Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 90 L (2014-2015)

Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 5

Endringen i bestemmelsens tredje leddførste punktum gir hovedstyret kompetanse til å beslutte at virksomhet som ledd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) skal utøves av selskap som banken helt eller delvis eier. Annet punktum fastslår at hovedstyret representerer banken som eier i slike selskaper.

Innholdet i nåværende tredje til femte ledd beholdes i bestemmelsens fjerde til syvende ledd, men det gjøres visse redaksjonelle endringer. Kompetanse knyttet til beslutninger om at bankens virksomhet skal utøves i foretak banken helt eller delvis eier løftes frem i tredje og sjette ledd.

Femte ledd tredje til femte punktum er flyttet fra fjerde ledd femte til syvende punktum.

Sjette ledd annet til femte punktum er basert på § 8 a første ledd annet punktum og annet ledd.

Det vises for øvrig til redegjørelsen ovenfor under kapittel 4.

Til § 6

Endringen i bestemmelsens første ledd innebærer at antall medlemmer av hovedstyret økes fra syv til åtte.

Andre ledd første punktum endres slik at bestemmelsen forutsetter at Kongen skal oppnevne to visesentralbanksjefer. Kongen oppnevner visesentralbanksjefene som henholdsvis første og annen nestleder i hovedstyret. Rangforholdet her vil regulere hvem som skal være stedfortreder for hovedstyrets leder i sentralbanksjefens fravær.

Tredje ledd fjerde punktum er nytt og innebærer at hovedstyret, ved behandlingen av administrative saker, i tillegg til to representanter fra de ansatte, suppleres av de to varamedlemmene Kongen har oppnevnt i medhold av § 9 første ledd. Hvis Kongen benytter adgangen i medhold av § 9 første ledd til å oppnevne flere enn to vararepresentanter, bør det av utnevnelsen fremgå en rangering av vararepresentantene, slik at det er klart hvilke to som skal supplere styret i administrative saker.

Fjerde ledd annet punktum endres slik at vilkåret for gyldig vedtak i hovedstyret er at minst halvparten av de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Tredje punktum fastslår at ved stemmelikhet så gjelder det som leder av hovedstyret har stemt for.

Syvende ledd endres slik at Kongen gis kompetanse til å fastsette begge visesentralbanksjefenes godtgjørelse og pensjon.

Det vises for øvrig til redegjørelsen ovenfor under kapittel 3.

Til § 7

Det rettes også opp en inkurie i første ledd annet punktum, der ordet «et» har falt ut av lovteksten.

I fjerde ledd første punktum rettes det opp en inkurie, ved at særlig endres til særlige.

Sjette ledd tredje punktum endres slik at det fremgår av bestemmelsen at begge visesentralbanksjefene som utgangspunkt skal være tilstede under representantskapets møter.

Det vises for øvrig til redegjørelsen ovenfor under kapittel 3.

Til § 8 a

Paragrafen foreslås opphevet. Det materielle innholdet flyttes til § 5. Se for øvrig spesialmerknaden til § 5 og redegjørelsen ovenfor under kapittel 4.

Til § 9

Det fremgår av annet ledd at Stortinget velger to varamedlemmer til representantskapet. Endringen innebærer at det gås bort fra ordningen med personlige varamedlemmer i representantskapet. Det vises for øvrig til redegjørelsen ovenfor under kapittel 3.