Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge.

Rapporten sammenligner dagens ordning med det som er foreslått i høring om organisering av eiendomsoppmålingen og skisserer kort også andre relevante tiltak.

Rapporten peker på en del sannsynlige besparelser, først og fremst gjennom innsparte årsverk knyttet til eiendomsoppmåling og matrikkelføring. Videre synliggjør den effekter knyttet til matrikkelens kvalitet, autorisering av landmålere, kommunenes kostnader, kvaliteten på matrikkelen og fordelingsvirkninger. Rapporten setter også opp kriterier for vellykket gjennomføring av reformen.

Last ned rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge (pdf)