Prop. 94 L (2016–2017)

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Til innholdsfortegnelse

25 Fordeling av utgifter på grunn av sykdom

25.1 Gjeldende rett

Tjenestemannsloven § 22 inneholder en bestemmelse om fordeling av utgifter på grunn av sykdom mv. Av bestemmelsen fremgår det at hvis en embets- eller tjenestemann er lønnet dels av staten og dels av kommune eller fylkeskommune, skal de utgifter det offentlige har i forbindelse med ferie, sykdom, permisjoner eller tjenesteulykker fordeles mellom dem som utreder lønnen i forhold til deres andel av den samlede lønn.

25.2 Høringsnotatet

Departementet mente at det ikke er behov for å videreføre denne bestemmelsen, og foreslo at den oppheves.

25.3 Høringsinstansenes syn

Ingen av høringsinstansene har uttalt seg om forslaget.

25.4 Departementets vurderinger og forslag

En slik bestemmelse som nå er inntatt i tjenestemannsloven § 22 har vært tatt inn i alle de tre tidligere tjenestemannslovene. Det finnes svært lite materiale om bestemmelsens bakgrunn i forarbeidene. I innstilling av 4. mars 1960 avgitt av tjenestemannslovkomitéen er det uttalt at «tjenestemannsloven ikke skal omfatte kommunale tjenestemenn (bortsett fra noen grupper av blandete kommunale/fylkeskommunal/statlige stillinger)». For ansatte i slike blandede stillinger kunne Kongen bestemme at tjenestemannsloven skulle komme til anvendelse. Statsforvaltningen er imidlertid endret siden bestemmelsen opprinnelig kom inn i tjenestemannsloven, og departementet er ikke kjent med at vi i dag har slike blandede stillinger. Etter departementets vurdering er det ikke behov for å videreføre bestemmelsen. Kommuner og fylkeskommuner er heller ikke pliktsubjekter etter statsansatteloven. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen oppheves.

Til forsiden