Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente

Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. er endret med virkning fra 1. januar 2004. Endringene er en gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner. Finansdepartementet vil med dette gi informasjon om hvilke retningslinjer departementet vil følge ved fastsettelsen av rentesatsen etter forsinkelsesrenteloven § 3.

Bakgrunn
Justisdepartementet foreslo i Ot.prp. nr. 3 (2003-2004) å endre forsinkelsesrenteloven i samsvar med EU-direktivet om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner, som er innlemmet i EØS-avtalen. Justiskomiteen ga i sin innstilling til Odelstinget i Innst. O. nr. 5 (2003-2004) støtte til forslaget og Stortinget har nå vedtatt lovendringene.

Endringene innebærer blant annet at rentesatsen for forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, det vil si med virkning fra 1. januar og 1. juli. Myndigheten til å fastsette forsinkelsesrenten er delegert til Finansdepartementet, og satsen skal være summen av en referanserente tillagt minst 7 prosentpoeng. Referanserenten skal være den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli i det aktuelle år, jf. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd.

Forholdet til forvaltningsloven
Det følger av forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd at departementet skal fastsette størrelsen av forsinkelsesrenten hvert halvår. Et slikt vedtak må gis i form av en forskrift, jf.forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a og c. Dette betyr at forskrift om endring av forskrift om forsinkelsesrente skal fastsettes to ganger i året.

I følge forvaltningsloven § 37 andre ledd, skal offentlige og private institusjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde for gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget.

Forhåndsvarslig som beskrevet i forvaltningsloven § 37 andre ledd kan imidlertid unnlates dersom nærmere bestemte vilkår i § 37 fjerde ledd er oppfylte.

Selve endringene i forsinkelsesrenteloven har vært på høring. Informasjonen som gis nedenfor vil gjelde for Finansdepartementets fremtidige fastsettelser av rentens størrelse. Videre vil tidspunktet og grunnlaget for eventuelle endringer i rentesatsen være kjent på forhånd. Hvorvidt det skal avholdes høring før den enkelte halvårlige fastsettelse av forskrift vil bero på en konkret vurdering knyttet til omstendighetene rundt fastsettelsen. Finansdepartementet vil imidlertid anta at høring normalt vil være unødvendig i lys av retningslinjene som er gitt her, ettersom både grunnlaget for rentefastsettelsen og tidspunktet for denne er kjent.

Fastsettelse av forsinkelsesrenten og rentens størrelse
Selv om forsinkelsesrenten nå skal fastsettes hvert halvår, er det ikke nødvendigvis slik at rentens nivå endres hvert halvår. I dette ligger kun en plikt til å fatte nytt vedtak hvert halvår. Departementet vil fastsette ny forskrift (endringsforskrift) hvert halvår, også dersom det ikke skjer noen endring av rentesatsen.

Som nevnt ovenfor er utgangspunktet at forsinkelsesrenten skal være summen av Norges Banks pengepolitiske styringsrente per 1. januar og 1. juli tillagt minst 7 prosentpoeng, jf. § 3 første ledd. Dette betyr at departementet må avvente fastsettelse av forsinkelsesrentesatsen inntil Norges Banks siste rentemøte før disse datoene er avholdt hvert år. Departementet tar sikte på å fastsette renten så snart som mulig etter disse tidspunktene. I praksis vil dette imidlertid bety at fastsettelsen av forskriften etter omstendighetene vil kunne komme tett opp til ikrafttredelsestidspunktet for forskriften.

Videre er det den pengepolitiske styringsrenten tillagt minst 7 prosentpoeng som skal være forsinkelsesrenten. Dette betyr at departementet kan gjøre et større påslag enn 7 prosentpoeng dersom det er grunnlag for dette, men altså ikke lavere enn 7 prosentpoeng. Hensynet bak forsinkelsesrenten er blant annet å motivere til rettidig betaling av fordringer. Departementet vil ved fastsettelsen av rentesatsen ha som utgangspunkt at påslaget på den pengepolitiske styringsrenten bør ligge på 7 prosentpoeng. Etter det Finansdepartementet kjenner til, gjøres det i Danmark et tilsvarende påslag på 7 prosentpoeng på den offisielle utlånsrenten fastsatt av Nationalbanken. I Sverige gjøres det et påslag på 8 prosentpoeng på referanserenten, som er den renten Riksbanken brukte ved den siste vesentlige refinansieringstransaksjon før det gjeldende kalenderhalvår forsinkelsesrenten fastsettes for.

Kunngjøring av rentesatsen
En endring av rutinene for fastsettelse av forsinkelsesrentesatsen stiller krav til at det gis effektiv og god informasjon om forsinkelsesrentens størrelse. Dette ble også påpekt av Justiskomiteen ved behandlingen av saken.

Selve forskriftsfastsettelsen vil kunngjøres på Lovdata på vanlig måte. Departementet vil i tillegg be om at Lovdata tar inn informasjon om fastsettelsen under nyhetsspalten som finnes på åpningssiden. Videre vil endringer i forsinkelsesrentesatsen kunngjøres ved annonser i dagspressen. I tillegg til dette vil Finansdepartementet sørge for at gjeldende rente er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside. Departementet legger til grunn at det også vil være et behov for lett tilgjengelig informasjon om historiske endringer i satsen, og det vil derfor også legges ut historisk oversikt over utviklingen i rentenivået. Rentesatsen vil videre bli kunngjort i Norsk Lysingsblad.