St.meld. nr. 26 (2004-2005)

Kredittmeldinga 2004

Til innhaldsliste

2 Finansiell stabilitet

2.1 Innleiing

Styresmaktene sitt arbeid med finansiell stabilitet er delt mellom Finansdepartementet, Kredittilsynet og Noregs Bank. Finansdepartementet arbeider særleg med rammevilkåra, Kredittilsynet fører tilsyn med aktørane i den finansielle sektoren, mens Noregs Bank skal medverke til robuste og effektive betalingssystem. Både nasjonale styresmakter og internasjonale organ er involverte i arbeidet med å sikre finansiell stabilitet, og internasjonalt samarbeid på området er blitt utvida. Det internasjonale valutafondet er ein sentral aktør i det internasjonale arbeidet, og verksemda blir omtala i kapittel 7.

Eit stabilt og velfungerande finansielt system legg grunnlaget for ulike spare- og investeringsalternativ, mellom anna realinvesteringar som er finansierte med eigenkapital og gjeld, og omfordeling av finansiell risiko mellom aktørar gjennom ulike former for forsikring og handel med finansielle derivat. Betalingsformidling og prising av finansielle aktiva – til dømes på børs – er andre viktige oppgåver som det finansielle systemet skal ta seg av. Det er viktig at finansielle avtalar blir haldne, og at aktørane har tillit til at systemet fungerer. I periodar med ustabilitet i det finansielle systemet kan økonomien meir generelt bli skadelidande.

I dette kapitlet omtalar vi først utviklinga i finansmarknadene med søkjelys på dei viktigaste gruppene av finansinstitusjonar. Også strukturen i marknadene blir omtala. Sist i kapitlet omtalar vi ulike risikofaktorar som marknadsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Betalingssystema blir omtala i kapitlet om verksemda i Noregs Bank. Talmaterialet og bakgrunnsinformasjonen til kapitlet er i stor grad henta frå rapportar og publikasjonar frå Noregs Bank og Kredittilsynet.

Ei vurdering av utsikta til vidare finansiell stabilitet handlar ikkje berre om å vurdere kva den framtidige situasjonen mest truleg vil bli. Det handlar òg langt på veg om å synleggjere andre moglege utfall, sjølv om desse ikkje fortonar seg som like trulege. Det er naturleg å leggje vekt på negative hendingar – fordi det særleg er slike hendingar ein bør prøve å demme opp for.

Utviklinga i gjelds- og rentebelastninga til hushalda og i prisane på bustader blir omtala særskilt i denne kredittmeldinga, mellom anna i eigne temabaserte boksar.

2.2 Utviklinga på finansmarknaden

Bankane hadde eit vesentleg betre resultat i 2004 enn i 2003. Resultata har ikkje vore betre sidan 2000. Konjunkturbetringa frå sommaren 2003, og det låge rentenivået, har medverka til låge tap på utlån. Resultata i livsforsikring var gode i 2004, men noko svakare enn i 2003. For skadeforsikringsselskapa har auka premieinntekter saman med nedgang i erstatningskostnader og stabil kostnadsutvikling ført til betring i lønnsemda i den forsikringsmessige verksemda. Skadeforsikringsselskapa har ein høg del av rentepapir i balansen. Det låge rentenivået har gitt låg avkastninga på porteføljen slik at finansinntektene blei reduserte samanlikna med 2003.

2.2.1 Bankane

Resultata for bankane før skatt blei betra samanlikna med 2003. Samla resultat før skatt for alle norske bankar (140 bankar) blei 19,9 milliardar kroner, ein auke på 7,9 mrd. kroner samanlikna med 2003. I høve til gjennomsnittleg forvalta kapital utgjorde resultatet 1,21 prosent, mot 0,78 prosent i 2003. Avkastninga på eigenkapitalen (etter skatt) auka frå 9,1 prosent i 2003 til 13,3 prosent i 2004. Det var i første rekkje lågare tap på utlån, berre 0,1 prosent av utlån, som medverka til resultatbetringa i bankane. Volum av misleghaldne engasjement blei redusert med 33 prosent i 2004, og utgjorde 1,1 prosent av brutto utlån. Det låge rentenivået har medverka til å presse rentemarginane ytterlegare nedover, og i høve til forvalta kapital viste netto renteinntekter framleis nedgang. Tre små og nyetablerte bankar hadde underskot i rekneskapane sine i 2004, mot ni bankar i 2003.

I omtalen blir det skilt mellom ulike bankgrupper, den største banken DnB NOR (inkludert Nordlandsbanken som heileigd dotterselskap), andre bankar med forvalta kapital over 10 milliardar kroner (omfattar femten bankar), og bankar med forvalta kapital under 10 milliardar kroner.

Alle grupper bankar hadde betring i resultata i 2004 samanlikna med 2003, og i høve til gjennomsnittleg forvalta kapital låg dei om lag på same nivå. Låge tap på utlån har hatt størst effekt på resultata, etter nokså høge tap på utlån både i 2002 og 2003. DnB NOR hadde, som følgje av fusjonsprosessen, restruktureringskostnader i første halvdel i 2004, men låge utlånstap og salet av Elcon Finans til spanske Santandér medverka til godt resultat i 2004.

Tabell 2.1 Resultatpostar i prosent av gjennomsnittleg forvalta kapital

  DnB NOR (inkl. NB)Andre bankar med FK over 10 mrd. kronerBankar med FK under 10 mrd. kroner
  200420032004200320042003
Netto renteinntekter1,641,691,932,062,562,73
Andre inntekter0,940,940,920,900,690,67
- av dette netto kursgevinstar0,230,250,120,180,150,17
Andre kostnader1,541,521,591,721,791,90
- av dette lønn og adm.kostnader1,161,231,281,381,391,48
Driftsresultat før tap1,041,111,261,241,461,51
Bokførte tap på utlån0,030,260,070,650,230,45
Gevinst/tap på verdipapir lang sikt/nedskrivingar0,210,030,00-0,010,010,01
Resultat av ordinær drift før skatt1,220,891,190,571,241,07

Avkastninga på gjennomsnittleg eigenkapital auka for alle grupper av bankar. DnB NOR (inkl. Nordlandsbanken) hadde ei avkastning på eigenkapitalen på 18 prosent, ein auke frå 14 prosent i 2003. Avkastninga på eigenkapitalen var 12 prosent i dei nest største bankane, og 9 prosent i dei minste.

Utlån til kundar hadde ein vekst på 9,5 prosent i 2004 for bankane under eitt. Dei minste bankane hadde den høgaste veksten i utlån til kundar i 2004 med 11,3 prosent. DnB NOR (inkl. Nordlandsbanken) og dei nest største bankane hadde ein vekst på høvesvis 9,8 prosent og 8,5 prosent i 2004. Bankane har hatt særleg sterk vekst i utlån til personkundar, mens veksten i utlån til næringslivet har vore meir moderat. Innskot frå kundar auka med nær 9 prosent i 2004, den høgaste veksten i innskot sidan 2001. Den sterke veksten i innskot medverka til tilnærma stabil innskotsdekning av utlån i bankane samla.

Tabell 2.2 Balansepostar

31.12.2004DnB NOR (inkl. NB)Andre bankar med forvalta kapital over 10 mrd. kronerBankar med forvalta kapital under 10 mrd. kroner
  Mrd. kr.Vekst i prosentMrd. kr.Vekst i ProsentMrd. kr.Vekst i prosent
Forvalta kapital7121,47108,823911,8
Brutto utlån til kundar5459,85548,521211,3
Innskot til kundar3626,93988,91579,7

Utviklinga i kjernekapitalen er blant anna avhengig av veksten i utlån. Sjølv med sterk utlånsvekst siste året har kjernekapitaldekninga vore stabil. Utskriving av fondsobligasjonar, tilføring av kapital, og reduksjon av balanse har medverka til å stabilisere kjernekapitaldekninga. Samla hadde bankane ei kjernekapitaldekning på 9,6 prosent, tilnærma uendra samanlikna med utgangen av 2003.

2.2.2 Forsikringsselskap og pensjonskasser

Etter fleire år med dårlege resultat viste samla resultat for livsforsikringsselskapa klar betring i 2003, i hovudsak som følgje av oppsvinget i aksjemarknaden. Resultata til selskapa var gode også i 2004, men noko svakare enn i 2003. Livsforsikringsselskapa reduserte sine aksjeeksponeringar gjennom 2001 og 2002 for å tilpasse seg svekt risikoberande evne. Dette førte til at dei gjekk inn i 2003 med ein låg del aksjar, og oppsvinget i aksjemarknaden fekk dermed redusert effekt på resultata. Delen av aksjar i balansen auka noko i løpet av 2004. Utanlandske aksjar utgjorde hovuddelen av aksjane. Den særleg sterke oppgangen på Oslo Børs i 2004 fekk dermed avgrensa effekt på resultata. Dei internasjonale aksjemarknadene hadde ein meir moderat auke i 2004. Samstundes har lågt rentenivå gitt lågare avkastning på selskapa sine behaldningar av rentepapir.

Den verdijusterte kapitalavkastninga, som tek omsyn til verdiendringar på finansielle omløpsmidlar, var 6,9 prosent i 2004, mot 8,9 prosent i 2003. Mens kapitalavkastninga viser avkastninga på dei finansielle eigedelane til selskapa, omfattar dei bokførte resultata til selskapa alle inntekter og kostnadselement. Resultat før tildeling til kundar og skatt var 11,7 milliardar kroner i 2004, mot 11,2 milliardar kroner i 2003. I prosent av gjennomsnittleg forvalta kapital var det ein reduksjon i resultat frå 2,6 prosent i 2003 til 2,4 prosent i 2004. Kursreguleringsfondet auka med 3,5 milliardar kroner i 2004. Dette gav eit verdijustert resultat på 15,2 milliardar kroner. I 2003 var verdijustert resultat 18,0 milliardar kroner.

Dei samla premieinntektene til selskapa, korrigerte for effekten av flytting, viste ein auke på 25 prosent i 2004. Noko av premieauken kom av auken i sal av kapitalforsikring. Endring i grunnlagsrenta frå 4 til 3 prosent for ny opptening på eksisterande kontraktar innanfor føretakspensjon har også medverka til å auke premieinntektene. Netto inntekter frå finansielle eigedelar var 31,8 milliardar kroner, mot 36,4 milliardar kroner året før.

Ved utgangen av 2004 hadde livsforsikringsselskapa ein samla forvalta kapital på 509 milliardar kroner, ein auke på 10,8 prosent siste året. Behaldninga av aksjar som del av forvalta kapital utgjorde ved utgangen av 2004 15,7 prosent mot 12,0 prosent for eitt år sidan. Behaldninga av sertifikat og obligasjonar som blir haldne som omløpsmidlar, auka svakt med 1,4 prosentpoeng i same periode, og utgjorde 30,6 prosent som del av forvalta kapital ved utgangen av 2004. Livsforsikringsselskapa har gjennom fleire år auka behaldninga av obligasjonar «haldne til forfall», men behaldninga i høve til forvalta kapital fall i 2004. Ved utgangen av 2004 utgjorde obligasjonar «haldne til forfall» 32,5 prosent av forvalta kapital, mot 36,2 prosent eitt år tidlegare.

Bufferkapitalen gir uttrykk for selskapa si evne til å bere risiko, og er samansett av kjernekapital ut over det forskrifts-fastsette kravet, tilleggsavsetnader på opp til eitt års rentegaranti og kursreguleringsfond. Bufferkapitalen blei noko styrkt i 2004. Bufferkapitalen var på 32,5 milliardar kroner ved utgangen av 2004. Dette svarte til 6,4 prosent av forvalta kapital. Ved utgangen av 2003 hadde selskapa ein bufferkapital på 25,3 milliardar kroner, som svarte til 5,5 prosent av forvalta kapital. Auken i bufferkapitalen har medverka til at livsforsikringsselskapa er betre rusta til å møte forpliktingane sine. Det er framleis behov for styrking av den risikoberande evna for å gi auka tryggleik i forvaltninga.

Ved utgangen av 2004 hadde livsselskap i gjennomsnitt ei kapitaldekning på 14,4 prosent, og alle selskapa tilfredstilte kapitaldekningskravet på 8 prosent.

Departementet har ved fleire høve understreka at det er viktig at kvart enkelt livselskap tilpassar aksjeporteføljen, og den risikoen det vel å ta ved samansetjinga av denne, til sin soliditetssituasjon. Dei må ikkje ta høgare risiko enn soliditetssituasjonen deira tilseier. Kredittilsynet følgjer med i at risikotakinga er klart forsvarleg.

Tabell 2.3 Resultatpostar i livsforsikring. Millionar kroner og i prosent av gjennomsnittleg forvalta kapital

  20042003
  Mill. kronerI % av GFKMill. kronarI % av GFK
Premieinntekter56 99811,844 99010,3
Inntekter frå finansielle eigedelar31 8126,636 4418,3
Erstatningar31 6396,529 6106,8
Endringar i forsikringsavsetningar37 6557,829 3276,7
Forsikringsrelaterte kostnader og adm.kostnader3 7440,83 5400,8
Resultat før fordeling og skatt11 6892,411 2012,6
Verdijustert resultat før fordeling og skatt15 1773,118 0194,1

Resultata i fondsforsikringsselskapa (seks selskap) var 1 million kroner i 2004, mot eit underskot på 14 millionar i 2003. Berre eitt selskap hadde overskot i 2004. Samla premieinntekter auka med 62 millionar kroner, og var på 4,8 milliardar kroner i 2004. Samla forvalta kapital i fondsforsikringsselskapa auka med 21 prosent i 2004 til 22,6 milliardar kroner ved utgangen av året. I fondsforsikringsselskapa må kundane teikne ei eiga forsikring om kunden ikkje skal ta marknadsrisikoen. Desse selskapa kan derfor ofte plassere kundane sin kapital utan omsyn til eiga evne til å bere risiko. Av samla forvalta kapital var 51 prosent plasserte i aksjar og partar, mot 45 prosent eitt år tidlegare. Plasseringa i obligasjonar og sertifikat utgjorde 23 prosent av forvalta kapital, mot 21 prosent ved utgangen av 2003. Fondsforsikringsselskapa hadde i gjennomsnitt ei kapitaldekning på 15,1 prosent, og alle selskapa tilfredstilte kravet til kapitaldekning på 8 prosent.

Skadeforsikringsselskap (43 selskap) hadde i 2004 eit samla resultat av ordinær verksemd på 0,8 milliardar kroner, som svarer til 3,2 prosent av premieinntekter for eiga rekning. I 2003 hadde dei same selskapa eit resultat av ordinær verksemd på 5,5 milliardar kroner. For selskapa samla var det betring i lønnsemda i den forsikringsrelaterte verksemda, men lågare finansinntekter samanlikna med i fjor medverka til reduksjon i resultat av ordinær verksemd. Av dei 43 selskapa i utvalet hadde seks selskap negativt resultat i 2004.

Skadeforsikringsmarknaden er dominert av dei fire største skadeforsikringsselskapa, If Skadeforsikring NUF, Gjensidige NOR Forsikringsgruppen, Vesta Skadekonsern og SpareBank 1 Skadeforsikring. Den norske filialen av If er under tilsyn av den svenske Finansinspektionen, og har dermed ikkje ordinær rapporteringsplikt til Kredittilsynet. Dei tre største skadeforsikringsselskapa, når ein ser bort frå If Skadeforsikring, hadde eit resultat av ordinær verksemd på 2,8 milliardar kroner, mot 3,4 milliardar kroner i 2003. Sterk vekst i premieinntekter har saman med nedgang i erstatningar og stabil kostnadsutvikling ført til betring i teknisk resultat. For dei tre konserna samla fell skadeprosenten (erstatningskostnader i prosent av premieinntekter for eiga rekning) frå 79,0 prosent i 2003 til 68,5 prosent i 2003. Kostnadsprosenten (forsikringsrelaterte driftskostnader i prosent av premieinntekter for eiga rekning) fall i same tidsrom frå 22,6 prosent til 20,6 prosent. Dei tre skadeforsikringskonserna reduserte eksponeringa i aksjemarknaden i 2002, og ved utgangen av 2004 var delen av aksjar i balansen framleis låg. Netto finansinntekter var 1,5 milliardar kroner i 2004, mot 4,7 milliardar kroner i 2003.

Den samla forvalta kapitalen i dei tre største skadeforsikringskonserna var 55,3 milliardar kroner ved utgangen av 2004. Dette er 21,1 prosent høgre enn ved utgangen av 2002. Plasseringar i kortsiktige aksjar og fondsdelar utgjorde 4,7 prosent av samla forvalta kapital, ein reduksjon frå 6,4 prosent ved utgangen av 2003. Obligasjonar og sertifikat som er vurderte som omløpsmidlar, auka frå 49,1 prosent av forvalta kapital ved utgangen av 2003 til 56,3 prosent ved utgangen av 2004.

Alle konserna tilfredstilte minstekrava til forsikringstekniske avsetningar ved utgangen av 2004. Totale forsikringstekniske avsetningar var 35,7 milliardar kroner, ein auke på 11,3 prosent i høve til utgangen av 2003. I same periode har dekningsprosenten (dei faktiske avsetningane i prosent av minstekrav) auka frå 106,9 prosent til 108,1 prosent.

Den samla ansvarlege kapitalen i dei tre skadeforsikringskonserna var 9,1 milliardar kroner ved utgangen av 2004, mot 6,7 milliardar ved utgangen av 2004. Den sterke auken reflekterer blant anna betringa i resultat dei siste åra.

Tabell 2.4 Resultatpostar for dei tre skadeforsikringskonserna samla. Millionar kroner og i prosent av premieinntekter for eiga rekning (f.e.r.)

  20042003
  Mill. kronerI prosentMill. kronerI prosent
Premieinntekter f.e.r.20 98518 746
Pådregne skadar f.e.r.14 36868,514 80779,0
Forsikringsrelaterte ­driftskostnader f.e.r.4 31620,64 24522,6
Teknisk resultat1 2606,0-1 340-7,1
Netto finansinntekter1 5087,24 74925,3
Resultat av ordinær verksemd2 76413,23 40418,2

For dei største pensjonskassene ( utgjorde 75 prosent av den samla forvalta kapitalen til pensjonskassene) var resultat i 2004 noko svakare enn i 2003, men likevel høgre enn i 2002. Fleire av dei store pensjonskassene har hatt høg del av aksjar i balansen, og delen auka i 2004. Som livsforsikringsselskapa hadde også pensjonskassene plassert ein stor del i utanlandske aksjar, slik at pensjonskassene ikkje fekk full effekt av den sterke oppgangen på Oslo Børs i 2004. Samla verdijustert kapitalavkastning var 8,2 prosent i 2004 mot 12,1 prosent i 2003. Til samanlikning hadde livsforsikringsselskapa verdijustert kapitalavkastning på 6,9 prosent. Skilnadene i verdijustert kapitalavkastning heng saman med ulike aksjedelar. Den verdijusterte kapitalavkastninga i dei private pensjonskassene var 8,4 prosent i 2004, mens dei kommunale pensjonskassene hadde ei avkastning på 7,7 prosent. Dei private pensjonskassene hadde ei relativt høgre aksjeeksponering enn kommunale pensjonskasser, med 32 prosent mot 19 prosent ved utgangen av 2004. Bufferkapitalen til pensjonskassene blei styrkt gjennom 2004, og utgjorde 19,8 prosent av samla forvalta kapital ved utgangen av året.

2.2.3 Finansieringsføretak

Finansieringsselskapa hadde eit resultat av ordinær verksemd på 1,3 milliardar kroner, tilsvarande 1,73 prosent av gjennomsnittleg forvalta kapital. For finansieringsselskapa medverka noko lågare tap på utlån til betringa i resultat. I selskap som driv hovudsakleg med leasing og bilfinansiering, fall framleis netto renteinntekter som del av forvalta kapital i 2004, mens nettoinntektene auka for selskap som i hovudsak driv med forbruksfinansiering. Brutto misleghaldne engasjement fall, og utgjorde 2,0 prosent av brutto utlån ved utgangen av 2004. Finansieringsselskapa hadde samla ein vekst i utlån til kundar på 17,0 prosent, som var høgre enn veksten i bankane, og veksten tiltok i løpet av året. Kjernekapitaldekninga var 9,6 prosent ved utgangen av året, mot 9,4 prosent eitt år tidlegare.

Kredittføretaka hadde eit resultat av ordinær verksemd på 1,4 milliardar kroner i 2004. Dette utgjorde 0,43 prosent av gjennomsnittleg forvalta kapital. Kredittføretaka hadde negative tap på utlån i 2004, men fall i netto renteinntekter førte likevel til svakare resultat. Kredittføretaka hadde ein vekst i utlån på 13,7 prosent. Samla hadde kredittføretaka ei kjernekapitaldekning på 9,3 prosent ved utgangen av 2004.

2.2.4 Verdipapirhandel

Samla fekk verdipapirføretaka som ikkje er bank, eit driftsresultat på 1 684 millionar kroner i 2004. Dette er ein auke på 714 millionar kroner (74 prosent) samanlikna med 2003. Denne betringa kjem av auka driftsinntekter. Driftsinntektene for verdipapirføretaka som ikkje er bank, blei 4 762 millionar kroner i 2004, noko som er ein auke på 922 millionar kroner (24 prosent) i forhold til 2003. Samstundes gjekk driftskostnadene opp med 208 millionar kroner (7 prosent) til 3 078 millionar kroner frå 2003 til 2004. Dei viktigaste inntektskjeldene for verdipapirføretaka som ikkje er bank, er mekling av eigenkapital- og gjeldsinstrument, aktiv forvaltning av investorars porteføljar og emisjons- og rådgivingsverksemd. Verdipapirføretaka som ikkje er bank, fekk inntekter frå mekling av eigenkapital- og gjeldsinstrument (sum kurtasjehandel og nettohandel) på 1 495 millionar kroner i 2004. Dette er ein auke på 255 millionar kroner (21 prosent) frå 2003. Inntektene frå emisjons- og rådgivingsverksemd i 2004 blei 1 292 millionar kroner for verdipapirføretaka som ikkje er bank. Dette er ein oppgang på 379 millionar kroner (41 prosent) frå 2003. Inntektene frå aktiv forvaltning blei 846 millionar kroner i 2004 for verdipapirføretaka som ikkje er bank. Dette er 123 millionar kroner (13 prosent) mindre enn i 2003. I løpet av 2004 blei kapitalen under aktiv forvaltning redusert frå 630 til 261 milliardar kroner. Denne reduksjonen må ein sjå i samanheng med overføring av verksemd frå verdipapirføretak til fondsforvaltningsselskap med løyve til aktiv forvaltning.

Driftsinntektene for verdipapirføretak som er bank, blei til saman 3 160 millionar kroner i 2004. Dette er ein auke på 78 millionar kroner (3 prosent) samanlikna med 2003. Bankane sine inntekter frå investeringstenesteverksemda er i stor grad knytt til handel i gjeldsinstrument og valuta (både underliggjande og derivat). Verdipapirføretaka som er bank, fekk i 2004 til saman netto inntekter på 362 millionar kroner frå eigenhandel («market making«) i eigenkapital- og gjeldsinstrument. Dette er eit fall på 598 millionar kroner (62 prosent) frå 2003. Handel med andre finansielle instrument (medrekna valutaderivat) gav verdipapirføretaka som er bank, samla ei netto forteneste på 727 millionar kroner i 2004. Samanlikna med 2003 er dette ein auke på 107 millionar kroner (17 prosent). Andre inntekter frå investerings- og tilleggstenester (medrekna spothandel i valuta) blei 1 166 millionar kroner i 2004. Dette er 279 millionar kroner (31 prosent) meir enn i 2003.

Det er ganske store forskjellar i inntektsutvikling mellom dei enkelte verdipapirføretaka. Nær ein femdel av verdipapirføretaka som ikkje er bank, fekk lågare driftsinntekter i 2004 enn i 2003. Blant verdipapirføretaka som er bank, var det nær halvparten som hadde nedgang i inntektene frå investeringstenesteverksemd i 2004 samanlikna med 2003.

Forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond var 181,4 milliardar kroner ved utgangen av 2004, mot 146,6 milliardar kroner ved utgangen av 2003. Nettoteikning var positiv med 20,0 milliardar kroner i 2004. Verdistiging på investerte midlar var 14,8 milliardar kroner i 2004. Ved utgangen av 2004 var det 2,1 millionar partseigarforhold i norskregistrerte verdipapirfond, mens det eitt år tidlegare var 2,2 millionar partseigarforhold. Ein einskild investor kan vere partseigar i fleire ulike verdipapirfond.

I løpet av 2004 auka forvaltningskapitalen i aksjefonda med 25,5 milliardar kroner. Dette tilsvarer ein auke på 36,0 prosent. Avkastninga har medverka mykje til den sterke auken i forvaltningskapitalen i aksjefonda, men også nettoteikning var positiv med 8,3 milliardar kroner i aksjefonda i 2004.

Driftsinntektene til forvaltningsselskapa var 2,41 milliardar kroner 2004. Dette er ein auke på 1,05 milliardar kroner samanlikna med 2003, då driftsinntektene var 1,36 milliardar kroner. Ein del av auken kan forklarast med at seks av forvaltningsselskapa i 2004 starta med aktiv forvaltning. Forvaltningsselskapa si inntekt frå aktiv forvaltning var 231 millionar kroner i 2004. Ved utgangen av 2004 var 378,5 milliardar kroner til aktiv forvaltning hos forvaltningsselskapa.

2.3 Strukturen i den norske finansmarknaden

Dei fem store finansgruppene utgjer ein stor del av finansmarknaden, særleg innanfor bank og livsforsikring, der dei i 2004 utgjorde høvesvis 72 og 67 prosent av marknaden. Utanlandske selskap, representerte ved dotterselskap og filialar, er tungt inne i bank og skadeforsikring.

DnB NOR er den klart største aktøren i bankmarknaden, og hadde ved utgangen av 2004 nær 39 prosent av marknaden målt ved brutto utlån til kundar. Bankkonsernet omfattar òg Nordlandsbanken, og har samarbeidsavtalar med ei rekkje andre bankar. Sparebank 1-gruppen og Terra-gruppen – som begge er grupper av samarbeidande sparebankar – hadde ved utgangen av 2004 høvesvis 14 og 8 prosent av utlånsmarknaden. Til saman omfatta dei to gruppene 100 bankar. Nordea Bank Norge og Fokus Bank er dotterselskap av utanlandske bankar, og har høvesvis 13 og 3 prosent av utlånsmarknaden.

Det er totalt seks tradisjonelle livsforsikringsselskap i den norske marknaden. Etter fusjonen mellom livselskapa Gjensidige NOR Spareforsikring og Vital (vidareførte som Vital), er marknaden dominert av Vital, KLP og Storebrand. Ved utgangen av 2004 hadde desse til saman 86 prosent av marknaden målt i forvaltningskapital. Vital var størst med 32 prosent. Nordea Liv er det einaste livselskapet med utanlandske eigarar, og hadde 5 prosent av marknaden.

Den norske skadeforsikringsmarknaden er dominert av dei tre store selskapa Gjensidige NOR Forsikring (frå og med februar 2005 kalla Gjensidige), If og Vesta Skadeforsikring. Mens If er filial av eit utanlandsk selskap, er Vesta eit dotterselskap. Dei tre selskapa hadde ved utgangen av 2004 ein samla del av marknaden på 68 prosent målt ved brutto premieinntekter. Ifs del av marknaden har falle frå 29 prosent ved utgangen av 2001 til 25 prosent ved utgangen 2004. Storebrand selde i mai 2004 sin eigardel i If til finske Sampo. Samla utgjorde utanlandske filialar og dotterselskap 45 prosent av skadeforsikringsmarknaden i 2004. Særleg If er med på å dra opp prosentdelen på utanlandske hender.

Ser ein til dømes på kredittmarknaden, er konsentrasjonen i Noreg – målt ved forvaltningskapitalen til dei fem største institusjonane som del av total forvaltningskapital – lågare enn i dei andre nordiske landa. Dette gjeld òg etter fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR. Likevel er konsentrasjonen i Noreg høgare enn i mange europeiske land.

Eit viktig spørsmål når ein skal vurdere strukturen i ein marknad, er korleis marknaden skal avgrensast. Statsgrensa utgjer no eit ikkje så viktig skilje mellom ulike marknader. Samstundes er det heller ikkje opplagt at konkurransen er like hard på tvers av landegrenser som innanfor land. Dette kjem mellom anna an på kor «mobile» kundane er. Denne mobiliteten kan variere mykje mellom ulike kundegrupper og mellom ulike finansielle produkt og kan vere ulik over ulike statsgrenser.

Lønnsemda i den norske banksektoren auka markert frå 2003 til 2004, og har ikkje vore betre sidan 2000. Ein stor del av betringa kan forklarast ved sterkt fallande utlånstap – og såleis ha samanheng med konjunktursituasjonen. Bankane sine netto renteinntekter er pressa. Departementet vil i alle høve følgje utviklinga i konkurransen i banksektoren nøye framover.

2.4 Marknadsrisiko

Marknadsrisiko er moglegheit for økonomisk tap eller vinst på finansielle eigedelar som aksjar, obligasjonar og valuta, som følgje av endra verdsetjing i marknadene. Finansinstitusjonane plasserer midlar i verdipapirmarknadene, og resultata deira blir derfor påverka av kursendringar. Men også delar av hushalda investerer større beløp, særleg i aksjar. Saman med utviklinga i prisane på bustader bidreg børsutviklinga såleis til å påverke formuessituasjonen til hushald, og – via såkalla formueseffektar – deira kjøp av varer og tenester.

Fordi Oslo Børs har eit nokså stort innslag av selskap som produserer olje og andre råvarer, har utviklinga på Oslo Børs vore følsam for endringar i slike varer. Desse prisane blir fastsette på verdsmarknaden og syner større variasjonar enn mange andre vareprisar. Etter toppen i september 2000 synte hovudindeksen ein negativ trend fram til februar 2003. Toppen frå september 2000 blei passert i oktober 2004, og ved utgangen av året hadde hovudindeksen OSEBX stige ytterlegare 5 prosent. Hovudindeksen hadde då stige med til saman 140 prosent sidan botnen. Til samanlikning hadde børsmarknaden i USA og i Europa vakse med om lag 60 prosent sidan botnen.

Blant finansinstitusjonane er det særleg forsikringsselskapa som tek marknadsrisiko. Livselskapa har store behaldningar av både aksjar og rentepapir. Aksjedelen i porteføljane til livselskapa har auka noko sidan 2003, særleg som følgje av verdiauken på aksjane. Aksjedelen er likevel ikkje større enn at marknadsrisikoen synest moderat. Når det gjeld rentepapir, blir om lag ein tredel av desse haldne til forfall slik at endringar i marknadsrenta ikkje får verknader for verdsetjinga i rekneskapane til selskapa. Det er likevel ein monaleg renterisiko knytt til dei andre rentepapira.

2.5 Kredittrisiko

Når ein talar om kredittrisiko i samband med finansiell stabilitet, legg ein naturleg vekt på den risikoen finansinstitusjonane tek på seg, mellom anna gjennom utlåna til publikum. Faren for ustabilitet kjem an på kor truleg det er at ein større eller mindre del av låntakarane ikkje betaler ned lån som avtala, og om finansinstitusjonen er i stand til å greie desse tapa. Som det kjem fram under omtalen av bankane i avsnitt 2.2.1, har dei no ein kapitalsituasjon som med normal inntening set dei i stand til å ta ganske store tap før ein kan snakke om at den finansielle stabiliteten blir trua.

Det er likevel eit faktum at bankane får auka kredittrisiko i samband med lån til hushalda når gjelda til hushalda veks kraftig. Utlån til hushalda utgjer no vel to tredelar av dei samla bankutlåna til ikkje-finansiell sektor. Gjeldsauken til hushalda gjer dei meir sårbare for inntektsfall. Er gjelda høg i forhold til inntekta, kan også renteendringar få store utslag i økonomien til hushalda. Denne renterisikoen kan hushalda forsikre seg mot ved å inngå avtale om ei fast rente, men hovuddelen av låna til hushalda er utan slike vilkår.

Når departementet nedanfor gir ein brei omtale av gjeldsveksten til hushalda, har dette dels samanheng med den uønskte økonomiske situasjonen ein del av hushalda kan kome i ved å ta opp for store lån. Det har òg samanheng med at ei høgare gjeldsbelastning i hushalda gjer innanlands etterspurnad etter varer og tenester meir følsam for renteendringar. Under bankkrisa tapte bankane mest på føretak som hadde svikt i etterspurnaden frå hushalda då renta steig. Dette skjedde etter ein periode med høg vekst i gjelda.

Kredittilsynet har, etter oppfordring frå Finansdepartementet, laga ei undersøking av korleis bankane etterlever den informasjons- og frårådingsplikta dei har etter finansavtalelova. Dette blir nærmare omtala i ein eigen boks. Andre tema som blir omtala særskilt, er korleis rentebelastninga på hushalda vil variere med ulike føresetnader om framtidig rentenivå, og den sterke prisutviklinga i marknaden for bustader.

Kredittrisikoen for bankane i forhold til ikkje-finansielle føretak blir òg omtala.

2.5.1 Kredittrisiko ved lån til hushalda

Inntektene til hushalda har auka monaleg i 2004. Mellom anna har det låge rentenivået gitt sterk vekst i den disponible inntekta, og den låge prisstigninga gjer ein ytterlegare auke i kjøpekrafta. Høg vekst i etterspurnaden frå hushalda har vore ei av dei viktigaste årsakene til auka produksjon og sysselsetjing gjennom året.

Boks 2.1 Informasjon frå bankane ved utlån til hushalda

Finansdepartementet har merka seg den sterke gjeldsoppbygginga i hushalda, som særleg heng saman med utviklinga i prisane på bustader. Dagens låge rentenivå gjer at rentebelastninga er låg. Men gjeldsbelastninga er høg i forhold til det ein har vore van med – spesielt i ein del «yngre hushald».

Sjølv om utlån til hushald oftast er mindre risikable enn lån til føretak, er det grunn til å vere merksam på at einskilde hushald kan kome i ein vanskeleg situasjon ved ein renteauke. Dersom prisane på bustader samstundes skulle falle, blir formuessituasjonen for låntakarane svekt. Derfor er det viktig at både hushalda og bankane tek tilstrekkeleg høgd for desse faktorane når nye låneavtaler blir inngått.

I august 2004 blei Kredittilsynet oppmoda om å undersøkje og vurdere kva for utlånspolitikk og informasjon bankane har overfor lånekundar. Resultatet av førebels undersøkingar tilsynet har gjort, ligg blant anna føre i form av den årlege Bustadlånundersøkinga, og dessutan ei ny og parallell undersøking som er meir direkte retta mot lånekundane. Blant positive trekk synest det som om bankane no tek høgd for større framtidige renteaukar enn tidlegare, når dei vurderer kor store lån kundane kan nedbetale.

Undersøkingane indikerer at berre halvparten av låntakarane sjølv har oppfatta at dei har blitt opplyste om kva verknader renteaukar har for den private økonomien deira. Særleg på dette punktet meiner Kredittilsynet at bankane kan og bør forbetre informasjonen. Frå eit stabilitetssynspunkt hadde det vore ein fordel om fleire kundar tok opp lån med rentebinding. At prosentdelen likevel er låg, kan mellom anna vere eit uttrykk for at lånekundane sjølv forventar framleis låge renter, eller at dei ikkje er tilstrekkeleg merksame på kva verknad renteaukar har på deira eigen økonomi.

Långivar har etter Finansavtalelova § 47 plikt til å åtvare låntakar skriftleg mot opptak av lån («plikt til å frarå») dersom han «må anta at økonomisk evne eller andre forhold på låntakers side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå frå å ta opp lånet…». Kredittilsynet si undersøking av bustadlån i 2004 syner at 1,6 prosent av låntakarane er blitt åtvara mot låneopptak. Sjølv om dette talet synest lågt, skal ein hugse at långivar – i situasjonar der det kan vere god grunn til å frykte at låntakar ikkje er i stand til å betale tilbake lånet – normalt heller vil avslå lånesøknaden eller redusere beløpet.

Kredittilsynet har hatt møte med FNH og Sparebankforeningen i Norge om korleis bankane kan sikre at viktig informasjon blir gitt og korrekt oppfatta av kundane. Dei to bankforeiningane har som ei oppfølging sendt rundskriv til medlemmene med oppfordring om å supplere den lovpålagde informasjonen til lånekundane med annan informasjon for å sikre at kundane faktisk oppfattar viktige forhold rundt låneopptaket.

Boks 2.2 Korleis økonomien i hushalda kan påverkast av renteaukar (sitert frå Kredittilsynet sin rapport «Tilstanden i finansmarkedet 2004»)

På oppdrag fra Kredittilsynet laget Statistisk sentralbyrå høsten 2003 en modellfremskriving for husholdningenes gjelds- og rentebelastning frem til utgangen av 2005. Det ble også gjennomført en følsomhetsanalyse for utviklingen i husholdningenes rentebelastning dersom rentene øker betydelig ved årsskiftet 2005/2006. Kredittilsynet fikk utført en tilsvarende undersøkelse i 2004, der beregningene ble fremført til utgangen av 2006. Renteoppgangen i stresstesten er lagt inn ved årsskiftet 2006/2007.

Modellen som ble brukt, tar utgangspunkt i beholdningstall fra 2002 hentet fra likningsstatistikken. Forutsetningene for fremskrivingene er basert på historiske tall til og med 2003, mens prognosene for lønnsvekst og utvikling i bankenes utlånsrente er hentet fra Økonomiske analyser: Konjunkturtendensene (september 2004). Husholdningenes gjeldsvekst er anslått til 11 prosent, dvs. noe lavere enn dagens nivå, i både 2005 og 2006. Skatteopplegget i modellen er gjeldende 2005-regler, og dette er som en ren teknisk forutsetning videreført for 2006, slik at grensene i 2005 er lønnsjustert for 2006.

Under de skisserte forutsetningene viser beregningene at total gjeldsbelastning for husholdningene, som i 2002 utgjorde rundt 143 prosent av samlet inntekt etter skatt, øker til 178 prosent ved utgangen av 2006. Samlet gjeld er beregnet til 1.454 mrd. kroner. Tallene avviker noe fra Norges Banks anslag, som følge av at modellen bygger på et utvalg av husholdningene samt en noe ulik definisjon av inntekt.

Totalt sett er husholdningene i en gunstig finansiell stilling. Enkelte grupper er imidlertid betydelig mer utsatte for renteendringer enn andre. På samme måte som ved forrige beregning er derfor husholdningene inndelt i tre hovedgrupper etter rentebelastning (definert som renteutgifter/disponibel inntekt): rentebelastning opp til 20 prosent, fra 20 til 30 prosent og over 30 prosent. Med utgangspunkt i gjelds-, inntekts- og formuesfordelingen i 2002 er det, gitt de skisserte forutsetningene, ved hjelp av modellen fremskrevet hvor mange husholdninger som kommer innenfor hver av de tre gruppene i 2006, samt gruppenes andel av total gjeld.

Tabell 2.5 Antall husholdninger og andel av total gjeld fordelt etter rentebelastning

  200220062006, rente på 2001-nivå (+4,4 pp)2006, rente opp 3 prosentpoeng
RentebelastningAntall(tusen)Prosent avtotal gjeldAntall(tusen)Prosent av total gjeldAntall(tusen)Prosent av total gjeldAntall(tusen)Prosent av total gjeld
0,1 – 19,9 %1 315581 574871 176421 30755
20 – 30 %195233772602621224
Over 30 %97171941953011119

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

I 2002 hadde et betydelig antall husholdninger en høy rentebelastning. Som følge av rentefallet gjennom 2003 og inn i 2004 samt forutsetningen om vedvarende lave renter (beregnet til 3,1 prosent i både 2005 og 2006), viser beregningene at dette antallet blir vesentlig redusert i 2006. Andelen total gjeld i gruppen med høyest rentebelastning reduseres også kraftig.

Skulle derimot renten øke raskt igjen, vil dette gi betydelige utslag for de mest utsatte gruppene. Det er i årets beregninger gjort to stresstester, én der renten vender tilbake til nivået i 2001 på 7,5 prosent tilsvarende beregningene gjort i 2003, og én der renten antas å øke med 3 prosentpoeng. I det første tilfellet viser beregningene at 455 000 husholdninger vil få en rentebelastning over 20 prosent, og nær 200 000 vil ligge over 30 prosent. Over halvparten av den samlede gjelden vil være i disse gruppene.

I stresstesten der renten er antatt å øke med 3 prosentpoeng, vil antall husholdninger med rentebelastning over 20 prosent komme opp i 323 000, mens 43 prosent av total gjeld vil være i denne gruppen. Husholdningenes økonomiske rentefølsomhet illustreres gjennom de to scenariene også ved at en forskjell i rente-økningen på 1,4 prosentpoeng gir en oppgang på 85.000 husholdninger med rentebelastning over 30 prosent.

Tabell 2.6 Husholdningenes finansformue og finansformue som andel av gjeld fordelt etter rentebelastning

  200220062006, rente på 2001-nivå (+4,4pp)2006, rente opp 3 prosentpoeng
Rentebelastning:Formue i mrd kr.Formue i % av gjeldFormue i mrd kr.Formue i % av gjeldFormue i mrd kr.Formue i % av gjeldFormue i mrd kr.Formue i % av gjeld
0,1 – 19,9 %39268494394256944856
20 – 30 %3314121242113710
Over 30 %20125844102710

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Dersom husholdningene har en buffer i form av likvid formue, vil de i større grad kunne takle gjelds- og rentebyrden. I 2002 hadde gruppen med lavest rentebelastning 58 prosent av total gjeld, mens finansformuen (definert som bankinnskudd, kontanter, aksje- og obligasjonsfond samt verdipapirer i og utenfor VPS) utgjorde 68 prosent av gruppens gjeld. I 2001 hadde gruppen med rentebelastning over 30 prosent en relativt stor formue i forhold til sin gjeld, hovedsakelig holdt som aksjer. Som følge av det kraftige fallet i aksjemarkedene gjennom 2002 endret dette mønsteret seg slik at begge de to gruppene med høyest rentebelastning har relativt liten finansformue i forhold til gjeld. Utviklingen illustrerer hvor volatil husholdningenes finansformue kan være. I våre fremskrivinger reduseres finansformuen som andel av gjeld for alle grupper. Hvis renten igjen vender tilbake til 2001-nivået på 7,5 prosent, blir formuesmønsteret ytterligere forsterket. For de 455 000 husholdningene som i et slikt tilfelle har en rentebelastning over 20 prosent, vil finansformuen samlet sett utgjøre rundt 10,5 prosent av gjelden.

Følsomhetsberegningen viser at ved et plutselig rentehopp øker husholdningenes økonomiske sårbarhet vesentlig fra dagens lave nivå. En brå tilbakevending av rentene til 2001-nivå er ikke det mest sannsynlige scenariet. En gradvis økning av rentene kan imidlertid ikke utelukkes. Dersom renten holder seg lav i en lang periode og husholdningenes høye kredittvekst vedvarer eller tiltar, vil dette kunne legge grunnlaget for en betydelig økning i husholdningenes kredittrisiko på mellomlang sikt. Tallene fra Inntekts- og formuesundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser at gjeldsbelastningen de siste årene har økt mest i de yngste gruppene og i gruppene med lavest inntekt. Det er nærliggende å anta at dette er grupper som har liten formue og i en del tilfeller usikker tilknytning til arbeidsmarkedet. Erfaringer fra den siste bankkrisen viser at bankenes tap på personkunder utgjorde rundt 20 prosent av totale tap. Bankenes eksponering mot husholdningene er i dag vesentlig større.

Boks 2.3 Boks Utviklinga i prisane på bustader

Kjøp av eigen bustad representerer den største investeringa for dei fleste hushald. Ein høg grad av lånefinansiering er vanleg, og dette gjer hushalda sårbare for utviklinga i lønn, sysselsetjing og lånekostnader. I Noreg vel dei fleste hushalda flytande rente, og dette gjer dei særleg sårbare for endringar i det kortsiktige rentenivået. Under 10 prosent av hushalda sine lån frå private bankar har i dag rentebinding. Inkluderer ein kredittføretak og statlege låneinstitutt (Husbanken og Lånekassa), stig prosenttalet til om lag 16. Bindingstida er sjeldan over fem år. (Desse tala omfattar alle typar av lån til hushalda frå dei nemnde långivarane – ikkje berre bustadlån.)

Endringar i bustadprisane kan ha fleire verknader, både for kvart einskilt hushald og for økonomien samla sett. Ein markert verdiauke på bustaden kan motivere til auka forbruk av varer og tenester sjølv om gevinsten er urealisert. Når aukar i bustadprisane går saman med fallande renter, blir verknaden forsterka. Med lågare rente får hushaldningane både lågare reelle lånekostnader og betre likviditet. Begge delar stimulerer gjerne kjøpelysta, sjølv om nokre òg nyttar sjansen til å betale ned gjelda raskare. Omvendt kan ein kombinasjon av renteauke og bustadprisfall svekkje etterspurnaden etter varer og tenester. Eit slikt fall i forbruket såg ein under siste bankkrise.

Det er òg slik at dess meir bustadprisane svingar over tid, dess større verknad kan det ha for økonomien i eit hushald kva tidspunkt ein vel å kjøpe bustad. Hushald som etablerer seg med bustad i periodar med låge prisar, får lågare lånekostnader og byggjer raskare opp eigenkapital. I tillegg til at hushald som kjøper dyrt, får høgare lånekostnader, kan dei oppleve at eigenkapitalen går tapt ved eit fall i bustadprisane. Om dette skulle skje samstundes med ei svekking av privatøkonomien som gjer det naudsynt å selje bustaden, kan hushaldet bli sitjande att med ei restgjeld.

Statistisk sentralbyrås bustadprisindeks (BPI) syner at frå botnen i 1992 til 2004 steig bustadprisane med 167 prosent om ein ser på heile landet under eitt, og tek med alle eigarformer og bustadtypar. Konsumprisindeksen steig i same periode med 28 prosent, slik at den reelle prisauken på bustader var om lag 109 prosent. Prisauken varierer sterkt med ulike bustadtypar og område. Prisauken har generelt vore sterkast for dei minste bustadene i dei mest sentrale strøka. På slike bustader har det ikkje vore uvanleg med ein reell prisauke på tre til fire ganger i perioden.

Mens nokre av ekspertane meiner utviklinga i prisane på bustader i det store og heile kan forklarast av forhold som tilgang på byggjeareal, demografiske endringar (til dømes at unge bur lenger i eigen bustad før dei flytter saman med ein partnar, samstundes som talet på samlivsbrot har auka), endringar i inntekt og renter og så vidare, meiner andre at prisutviklinga i aukande grad har fått preg av spekulasjon, og peikar mellom anna på at prisoppgang – til dømes innanfor dei siste åra – kan gi næring til forventningar om vidare prisoppgang.

I ein studie av Noregs Bank 1 ser ein på prisutviklinga på bustader frå 1819 til 2003. Tala syner fleire markante prisfall i heile perioden. Realprisen på bustader i 1991 var lågare enn i år 1900. Dette illustrerer at ein ikkje kan leggje til grunn at bustadprisane vil halde fram med å vekse, verken på kort, mellomlang eller lang sikt.

Hushalda si evne til å bere gjelda kan målast med gjelds- og rentebelastninga. Gjeldsbelastninga uttrykkjer forholdet mellom gjeld og inntekt, mens rentebelastninga uttrykkjer forholdet mellom renteutgifter og inntekt. Sjølv i periodar med sterk gjeldsvekst kan rentebelastninga falle dersom rentenivået fell. Noko av gjeldsveksten kan forklarast nettopp med den fallande renta.

For kvart einskilt hushald endrar gjeldsbelastninga seg brått ved større låneopptak eller endringar i inntekta, til dømes som følgje av arbeidsløyse. For hushalda samla sett vil endringar i gjeld og inntekt skje meir gradvis. Rentebelastninga kan likevel endrast brått – også for hushalda samla sett – om renta endrar seg mykje.

Gjeldsbelastninga har auka kraftig frå 1999, og det er venta at ho går forbi nivået frå slutten av 1980-talet i løpet av 2005. Samstundes er rentebelastninga låg, jamfør figuren på side 17 som byggjer på berekningar frå Noregs Bank.

Eit viktig trekk ved utviklinga er dei store skilnadene i gjeldsbelastning mellom ulike grupper av hushald. Gjeldsbelastninga i dei siste åra har auka mest for dei som er i aldersgruppene 25 til 34 år og 35 til 44 år.

Figur 2.1 Gjeldsbelastninga1
  og rentebelastninga2
  til hushalda3

Figur 2.1 Gjeldsbelastninga1 og rentebelastninga2 til hushalda3

1 Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt fråtrekt avkastning på forsikringskrav (likvid disponibel inntekt)

2 Renteutgifter etter skatt i prosent av disponibel inntekt pluss renteutgifter

3 Tala for perioden 2005–2008 er framskrivingar

Kjelde: Noregs Bank

Hushalda har dei siste åra hatt ein ganske stor reallønnsauke. Dette set dei betre i stand til å handtere høge termininnbetalingar, utan at dette går ut over «nødvendig konsum». Også andre skilnader frå tidlegare kan påverke kor godt låntakarane kan handtere ei høg gjelds- og rentebelastning. Til forskjell frå situasjonen på slutten av 1980-talet er det i dag ikkje dei med høgast inntekt som har høgast gjeldsbelastning. Gjeldsbelastninga i høginntektsgruppa (desil 10) har falle kraftig, noko som mellom anna har samanheng med endringar i reglane for skattefrådrag for gjeldsrenter. Høgast gjeldsbelastning finn ein no blant hushald med meir gjennomsnittlege inntekter (desil 7–9). Auken i gjeldsbelastning sidan 1987 har vore sterkast for dei med dei lågaste inntektene (desil 1–6). Likevel har denne gruppa framleis den lågaste gjeldsbelastninga av dei ulike gruppene.

Belåningsgraden er storleiken på bustadlånet i forhold til verdien på bustaden. Kredittilsynet si bustadlånundersøking frå hausten 2004 syner at for 39 prosent av dei undersøkte låna var belåningsgraden over 80 prosent. 13 prosent var over 100 prosent av verdigrunnlaget. For lån som gjekk til kjøp av bustad/nybygg, hadde 57 prosent ein belåningsgrad over 80 prosent, mot 65 prosent i ei tilsvarande undersøking eitt år tidlegare.

Belåningsgraden seier noko om bankane si sikring i tilfelle låntakar mislegheld lånet. Med auka belåningsgrad blir bankane meir utsette for misleghald. Merk også at med ein svært høg belåningsgrad kan dei som til dømes måtte oppleve bortfall av inntekt i periodar med fallande bustadprisar, i verste fall bli sitjande med ei restgjeld knytt til ein bustad dei ikkje lenger eig, men som blir overteken av banken. Sidan bankkrisa har bankane si eksponering mot hushalda auka mykje.

2.5.2 Kredittrisiko ved lån til ikkje-finansielle føretak

Veksttakten i norsk økonomi har halde seg høg gjennom 2004. Låg rente har stimulert til auka etterspørsel etter varer og tenester som er produserte av norske føretak, og den internasjonale konjunkturoppgangen har òg medverka til vekst i etterspørselen. Industriens effektive kronekurs målt ved konkurransekursindeksen var i gjennomsnitt om lag 4 prosent svakare i 2004 enn i 2003. Eksportvolumet av tradisjonelle varer auka berre moderat i 2004, men eksportprisane steig mykje i ei rekkje næringar. Ein kraftig auke i oljeinvesteringane har òg ført til at etterspørselen har auka. Tal for dei børsnoterte føretaka syner at innteninga har vore høg, og det er grunn til å tru at utviklinga har vore tilsvarande for dei norske føretaka samla sett.

Årsveksten i innanlands kreditt til dei ikkje-finansielle føretaka var 3,7 prosent i 2004, etter å ha falle med 1,5 prosent i 2003. Sjølv om veksten framleis er på eit lågt nivå, støttar auken frå i fjor opp under inntrykket av ein stigande optimisme i føretaka med tanke på utviklinga framover.

Figur 2.2 Gjeldsbelastninga og rentebelastninga i ikkje-finansielle føretak3
 . Prosent.

Figur 2.2 Gjeldsbelastninga og rentebelastninga i ikkje-finansielle føretak3 . Prosent.

1 Gjeld i prosent av kontantoverskot.

2 Renteutgifter i prosent av kontantoverskot pluss renteutgifter.

3 Unntatt foretak i olje- og gassnæringen og utenriks sjøfart

Kjelde: Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank.

Den høge innteninga i føretaka har medverka til eit fall i gjeldsbelastninga frå om lag 660 prosent til om lag 570 prosent (prognose) frå 2003 til 2004. Saman med det historisk låge rentenivået gjennom heile 2004 medverka dette òg til eit kraftig fall i rentebelastninga frå 44 prosent i 2003 til 28 prosent (prognose) i 2004. Lågare rentebelastning inneber at det har vore lettare for føretakssektoren å betale gjelda i 2004. Det går fram at bankane har hatt ein kraftig reduksjon i tap på utlån til føretaka 2 . Desse tapa har falle frå 0,5 prosent av totale utlån til 0,06 prosent. Det viser seg òg i talet på konkursar 3 , som er reduserte med 13 prosent frå 2003 til 2004.

Kredittrisikoen til bankane synest på mellomlang sikt først og fremst å vere knytt til einskilde næringar. Tal frå Noregs Bank og Kredittilsynet tyder på at kredittrisikoen er høgast i næringane eigedomsdrift og oppdrett og klekkeri. Utviklinga innanfor eigedomsdrift har likevel vore positiv i 2004. Dei låge rentene har sterk verknad på næringa, både fordi gjeldsdelen er høg, og fordi rentereduksjonar medverkar til prisauke på eigedommane. Prisane i leigemarknaden har vist teikn til å flate ut etter fleire år med fall. Oppdrettsnæringa er ramma av minsteprisar og kvantumsrestriksjonar på eksport til EU. Det er knytt usikkerheit til kva samla effekt desse tiltaka har for næringa.

Den vidare utviklinga i bankane sin kredittrisiko knytt til utlån til føretakssektoren er primært avhengig av føretaka si inntektsutvikling og av utviklinga i renta. Desse forholda er i sin tur nær knytte til den generelle konjunkturutviklinga både i Noreg og internasjonalt. Den høge gjeldsbelastninga for hushalda kan, etter omstenda, på lengre sikt utgjere ein risiko for føretaka. Framhald av høg gjeldsvekst gjer hushalda meir sårbare ved renteaukar. Hushalda forventast å tilpasse seg ein slik situasjon med å kutte i etterspørselen etter varer og tenester.

2.6 Likviditetsrisiko

I heilt spesielle tilfelle kan ein bank oppleve at han ikkje maktar å skaffe nok betalingsmidlar til å betale ned gjeld som avtala med kreditorane, eller til å etterkome ønske frå kundane om å kunne ta ut innskot. Dette kan i prinsippet skje sjølv om banken tilfredstiller dei formelle krava til soliditet.

Meir vanleg er det at bankar – som andre ­marknadsaktørar – kan bli tvinga til å pådra seg særlege omkostningar for å skaffe dei nødvendige betalingsmidlane. Årsaka kan til dømes vere særleg høge renter på ny finansiering, eller at dei får låge prisar ved sal av eigedelar. Det siste kan skje ved sal av eigedelar der det berre finst eit fåtal potensielle kjøparar, og det derfor er vanskeleg å oppnå god pris ved rask avhending.

Bankane finansierer utlåna sine i hovudsak med kundeinnskot, eigenkapital, obligasjonar, sertifikat, og dessutan med innlån frå finansinstitusjonar. Mens kundeinnskot og obligasjonar blir rekna som forholdsvis stabile finansieringskjelder, er sertifikat og innlån frå finansinstitusjonar mindre stabile fordi dei har kortare løpetid. Panikk blant innskytarane er ikkje vanleg i velregulerte finansmarknader som den norske, men også mindre dramatiske rørsler i kundeinnskota bidreg i prinsippet til ein viss likviditetsrisiko.

Innskotsdekninga i dei norske bankane fall med 3 prosentpoeng i 2003 og med 0,3 prosentpoeng i 2004. (Innskota auka markert i 2004, men altså ikkje fullt så mykje som utlåna.)Ved utgangen av 2004 var dekninga på 67,8 prosent.

Fallande innskotsdekning har auka behovet for alternativ finansiering. Behovet er størst i dei store bankane, som til vanleg har god tilgang til finansiering i innanlandske interbank- og verdipapirmarknader. Særleg dei to største bankane låner ganske mykje i utlandet.

For bankane under eitt har utanlandsfinansieringa gjennom dei siste par åra tilsvara om lag 20 prosent av brutto utlån til kundar. DnB NOR står for heile 66 prosent av utanlandsfinansieringa til bankane. Denne store banken utgjer samstundes ei viktig kredittlinje for dei mindre norske bankane. Om DnB NOR skulle fått redusert finansieringstilgang frå utlandet, ville smitteverknadene for desse bankane ha vore monalege.

Det er særleg den kortsiktige finansieringa frå utlandet som kan vere ustabil. Det blir hevda at utanlandske aktørar – i større grad enn norske – kan kome til å reagere kollektivt på uheldig informasjon knytt til norsk økonomi eller den norske finansmarknaden.

Dei fleste bankane har dei siste to åra auka si langsiktige finansiering. Særleg for dei minste bankane synest tilgangen på slik finansiering å ha betra seg det siste året. Samla sett blir likviditetssituasjonen for bankane i dag vurdert som god.

2.7 Avsluttande merknader

Finansinstitusjonane har jamt over hatt gode resultat dei siste to åra, og soliditeten synest tilfredsstillande. Finansdepartementet vurderer utsiktene til finansiell stabilitet på kort sikt som god.

Resultata i skadeforsikringsselskapa var i 2004 noko lågare enn i 2003, men likevel svært gode. Den ansvarlege kapitalen i skadeforsikringsselskapa har auka dei siste åra, og alle selskapa oppfylte kapitaldekningskravet ved utgangen av 2004. Resultata i livsforsikringsselskapa var noko svakare i 2004 enn i 2003, men likevel gode. Selskapa har i 2004 auka aksjedelen noko, men auken har skjedd etter kvart som selskapa har fått auka bufferkapital. Som følgje av det låge rentenivået har selskapa no ein lågare margin mellom renta på dei obligasjonane dei sjølve eig og den grunnlagsrenta dei har på forsikringskrava, enn det som er ønskjeleg å ha over tid. Bufferkapitalen blei styrkt noko i 2004.

Bankane har hatt gode resultat dei siste to åra. Saman med tilføring av kapital og utskriving av fondsobligasjonar har dei gode resultata bidrege til å stabilisere bankane si kjernekapitaldekning i ein periode med sterk utlånsvekst. Soliditeten er tilfredsstillande for bankane samla sett. Resultata i 2004 var dei beste sidan 2000, men også i 2003 var resultata bra. Særleg for 2004 har dei gode resultata i bankane samanheng med låge tap på utlån. Dei låge tapa på utlån kan delvis forklarast med konjunkturutviklinga med auka aktivitet og sysselsetjing. Den låge renta bidreg også til lågare rentebelastning for kundane slik at færre får betalingsproblem.

Den høge innteninga i føretaka har medverka til eit fall i gjeldsbelastninga frå 2003 til 2004, og rentebelastninga er sterkt redusert. Det har generelt vore lettare for føretakssektoren å betale gjelda i 2004, og bankane sine tap på utlån til føretaka har vore svært låge. Kredittrisikoen til bankane mot dei ikkje-finansielle føretaka synest på mellomlang sikt først og fremst å vere knytt til einskilde næringar som eigedomsdrift, oppdrett og klekkeri. Utviklinga framover i bankane sin kredittrisiko knytt til utlån til føretakssektoren kjem an på føretaka si inntektsutvikling og av utviklinga i renta – forhold som i sin tur heng saman med konjunkturutviklinga både i Noreg og internasjonalt.

Gjeldbelastninga i hushalda har auka kraftig frå 1999, og er venta å gå forbi nivået frå slutten av 1980-talet i løpet av 2005. I 2004 auka bankane sine lån med pant i bustad med 14,5 prosent. Det er viktig at både hushalda og bankane tek tilstrekkeleg høgde for ei mogeleg renteauke når nye låneavtalar blir inngått. Rentebelastninga er låg no som følgje av det låge rentenivået. Men framhald av høg gjeldsvekst gjer hushalda meir sårbare for økonomiske forstyrringar. Hushalda kan tilpassa seg med å kutte i etterspørselen etter varer og tenester – noko som vil ramme føretaka. Eit eventuelt fall i prisane på bustader kan forsterke ein svikt i etterspørselen frå hushalda.

Verknadene av ein renteauke er avhengig av når han kjem, kor sterk han blir, og dei rådande makroøkonomiske forholda elles. Fordi utlånsveksten til hushalda no er høg, blir ein stor del av utlåna raskt knytt til hushald som har teke opp lån i ein periode med låg rente. Etter kvart som renta vender tilbake til eit høgare nivå, kan desse hushalda vere dårlegare førebudde enn hushald som tok opp lån før renta gjekk ned, og som i mange høve også har hatt ein stor vinst i bustadmarknaden.

Finansdepartementet vil peike på at hushald kan oppleve økonomiske problem utan at den finansielle stabiliteten blir alvorleg truga. Mellom anna av denne årsaka sette Finansdepartementet i 2004 søkjelyset på bankane sine utlån til hushalda, og på den plikta dei har til å informere, og eventuelt rå hushalda frå å ta opp lån. Dei to bankforeiningane har no oppfordra medlemmene om å sjå til at kundane får den informasjonen som er nødvendig for at dei skal oppfatte viktige forhold rundt låneopptaket.

Fotnotar

1.

Norges Bank Occasional Papers No 35 - Historical Monetary Statistics for Norway 1819 - 2003

2.

Bankane sine tap på utlån til ikkje-finansielle føretak. Noregs Banks anslag for 2004 basert på data frå 1.–3. kvartal 2004.

3.

Opna føretakskonkursar eksklusive enkeltpersonsføretak.

Til forsida