Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

Til innhaldsliste

Om rettleiaren

I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast. Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningslova kan medverke til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Der det er naturleg, viser vi til aktuelle rettleiarar som departementet har gitt ut.

Til forsida av dokumentet