Prop. 93 S (2018–2019)

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom Efta-statene og Ecuador av 25. juni 2018

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ecuador ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Saudárkrókur på Island 25. juni 2018.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ecuador omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterialrettigheter, opprinnelsesregler, konkurranse, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære bestemmelser, handelstiltak (inkludert antidumping), handel og bærekraftig utvikling, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning.

Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid.

EFTA-statene har opptrådt som en samlet gruppe i forhandlingene på basis av omforente forhandlingsposisjoner.

I og med at frihandelsavtalen anses som en sak av særlig stor viktighet, er Stortingets samtykke til ratifikasjon nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

Frihandelsavtalens hoveddel i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Vedleggene til avtalen overleveres Stortinget som utrykte vedlegg. Vedleggene er også tilgjengelig elektronisk på http://www.regjeringen.no.

Til dokumentets forside