NY)

85

Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med

9 400 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, nedsettes med

900 000

fra kr 10 000 000 til kr 9 100 000

5341

Avdrag på utestående fordringer:

(NY)

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, bevilges med

20 000 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank:

85

Overføring, nedsettes med

167 400 000

fra kr 14 500 000 000 til kr 14 332 600 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

153 200 000 000

2 Driftsutgifter

-28 300 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 100 000 000

4 Avskrivninger

-26 000 000 000

5 Renter av statens kapital

-3 300 000 000

93 500 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

3 800 000 000

fra kr 22 200 000 000 til kr 26 000 000 000

5445

Statsbygg:

39

Avsetning til investeringsformål, forhøyes med

150 000 000

fra kr 1 129 976 000 til kr 1 279 976 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

(NY)

73

Tilbakeføring fra SUS-/Baltikum-ordningen, bevilges med

32 500 000

5470

Statens pensjonskasse:

30

Avsetning til investeringsformål, forhøyes med

50 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 75 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger, forhøyes med

19 309 000

fra kr 1 232 865 000 til kr 1 252 174 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, forhøyes med

5 000 000

fra kr 291 500 000 000 til kr 291 505 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, nedsettes med

7 000 000

fra kr 13 800 000 000 til kr 13 793 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, forhøyes med

5 000 000

fra kr 15 935 000 000 til kr 15 940 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet:

74

Tilsynsavgift, nedsettes med

3 770 000

fra kr 3 770 000 til kr 0

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:

72

Jeger- og fellingsavgifter, forhøyes med

9 763 000

fra kr 90 915 000 til kr 100 678 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter, forhøyes med

295 000 000

fra kr 825 000 000 til kr 1 120 000 000

5611

Aksjer i NSB AS:

85

Utbytte, forhøyes med

165 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 315 000 000

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:

(NY)

80

Renter, bevilges med

3 200 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, forhøyes med

727 406 000

fra kr 3 880 231 000 til kr 4 607 637 000

5622

Aksjer i Avinor AS:

85

Utbytte, forhøyes med

17 700 000

fra kr 232 000 000 til kr 249 700 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS:

80

Renter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 000 000 til kr 3 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med

4 900 000

fra kr 20 000 000 til kr 24 900 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med

121 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 246 000 000

(NY)

88

Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges med

13 100 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet:

85

Statens overskuddsandel, nedsettes med

7 400 000

fra kr 70 900 000 til kr 63 500 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte:

80

Renter, nedsettes med

600 000

fra kr 630 000 til kr 30 000

85

Utbytte, forhøyes med

34 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 60 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning:

85

Utbytte, forhøyes med

3 083 500 000

fra kr 16 962 219 000 til kr 20 045 719 000

5680

Statnett SF:

85

Utbytte, nedsettes med

10 000 000

fra kr 336 000 000 til kr 326 000 000

5701

Diverse inntekter:

71

Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med

126 900 000

fra kr 1 076 827 000 til kr 949 927 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med

15 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 240 000 000

86

Innkreving feilutbetalinger, forhøyes med

582 000 000

fra kr 718 000 000 til kr 1 300 000 000

87

Diverse inntekter, nedsettes med

18 000 000

fra kr 34 600 000 til kr 16 600 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med

4 000 000

fra kr 61 000 000 til kr 65 000 000

5705

Refusjon av dagpenger:

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med

5 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, nedsettes med

200 000

fra kr 800 000 til kr 600 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 919, post 60 med 80 pst. av tilsvarende merinntekter under kap. 3917, post 13.

III

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 1411 Artsdatabanken, post 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekt under kap. 4411, post 02.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) med inntil 2 070 mill. kroner i perioden 2018–2020 under kap. 169 Global helse og utdanning, post 73 Utdanning.

V

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

566,3 mill. kroner

VI

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd på inntil 15 mill. kroner til arrangementet X Games 2019 under kap. 315 Frivillighetsformål, post 87 Tilskudd til X Games.

VII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til nytt fengsel i Agder. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammer omtalt i Prop. 129 S (2016–2017) på 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

VIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 30 Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret ved å foreta bygningsmessige investeringer i prosjekt for ankomstsenter for asylregistrering og mottak. Samlede utbetalinger og forpliktelser kan ikke overskride en kostnadsramme som er satt til 161,2 mill. kroner.

IX

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 922,3 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

808,3 mill. kroner

X

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 mill. kroner

XI

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

10 916,1 mill. kroner

XII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 7 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

XIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan gi tilsagn ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

93,0 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

118,0 mill. kroner

XIV

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

106 mill. kroner

XV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

72

Tilskudd for overføring av gods fra veg til sjø

75,2 mill. kroner

XVI

Fullmakt til å inngå kontrakter om kjøp av persontransport med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan inngå kontrakter om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2019–2029 innenfor en samlet ramme på 21 117 mill. kroner målt i prisnivået for 2018 på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog.

XVII

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog, kan gi restverdigaranti til oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 539 mill. kroner. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.

XVIII

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 under kap. 1420 Miljødirektoratet, post 22 Statlige vannmiljøtiltak kan foreta bestillinger av materiell o.l. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 36,9 mill. kroner.

XIX

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1411

Artsdatabanken

70

Tilskudd til arter og naturtyper

27 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

32

Statlig erverv, fylkesvise verneplaner

7 mill. kroner

33

Statlig erverv, nytt vern

4,9 mill. kroner

XX

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at det i 2018 i forbindelse med flytting av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste til andre lokaler kan inngås forpliktelser for 2019 og senere for dekning over kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, avgrenset til flytteprosjektets kostnadsramme på 29 mill. kroner.

XXI

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at det i 2018 under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan pådras staten forpliktelser utover budsjettåret til prosjektet Prinsens gate 26 mv., innenfor en kostnadsramme på 2 321 mill. kroner.

XXII

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsutgifter

1 697 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

1 080 mill. kroner

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

28 000 mill. kroner

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

1 910 mill. kroner

XXIII

Utbyggingsrelaterte forpliktelser knyttet til Snorre Expansion Project

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2018 kan pådra staten forpliktelser utover bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten som følge av statens deltakelse i endret plan for utbygging og drift for Snorre (Snorre Expansion Project) med inntil 6 mrd. kroner.

Andre fullmakter

XXIV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at Norge deltar i den 11. kapitalpåfylling i Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD-11) med et bidrag på til sammen 360 mill. kroner for perioden 2019–2021, innbetalt i tre årlige bidrag på 120 mill. kroner per år i 2019, 2020 og 2021. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

XXV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond og endring av internasjonal avtaletekst

  • 1. Norge deltar i den femte kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen 47,6 mill. USD. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2020–2024 og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

  • 2. Den norske garantikapitalen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) økes med inntil 354 mill. USD.

  • 3. Norge deltar i kapitaløkningen i Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil 46,1 mill. USD innbetalt over perioden 2020–2024 og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

  • 4. Norge støtter de endringer i IFCs Charter som er nødvendige for at kapitaløkningen skal finne sted i tråd med forhandlingsresultatet.

XXVI

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd til fond forvaltet av Det internasjonale fond for jordbruksutvikling slik at disse utbetalingene kan foretas i henhold til regelverket for fondet.

XXVII

Fullmakt til å benytte åremål

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet gis adgang til i henhold til statsansattelovens regler å benytte åremål for filmkonsulenter og leder som forvalter tilskudd til utvikling og filmproduksjon i Norsk filminstitutt. For disse gis det mulighet for åremål i en periode på fire år for konsulentene og inntil seks år for leder, med mulighet til én gangs fornyelse.

XXVIII

Overdragelse av eiendom

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan overdra eiendommen Blaker skanse vederlagsfritt til Sørum kommune.

XXIX

Pensjoner fra statskassen

Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.

XXX

Trygdeytelser for fosterforeldre

Stortinget samtykker i at overgangsordningen som skal sikre at personer med dagpenger og arbeidsavklaringspenger ikke skal tape på å være fosterforeldre, ikke gis tilbakevirkende kraft med virkning fra 11. mai 2017.

XXXI

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan avhende eiendommer på Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og ved Løkken Verk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900, post 30 Inntekter fra salg av gruveeiendom.

XXXII

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan tilføye stikkordet «kan overføres» på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 65 Konkurransen Smartere transport og post 76 Reiseplanlegger og elektronisk billettering.

XXXIII

Aktivering i kapitalregnskapet

Stortinget samtykker i at et eventuelt ansvarlig lån eller egenkapitaltilskudd til Mantena AS, bevilget på kap. 1357 Mantena AS, post 71 Kapitaltilførsel, aktiveres i statens kapitalregnskap.

XXXIV

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at det i 2018 på kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan nettoføres som utgiftsreduksjoner refusjoner fra Oslo kommune og andre aktører i henhold til avtalte utgiftsfordelinger i forbindelse med bygge- og sikringsprosjekter.

Til dokumentets forside