Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Til innhaldsliste

Forslag

Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2020–2021) statsbudsjettet for budsjettåret 2021 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 61, 400–491, 3400–3490

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

479 519 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

38 521 000

50

Norges forskningsråd

55 469 000

70

Overføringer til private

12 651 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

15 365 000

601 525 000

Sum Administrasjon

601 525 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 01

121 027 000

121 027 000

410

Domstolene

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 61, post 01

2 760 973 000

21

Spesielle driftsutgifter

86 393 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

2 724 000

2 850 090 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

248 045 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 591 000

286 636 000

Sum Rettsvesen

3 257 753 000

Straffegjennomføring og konfliktråd

430

Kriminalomsorgen

01

Driftsutgifter

4 872 334 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 01

96 384 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 808 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

86 200 000

70

Tilskudd

33 934 000

5 126 660 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

01

Driftsutgifter

179 195 000

179 195 000

433

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

138 083 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

13 611 000

70

Tilskudd

22 622 000

174 316 000

Sum Straffegjennomføring og konfliktråd

5 480 171 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politiet

01

Driftsutgifter

19 535 578 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 689 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

33 239 000

25

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning

130 255 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

214 549 000

48

Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF), kan overføres

48 894 000

70

Tilskudd

66 156 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

7 215 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

315 729 000

20 361 304 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

631 994 000

631 994 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

01

Driftsutgifter

967 936 000

967 936 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

300 999 000

300 999 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

9 079 000

9 079 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

5 762 000

5 762 000

Sum Politi og påtalemyndighet

22 277 074 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter

924 603 000

21

Spesielle driftsutgifter

23 810 000

22

Spesielle driftsutgifter – Nødnett, kan overføres

500 137 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

114 552 000

70

Overføringer til private

6 898 000

1 570 000 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

26 927 000

26 927 000

453

Sivil klareringsmyndighet

01

Driftsutgifter

47 123 000

47 123 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

681 925 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 977 470 000

2 659 395 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

113 475 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 736 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 244 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

58 637 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

121 106 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

124 798 000

453 996 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

343 768 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 000 000

363 768 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

5 121 209 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

54 297 000

54 297 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

1 224 855 000

1 224 855 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

4 492 000

4 492 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

17 500 000

17 500 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

259 861 000

21

Spesielle driftsutgifter

115 105 000

374 966 000

Sum Andre virksomheter

1 676 110 000

Statens sivilrettsforvaltning, rettshjelp, erstatningsordninger m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

608 502 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

59 810 000

668 312 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

116 762 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

65 428 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

23 704 000

205 894 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

78 950 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

324 562 000

403 512 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

149 853 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 035 000

157 888 000

Sum Statens sivilrettsforvaltning, rettshjelp, erstatningsordninger m.m.

1 435 606 000

Svalbardbudsjettet m.m.

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

377 978 000

377 978 000

481

Samfunnet Jan Mayen

01

Driftsutgifter

56 108 000

56 108 000

Sum Svalbardbudsjettet m.m.

434 086 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

1 060 401 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

581 433 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

13 867 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overføres

4 756 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

56 199 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

149 329 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

50 800 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

8 480 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, kan overføres

51 205 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291 post 60

18 448 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

55 400 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

35 047 000

2 085 365 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

277 709 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

15 894 000

293 603 000

Sum Beskyttelse og innvandring

2 378 968 000

Sum departementets utgifter

42 662 502 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Departementets inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

5 782 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 027 000

6 809 000

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr

330 251 000

02

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

25 045 000

03

Diverse refusjoner

1 961 000

04

Vernesaker jordskiftedomstolene

2 440 000

359 697 000

3430

Kriminalomsorgen

02

Arbeidsdriftens inntekter

96 268 000

03

Andre inntekter

21 713 000

04

Tilskudd

2 520 000

120 501 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

03

Andre inntekter

1 117 000

1 117 000

3433

Konfliktråd

02

Refusjoner

746 000

746 000

3440

Politiet

01

Gebyr – pass og våpen

630 950 000

02

Refusjoner mv.

278 210 000

03

Salgsinntekter

79 301 000

04

Gebyr – vaktselskap

4 354 000

06

Gebyr – utlendingssaker

285 178 000

07

Gebyr – sivile gjøremål

1 076 406 000

08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

65 000 000

2 419 399 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

17 549 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

19 513 000

37 062 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

02

Refusjoner

18 204 000

18 204 000

3445

Den høyere påtalemyndighet

02

Refusjoner

2 142 000

2 142 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

127 658 000

02

Refusjoner driftsutgifter Nødnett

34 074 000

03

Diverse inntekter

28 206 000

04

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Nødnett

75 118 000

05

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

470 012 000

06

Refusjoner

7 026 000

742 094 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

01

Refusjoner

28 358 000

28 358 000

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Inntekter

29 723 000

29 723 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 411 000

4 411 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 326 000

02

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 396 000

9 722 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3481

Samfunnet Jan Mayen

01

Refusjoner og andre inntekter

6 502 000

6 502 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

1 170 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

49 927 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

264 914 000

05

Refusjonsinntekter

4 623 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

22 624 000

07

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

13 212 000

08

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

26 783 000

383 253 000

Sum Departementets inntekter

4 169 745 000

Sum departementets inntekter

4 169 745 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 01

  kap. 3061 post 03

  kap. 400 post 01

  kap. 3400 post 01

  kap. 410 post 01

  kap. 3410 postene 02 og 03

  kap. 410 post 22

  kap. 3410 post 04

  kap. 430 post 01

  kap. 3430 postene 03 og 04

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 02

  kap. 432 post 01

  kap. 3432 post 03

  kap. 433 post 01

  kap. 3433 post 02

  kap. 440 post 01

  kap. 3440 postene 02, 03 og 04

  kap. 442 post 01

  kap. 3442 post 02 og 03

  kap. 444 post 01

  kap. 3444 post 02

  kap. 451 post 01

  kap. 3451 post 02, 03 og 06

  kap. 451 post 22

  kap. 3451 post 05

  kap. 451 post 45

  kap. 3451 post 04

  kap. 454 post 01

  kap. 3454 post 01

  kap. 455 post 01

  kap. 3455 post 01

  kap. 457 post 01

  kap. 3457 post 01

  kap. 473 post 01

  kap. 3473 post 01

  kap. 481 post 01

  kap. 3481 post 01

  kap. 490 post 01

  kap. 3490 post 05

  kap. 491 post 01

  kap. 3491 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. Overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 34 mill. kroner dersom det oppstår en situasjon med ekstraordinær stor skogbrannfare og/eller mange skogbranner, og det i den forbindelse er nødvendig med innsats for slokking og beredskap utover det som må påregnes i et normalår. Fullmakten gjelder uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politiet

01

Driftsutgifter

150,0 mill. kroner

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan:

 • 1. gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, kan overføres, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

 • 2. gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner inkludert tidligere gitte tilsagn under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 70 Tilskudd.

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til rehabiliteringsprosjektet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammen for brukerutstyr på 40 mill. kroner.

Andre fullmakter

VII

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

VIII

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan:

 • 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 • 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom.

 • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

IX

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag får i 2021 fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

X

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 500 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

XI

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan inngå avtaler med varighet utover 2021 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Dersom behovet for innkvartering av asylsøkere og flyktninger blir større enn forutsatt i statsbudsjettet for 2021 eller det oppstår behov for å gjennomføre tiltak for forsvarlig innkvartering utover det som der er lagt til grunn, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten eller iverksette nødvendige tiltak, selv om dette medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 900 mill. kroner i 2021, og forpliktelsene utover 2021 skal ikke overstige en samlet ramme på 1 mrd. kroner.

XII

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Domstolsadministrasjonen i 2021 kan postere sideutgifter som forskutteres i henhold til rettsgebyrloven, mot mellomværendet med statskassen.

Andre vedtak

XIII

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 529, 8. mars 2018 oppheves.

Til forsida av dokumentet