Prop. 98 L (2018–2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Til innholdsfortegnelse

13 Ikrafttredelse og overgangsregler

13.1 Forslag i utredningen

Drøftelser av tidspunkt for ikrafttredelse og behov for overgangsregler var ikke en del av utredningsoppdraget, og dette er følgelig ikke nærmere behandlet i utredningen.

13.2 Høringsinstansenes synspunkter

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler:

«Utredningen drøfter ikke overgangsregler, herunder forholdet til tidligere rettspraksis. Det er en klar svakhet og av de forhold som taler for en ytterligere utredning og en ny høringsrunde. Forslaget har andre formuleringer enn gjeldende rett. Blir all eller noe av tidligere rettspraksis irrelevant?»

Oljeskattekontoret uttaler:

«I den grad normen senker terskelen for omgåelse i forhold til gjeldende rett bør det, i tråd med vanlig praksis for skatteregler, presiseres i overgangsregler at normen først får anvendelse fra det tidspunkt dens utforming gjøres offentlig kjent. Dette vil formodentlig tidligst være på det tidspunkt det fremmes en lovproposisjon.»

13.3 Vurderinger og forslag

Departementets forslag til lovfestet omgåelsesnorm innebærer totalt sett ingen vesentlig endring av terskelen for anvendelse av normen. Departementet foreslår at den lovfestede omgåelsesnormen skal tre i kraft straks med virkning fra 1. januar 2020. Etter departementets vurdering er det ikke behov for overgangsregler.

Til dokumentets forside