Prop. 98 L (2018–2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske og administrative konsekvenser

En lovfesting av omgåelsesregelen i skatteloven og merverdiavgiftsloven vil kunne skape økt bevissthet omkring regelen og dens innhold. Departementets lovforslag er utformet slik at det skal legge til rette for at administrative vedtak og domsavsigelser får en mer enhetlig struktur. Det er et mål at en lovfesting vil klargjøre innholdet i omgåelsesnormen. En slik klargjøring vil komme både skattyterne og Skatteetaten til gode. Men noen betydelige og umiddelbare administrative konsekvenser av en lovfesting kan ikke forventes, verken for skattyterne eller Skatteetaten.

En lovfesting forventes ikke å få provenymessige konsekvenser av betydning.

Heller ikke flytting av den spesielle omgåelsesregelen i skatteloven § 14-90 til § 13-3 og de justeringene i bestemmelsens ordlyd som foreslås, antas å ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside