Prop. 91 L (2021–2022)

Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)

Til innholdsfortegnelse

8 Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslaget til endringer i pasientjournalloven § 10 har i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Lovforslaget legger til rette for at en rekke av investeringene som allerede er foretatt i sektoren og i utviklingen av nasjonale e-helseløsninger, kan nyttiggjøres ytterligere.

Det vil være vurderinger underveis om behov for investeringer i stat og kommuner, privat sektor mv. Dette må fremmes som ordinære budsjettforslag med beregninger av kostnader og nytte for aktørene, og vil således håndteres i egne budsjettprosesser, uavhengig av dette lovforslaget. Lovforslaget er i seg selv ikke drivende for utgifter på feltet.

Lovforslaget vil legge til rette for en effektiv deling av informasjon i en felles infrastruktur, men innebærer i seg selv hverken plikter eller kostnader for statsforvaltningen, kommunene, sykehusene, private aktører, innbyggerne og andre. Lovforslaget vurderes videre å ha positive administrative effekter for det offentlige, fordi bedre deling av relevant pasientinformasjon vil bidra til bedre effektivitet og enklere arbeidsprosesser da tilgangen til relevant helseinformasjon forbedres. Dette vil igjen kunne bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Adgang til automatisering av avgjørelser vil kunne gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Når det gjelder forslaget til lovendring mht. utvikling og test av journalsystemer, innebærer dette ingen nye forpliktelser for helse- og omsorgstjenesten. Forslaget har derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside