Prop. 91 L (2021–2022)

Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)

Helse- og omsorgsdepartementets forslag i denne proposisjonen består av tre separate deler. Det første gjelder endringer i pasientjournalloven § 10 om nasjonal digital datainfrastruktur, det andre er endringer i pasientjournalloven § 11 og folketrygdloven § 21-11a om automatiserte avgjørelser og det tredje er endringer i pasientjournalloven § 11 om utvikling og test av behandlingsrettede helseregistre (pasientjournaler).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget