Prop. 9 L (2015–2016)

Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)

Proposisjonen omhandler nødvendige endringer i helselovgivningen som følge av endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen, blant annet opprettelsen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og innlemmelsen av Statens strålevern som en etat i Helsedirektoratet. Departementet foreslår også flere tiltak for å effektivisere pasientskadeordningen. Pasientskadenemnda skal som hovedregel settes med tre i stedet for fem medlemmer. Nemnda skal få større frihet til å organisere virksomheten sin. Den nedre grensen for hvilke erstatningskrav som skal behandles etter pasientskadeloven økes fra 5 000 til 10 000 kroner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget