St.meld. nr. 21 (2002-2003)

Kilder til kunnskap

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

5.1 Økonomiske konsekvenser

5.1.1 Tiltak med kostnadseffekt

I budsjettproposisjonen for 2003 var det ikkebehovsprøvde bostipendet til borteboende elever foreslått satt til kr 2 215 per måned. En heving av bostipendet til kr 3 450 per måned er det eneste tiltaket i denne meldingen som krever ekstra bevilgning. Tiltaket er kostnadsberegnet til om lag 148 mill. kroner i 2003. Helårseffekt for tiltaket er på om lag 291 mill. kroner i skoleåret 2003-2004. Regjeringen vil fremme forslag om bevilgning i forbindelse med RNB for 2003.

5.1.2 Allerede vedtatte endringer

I Regjeringens forslag om ny støtteordning for elever i ordinær videregående opplæring i St.prp. nr. 1 (2002-2003) var det tatt høyde for de økonomiske og administrative konsekvensene ved den nye støtteordningen.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2003 ble støtteordningen styrket med 50 mill. kroner i 2003, dvs. til sammen nærmere 100 mill. kroner i skoleåret 2003-2004. Midlene ble benyttet til å styrke de behovsprøvde stipendene i støtteordningen: grunnstipendet og læremiddelstipendet.

I tillegg var følgende tiltak en del av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2003, og de har derfor ikke ytterligere kostnadseffekt:

 • Avvikling av trekk i støtte til læremidler ved forsinkelse. Kostnad: 1 mill. kroner

 • Innføring av maksimalbeløp på kr 7 000 i reisestipend. Innsparing: 3 mill. kroner

 • Innføring av nytt forsørgerstipend, med avvikling av tillegg for forsørgelse av ektefelle. Innsparing: 1 mill. kroner

 • Bortfall av behovsprøving mot inntekt av fast eiendom, rente- og aksjeutbytte, verdien av fri kost og losji eller tilskudd fra skolen til slike utgifter, samt mot skattepliktig gevinst ved salg av aksjer eller bosted. Kostnad: 2 mill. kroner

Videre kan enkelte av departementets forslag medføre endringer i søkemønsteret. Beregningene tar ikke høyde for slik atferdsendring.

5.1.3 Økonomiske konsekvenser for elevene ved ny støtteordning. Behovsprøvingstabell

Tabell 5.1 viser de konkrete utslagene av ovenfor skisserte beregninger. Tabellen viser både satsene som gjelder for studieåret 2002-2003, og nye satser i en ny støtteordning som foreslått i denne meldingen. Departementet gjør oppmerksom på følgende:

 • Beregningene i tabellen tar utgangspunkt i de satsene som gjelder for 2002-2003, og antall støttemottakere i studieåret 2001-2002. Det er lagt inn 50 mill. kroner ekstra i beregningene, i henhold til Stortingets budsjettvedtak. I tillegg er det tatt høyde for en bevilgning på 148 mill. kroner i forbindelse RNB for 2003.

 • Beregningene i tabellen inkluderer alle ovennevnte tiltak med budsjetteffekt, så som omfordeling av deler av det ikke-behovsprøvde stipendet for borteboere (jf. forslag i St.prp. nr. 1 (2002-2003)), innføring av forsørgerstipend, bortfall av behovsprøving mot enkelte inntekter, m.m.

 • Tabellen viser gjennomsnittlig stipend per måned, inkludert læremiddelstipendet, som skal utbetales i begynnelsen av hvert semester, sett i forhold til behovsprøving mot forsørgernes økonomi. Tabellen viser ikke virkninger av behovsprøving mot elevens egen økonomi.

 • I tillegg til de stipendsatsene som går fram av tabellen, kommer eventuelt reisestipend, forsørgerstipend og lån til dekning av skolepenger ved private videregående skoler.

 • Forkortelser:

  • Hb = hjemmeboer

  • Bb = borteboer

  • Gml = i gammel ordning, dvs. i ordningen for elever under 19 år i studieåret 2002-2003

Tabell 5.1 Behovsprøvingstabell

Foreldreinntekt Fradrag Stipend Stipend Stipend Stipend Differanse Differanse
i tusen kroner per måned per måned per måned per måned per måned per måned per måned
1 barn i kroner Hb Ny Bb Ny Hb Gml Bb Gml Hb Ny Gml Bb Ny Gml
0-143 0 2 080 5 530 1 235 3 450 845 2 080
144-148 50 2 030 5 480 1 235 3 450 795 2 030
149-153 100 1 980 5 430 1 235 3 450 745 1 980
154-158 150 1 930 5 380 1 235 3 450 695 1 930
159-163 200 1 880 5 330 3 235 3 450 645 1 880
164-168 250 1 830 5 280 1 235 3 450 595 1 830
169-173 300 1 780 5 230 1 235 3 450 545 1 780
174-178 350 1 730 5 180 1 235 3 450 495 1 730
179-183 400 1 680 5 130 1 235 3 450 445 1 680
184-188 450 1 630 5 080 1 235 3 450 395 1 630
189-193 500 1 580 5 030 1 235 3 450 345 1 580
194-198 550 1 530 4 980 1 235 3 450 295 1 530
199-203 600 1 480 4 930 1 235 3 450 245 1 480
204-208 650 1 430 4 880 1 235 3 450 195 1 430
209-213 700 1 380 4 830 1 140 3 450 240 1 380
214-218 750 1 330 4 780 1 050 3 450 280 1 330
219-223 800 1 280 4 730 955 3 450 325 1 280
224-228 850 1 230 4 680 815 3 450 415 1 230
229-233 900 1 180 4 630 675 3 450 505 1 180
234-238 950 1 130 4 580 535 3 450 595 1 130
239-243 1 000 1 080 4 530 395 3 450 685 1 080
244-248 1 050 1 030 4 480 255 3 450 775 1 030
249-253 1 100 980 4 430 120 3 450 860 980
254-258 1 200 880 4 330 0 3 450 880 880
259-263 1 300 780 4 230 0 3 450 780 780
264-268 1 400 680 4 130 0 3 450 680 680
269-273 1 500 580 4 030 0 3 450 580 580
274-278 1 600 480 3 930 0 3 450 480 480
279-283 1 750 330 3 780 0 3 450 330 330
284-288 1 900 180 3 630 0 3 450 180 180
289-293 2 050 30 3 480 0 3 450 30 30
294-298 2 150 0 3 450 0 3 450 0 0
osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv.

5.2 Administrative konsekvenser

Den nye støtteordningen innebærer at Lånekassen må foreta tekniske tilpasninger i sitt saksbehandlersystem. Lånekassen er allerede i gang med dette arbeidet, for å sikre at systemet kan tas i bruk fra skoleåret 2003-2004. Tilpasningene til ny støtteordning slik den er beskrevet i denne meldingen, vil skje innenfor rammene av Lånekassens driftsbudsjett.

Til dokumentets forside