Proposisjoner til Stortinget

Prop. 90 L (2014-2015)

Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Det foreslås enkelte endringer i sentralbanklovens regler om organiseringen av Norges Bank. Det foreslås at antallet visesentralbanksjefer utvides fra én til to, som begge vil inngå i hovedstyret. Det samlede antallet medlemmer i hovedstyret utvides fra syv til åtte for å beholde like mange eksterne medlemmer som i dag. Videre foreslås at ordningen med personlige varamedlemmer i representantskapet utgår, og at Stortinget i stedet oppnevner to faste varamedlemmer. Det foreslås også at hovedstyret skal ha beslutningsmyndighet til å opprette datterselskaper som ledd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget