Prop. 90 L (2014-2015)

Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).

Den operasjonelle forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) ivaretas av Norges Bank, i tråd med lov om Statens pensjonsfond og etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet. Departementet foreslår å styrke hovedstyrets kapasitet og kompetanse ved at det utvides fra én til to visesentralbanksjefer, som begge inngår i hovedstyret. For å beholde samme antall eksterne medlemmer i hovedstyret som i dag, foreslås det å øke antall medlemmer i hovedstyret til åtte.

Representantskapet er sammen med hovedstyret Norges Banks øverste organer. Norges Banks representantskap har femten medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges av Stortinget. Det foreslås at ordningen med personlige varamedlemmer utgår, og at Stortinget i stedet oppnevner to faste varamedlemmer. Dette sikrer bedre kontinuitet.

Departementet foreslår videre at hovedstyret gis kompetanse til å beslutte at virksomhet som ledd i forvaltningen av SPU kan utøves av selskaper som banken eier helt eller delvis. Representantskapets ansvar for å føre tilsyn med slike selskaper endres ikke som følge av dette. Utviklingen i arbeidet med å forvalte SPU taler for å klargjøre ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og hovedstyret når det gjelder slike beslutninger. Med lovforslaget tar departementet sikte på å legge til rette for en praktisk gjennomførbar og hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom hovedstyret som utøvende myndighet og representantskapet som kontroll- og tilsynsorgan.