Prop. 98 L (2018–2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Til innholdsfortegnelse

5 Høringen

Professor emeritus Frederik Zimmers utredning forelå 15. mars 2016 og ble samme dato sendt på høring med frist for merknader 15. juni 2016. Utredningen ble sendt til i alt 50 høringsinstanser. Departementet mottok svar med realitetsmerknader fra følgende høringsinstanser:

 • Advokatforeningen

 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

 • Deloitte Advokatfirma AS

 • Finans Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Øko-forum

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Oljeskattekontoret

 • Professor Benn Folkvord ved handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

 • Professor dr. juris Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI

 • Regnskap Norge

 • Revisorforeningen

 • Skattebetalerforeningen

 • Skattedirektoratet

 • Storbedriftenes skatteforum

Mange av høringsinstansene fremhever at utredningen er særdeles grundig og god. Disse instansene viser til at utredningen gir en dyptgående analyse av den gjeldende ulovfestede omgåelsesnormen, og at en slik samlet gjennomgang i seg selv har stor verdi. Videre trekkes det frem at utredningen behandler spørsmål knyttet til lovfesting på en svært grundig og balansert måte.

Et generelt trekk er at høringsinstansene fra privat sektor mener terskelen for gjennomskjæring kan bli senket som følge av endringene som foreslås med hensyn til skattyters formål, skattefordeler i utlandet og betydningen av at lovgiver kjente til omgåelsesmuligheten. Dette oppfattes gjennomgående som uheldig av disse instansene. Skattedirektoratet og Oljeskattekontoret uttrykker på sin side særlig bekymring over det de oppfatter som en innskrenkning av anvendelsesområdet for regelen om interessefellesskap i skatteloven § 13-1, og forslaget om å oppheve den spesielle omgåelsesregelen for generelle skatteposisjoner i skatteloven § 14-90.

Et annet gjennomgående trekk er at mange av høringsinstansene mener det bør utredes nærmere om en lovfestet omgåelsesregel er anvendelig for annet enn direkte skatt.

Utredningens forslag til lovfestet omgåelsesnorm inneholder mange delmomenter som gjenspeiler de momentene Høyesterett har lagt vekt på i sin praksis. Mange av høringsinstansene mener at en slik tilnærming gir en for omfattende og komplisert lovtekst, og ønsker en kortere og mer sammenfattet lovteknisk utforming. Mange av disse instansene mener også utredningens forslag om å dele momentene i to grupper med ulik vekt, er uheldig.

Det er nærmere redegjort for høringsinstansenes merknader ved gjennomgangen av de aktuelle temaene nedenfor.

Til dokumentets forside