Prop. 94 L (2016–2017)

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Til innholdsfortegnelse

24 Strafforfølgning etter ordensstraff eller avskjed

24.1 Gjeldende rett

Tjenestemannsloven § 21 fastslår at dersom en embets- eller tjenestemann er ilagt ordensstraff eller gitt avskjed for et straffbart forhold, er det ikke til hinder for vanlig strafforfølgning, men ved straffutmålingen skal det tas omsyn til ordensstraffen eller avskjeden.

24.2 Høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet at bestemmelsen oppheves. Domstolene har en selvstendig plikt til å vurdere vilkårene i straffelovgivningen, og bestemmelsen har ikke noen naturlig plass i ny lov.

24.3 Høringsinstansenes syn

Ingen av høringsinstansene har uttalt seg om forslaget.

24.4 Departementets vurderinger og forslag

Domstolene har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene i straffelovgivningen er oppfylt og hvilken straff som skal utmåles. Bestemmelsen har etter departementets vurdering ingen selvstendig betydning, og den hører heller ikke naturlig hjemme i en ny lov om statens ansatte. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen oppheves.

Til forsiden