St.meld. nr. 24 (2004-2005)

Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar

Til innhaldsliste

Tilråing

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 18. mars 2005 om erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet