St.meld. nr. 26 (2004-2005)

Kredittmeldinga 2004

Til innhaldsliste

1 Saker som er behandla av Finansdepartementet i 2004 etter finansieringsverksemdslova, forsikringsverksemdslova, banklovene og enkelte andre lover

Oversikta gir opplysning om søkjar, vedtak, heimel, dato, saksnummer og om det er stilt vilkår. Oversikta er ikkje fullstendig. Det er mellom anna ikkje teke med vedtak om oppnemning til råd og verv, innsyn i dokument, fritak frå teieplikt o.a.

Forkortingar:

banksikringslova – lov 12. juni 1996 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner

børsl. – lov 17. november 2000 nr. 8 om børsvirksomhet (børsverksemdslova)

e-pengeføretakslova. – lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetaksvirksomhet (e-pengeføretakslova)

fbl. – lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbanklova)

finl. – lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsverksemdslova)

forsl. – lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsverksemdslova)

føretakspensjonslova – lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

fvl. – lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova)

kredittilsynslova – lov 7. desember 1956 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynslova)

kvitvaskingslova – lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (kvitvaskingslova)

rekneskapsførarlova – lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (rekneskapsførarlova)

revl. – lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorlova)

rskl. – lov 17. juli 1988 nr. 56 om årsregnskap (rekneskapslova)

spbl. – lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (sparebanklova)

vprl. – lov 5. juli 2002 nr. 64 om verdipapirregistre (verdipapirregisterlova)

Løyve til å drive forsikringsverksemd og endring av vilkår

Kor mange: 3

27.01.2004 – 03/3538

Gard Marine & Energy – Mellombels dispensasjon frå forsl. kapittel 12, herunder kravet om konsesjon for filial i Noreg etter forsl. § 12-1, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.

Heimel: Forsl. § 13-8 tredje ledd.

03.02.2004 – 02/2051

Forbruker Forsikring AS – Tilbakekalling av løyve til å drive forsikringsverksemd.

Heimel: Forsl. § 2-1 og vedtaket i løyvet.

02.07.2004 – 99/2406

Oslo Pensjonsforsikring AS – Endring av løyve; løyvet blei utvida til å omfatte teikning av for­sikring for, og forvaltning av midlane i pensjonsordningar for personar som er tilsette som kontorhjelp for partigruppe i bystyret, og personar som er tilsette som kontorhjelp for parti som ­stiller liste ved kommunestyreval, jf. kapittel 4 nr. 12 i Reglement for bistand til partigruppene i bystyret og til parti som stiller liste ved kommunestyreval.

Heimel: Forsl. § 2-1.

Løyve til å drive finansieringsverksemd og endring av vilkår

Kor mange: 2

02.07.2004 – 03/1698

Hafslund FakturaService AS – Godkjenning av endring av vilkår nr. 1 og 5 i selskapet sitt løyve til å drive finansieringsverksemd 14. juli 2003.

Heimel: Finl. § 1-3 andre ledd, jf. finl. § 3-3.

20.08.2004 – 04/1668

Advokatfinans AS – Løyve til å drive finansieringsverksemd. Vilkår.

Heimel: Finl. § 3-3 første ledd, jf. kgl.res. 10. juni 1998 nr. 457.

Vedtak i samband med finanskonsernreglane

Kor mange: 21

22.03.2004 – 04/777

Nærings- og handelsdepartementet – Godkjenning til å eige inntil 34 pst. av aksjane i DnB NOR ASA.

Heimel: Finl. § 2-2, jf. kgl.res. 20. juni 2003 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 1.

29.03.2004 – 04/142

Cavell Insurance Company Ltd. – Løyve til å eige 100 pst. av aksjane i Cirrus Reinsurance Company Ltd.

Heimel: Forsl. § 3-6 andre ledd og finl. §§ 2-2 og 2-3.

14.04.2004 – 03/3674

Taxi Transport Service AS – Dispensasjon frå føresegnene i finansieringsverksemdslova. Vilkår.

Heimel: Finl. § 1-3 andre ledd.

15.06.2004 – 04/431

IKANO S.A. – Løyve til å eige 100 pst. av aksjane i IKANO Finans AS og løyve til å etablere eit konsernforhold med IKANO Finans AS.

Heimel: Finl. § 2-2 og § 2-3, jf. kgl.res. 20. juni 2003 nr. 735 og finl. § 2a-3 andre ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782.

16.06.2004 – 04/1670

Sparebanken Øst – Løyve til å eige 20 pst. av aksjane eller stemmene i Bolig- og Næringsbanken.

Heimel: Finl. § 2-2 og fvl. § 35 tredje ledd.

18.06.2004 – 01/3073

Landbruksforsikring AS – Dispensasjon frå forsl. § 5-1 første ledd om representasjon i styret for dei tilsette. Vilkår.

Heimel: Forsl. § 13-8 siste ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.

02.07.2004 – 04/1631

Danica – Løyve til å eige 100 pst. av aksjane i Nordenfjeldske Personforsikring AS. Vidare blei det gitt løyve til å etablere eit konsern­forhold med Nordenfjeldske Personforsikring AS.

Heimel: Finl. § 2-2 og forsl. § 3-6 andre ledd, jf. kgl.res. 20. juni 2003 nr. 43 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 1. Vidare finl. § 2a-3 andre ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 9.

02.07.2004 – 04/29

Fokus Bank – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om unntak frå kravet om særskild sikring ved lån til tenestemenn, tillitsvalde o.a.

Heimel: Finl. § 2-15 femte ledd.

02.07.2004 – 04/2173

Santandér Consumer Finance S.A. – Løyve til å eige 100 pst. av aksjane i Elcon Finans AS. Vidare blei det gitt løyve til å etablere eit konsernforhold med Elcon Finans AS. Selskapet fekk òg løyve til å drive verksemd i Noreg gjennom dotterselskap. Vilkår.

Heimel: Finl. § 2-2, jf. kgl.res. 20. juni 2003 nr. 43 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 1. Vidare finl. § 2a-3 andre ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 9.

02.07.2004 – 03/1833

Danica – Løyve til å eige 100 pst. av aksjane i Gjensidige NOR Fondsikring AS. Vidare blei det gitt løyve til å etablere eit konsernforhold med Gjensidige NOR Fondsikring AS.

Heimel: Finl. § 2-2 og forsl. § 3-6 andre ledd, jf. kgl.res. 20. juni 2003 nr. 43 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 1. Vidare finl. § 2a-3 andre ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 9.

02.07.2004 – 03/1833

DnB NOR – Godkjenning av endring i organiseringa av DnB NOR-konsernet som følgje av avhendinga av aksjane i Gjensidige NOR Fondsikring AS.

Heimel: Finl. § 2a-7 andre ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782.

02.07.2004 – 03/1833

DnB NOR – Godkjenning av endring i organiseringa av DnB NOR-konsernet som følgje av avhendinga av aksjane i Elcon Finans AS, og godkjenning av overdraging av aksjane i Elcon Finans AS til Santandér Consumer Finance S.A.

Heimel: Finl. § 2a-7 andre ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, og finl. § 3-6 andre ledd, jf. kgl.res. 10. juni 1988 nr. 457.

02.07.2004 – 04/67

EnCom Factoring AS – Dispensasjon frå reglane i finansieringsverksemdslova. Vilkår.

Heimel: Finl. § 1-3 andre ledd, jf. kgl.res. 10. juni 1988 nr. 457.

09.09.2004 – 00/4369

Bankenes sikringsfond – Godkjenning av utkast til vedtekter.

Heimel: Banksikringslova § 2-4 tredje ledd.

28.09.2004 – 04/2314

Vital Forsikring ASA – Dispensasjon frå forsikringsverksemdslova § 7-1 første ledd.

Heimel: Forsl. § 7-1 tredje ledd.

21.10.2004 – 01/2657

Landkreditt – Løyve til å eige Landkreditt Bank AS gjennom holdingselskapet Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS, og godkjenning av konsernstrukturen. Vilkår.

Heimel: Finl. § 2-2, jf. kgl.res. 20. juni 2003 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 1, og finl. § 2a-6 andre ledd.

22.10.2004 – 01/2657

Landkreditt – Endring av vilkåra i løyve til å eige Landkreditt Bank AS og godkjenninga av endring av konsernstrukturen.

Heimel: Finl. § 2-2, jf. kgl.res. 20. juni 2003 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 1, og finl. § 2a-6 andre ledd.

24.11.2004 – 04/2911

Kistefos Venture Capital AS – Løyve til å eige ­inntil 24,99 pst. av aksjane i Bankia Bank ASA. Vilkår.

Heimel: Finl. § 2-2.

26.11.2004 – 04/3376

Folketrygdfondet – Løyve til å eige inntil 15 pst. av aksjane i Storebrand ASA. Vilkår.

Heimel: Finl. § 2-2.

29.11.2004 – 04/2805

Íslandlki – Løyve til å eige 100 pst. av aksjane i Kredittbanken ASA. Vilkår.

Heimel: Finl. § 2-2.

20.12.2004 – 04/3435

Deufin Beteiligungsgesellschaft – Løyve til å eige 100 pst. av aksjane i SG Finans AS. Vilkår.

Heimel: Finl. § 2-2.

Fusjon mellom finansinstitusjonar

Kor mange: 1

28.05.2004 – 04/1507

Holla Sparebank og Lunde Sparebank – Godkjenning av samanslåing av Holla Sparebank og Lunde Sparebank. Vilkår.

Heimel: Spbl. § 47, jf. § 5, jf. kgl.res. 22. september 1961

Oppretting av filial og dotterselskap i utlandet

Kor mange: 1

24.09.2004 – 02/3084

Forsikringsselskap – Løyve til å opprette dotterselskap i Sverige og til å endre konsernstruktur som følgje av dette. Vidare blir det gitt løyve til å yte lån til kjøp av selskap i Sverige. Vilkår.

Heimel: Finl. § 2a-3 fjerde ledd og finl. § 2a-7. Vidare finl. § 2a-8 fjerde ledd.

Avvikling og overdraging av verksemd

Kor mange: 2

04.02.2004 – 03/2097

Stiftelsen Solør Brannkasse – Godkjenning av avvikling – omdanning til allmennyttig stiftelse.

Heimel: Finl. § 2-24 første ledd andre punktum.

01.09.2004 – 04/2393

Bamble Gjensidige Kveg- og Hesteassuranseforening – Godkjenning av avvikling og dispensasjon frå forsl. § 10-1 tredje ledd andre punktum. Vilkår.

Heimel: Forsl. § 10-1 første ledd og § 13-4.

Unntak frå kapitaldekningskrav o.a.

Kor mange: 3

30.01.2004 – 03/1574

Acta Bank ASA – Dispensasjon frå minstekrav til kapitaldekning. Vilkår.

Heimel: Fbl. § 21 tredje ledd, finl. § 1-3 andre ledd.

05.03.2004 – 04/365

Bank – Avvising av klage på Kredittilsynet sitt avslag på søknad om tilbakebetaling av evigvarande ansvarleg lån.

Heimel: Forskrift av 1. juni 1990 om berekning av ansvarleg kapital for finansinstitusjonar, oppgjerssentralar og verdipapirføretak § 4 punkt 2.

01.05.2004 – 04/1739

Volda Branntrygdelag – Mellombels dispensasjon frå minstekravet til ansvarleg kapital. Vilkår.

Heimel: Forsl. § 7-3 tredje ledd, jf. andre ledd bokstav a.

Vedtak i samband med verdipapirhandel

Kor mange: 2

02.07.2004 – 03/3530

DnB NOR ASA – Løyve til å eige 18,33 pst. av aksjane i Oslo Børs Holding ASA i tre år. Løyve til å eige 14,55 pst. av eigardelane i VPS Holding ASA i tre år. Vilkår.

Heimel: Børsl. § 4-1 første ledd tredje punktum, jf. 4-1 andre ledd andre punktum. Vprl. § 5-2 andre ledd, jf. § 5-2 tredje ledd andre punktum.

14.07.2004 – 03/3530

DnB NOR ASA – Endring av departementet sitt vedtak av 2. juli 2004. Det skal uttrykkeleg gå fram av vedtaket at DnB NOR ASA får løyve til å behalde gjeldande eigardelar i dei to institusjonane som går fram av vedtaket, i ein periode på tre år frå 2. juli 2004.

Heimel: Vprl. § 5-2 andre ledd, jf. § 5-2 tredje ledd andre punktum og børsl. § 4-1 første ledd tredje punktum, jf. § 4-1 andre ledd andre punktum.

Vedtak i samband med revisorreglane

Kor mange: 1

13.08.2004 – 02/4323

Revisor – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om tilbakekalling av godkjenning som registrert revisor.

Heimel: Revl. § 9-1 tredje ledd nr. 1 og 2.

Vedtak i samband med rekneskapsførarreglane

Kor mange: 5

14.01.2004 – 02/2934

Rekneskapsførar – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om avslag på søknad om autorisasjon som rekneskapsførar.

Heimel: Rekneskapsførarlova §§ 1 og 5 og rekneskapsførarforskrifta § 4-2, jf. § 4-3.

19.01.2004 – 03/781

Rekneskapsførar – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om tilbakekalling av autorisasjon som rekneskapsførar.

Heimel: Rekneskapsførarlova § 7 første ledd nr. 3.

27.02.2004 – 03/953

Rekneskapsførar – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om tilbakekalling av autorisasjon som rekneskapsførar.

Heimel: Rekneskapsførarlova § 7 første ledd nr. 2 og 3.

10.03.2004 – 03/2170

Rekneskapsførar – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon og dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar.

Heimel: Rekneskapsførarlova §§ 1 andre ledd og 16 tredje ledd, jf. rekneskapsførarforskrifta § 7-2 nr. 3 eller 4.

21.04.2004 – 03/3510

Rekneskapsførar – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om tilbakekalling av autorisasjon som rekneskapsførar.

Heimel: Rekneskapsførarlova § 7 første ledd nr. 3.

Andre vedtak

Kor mange: 10

27.01.2004 – 02/3740

Storebrand Livsforsikring AS – Avslag på søknad om lukking av private pensjonsordningar.

Heimel: Forskrift av 28. juni 1968 nr. 3 om private tenestepensjonsordningar etter skattelova § 44 første ledd, bokstav k.

02.03.2004 – 01/1788

Saga Petroleums Pensjonskasse II for supplerande ytingar – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om at inneståande midlar i sikringsfond og tilleggsavsetjingar ikkje kan overførast til selskapet.

Heimel: Pensjonskasseforskrifta 19 første og tredje ledd, slik dei lydde på tidspunktet for avviklinga av pensjonskassa.

02.03.2004 – 03/1300

AS Centraltrykkeriet – Medhald i klage over Kredittilsynet sitt vedtak om nytte av premiefondsmidlane i pensjonsordning.

Heimel: Forskrift 22. desember 2000 nr. 1412 om overgangsreglar for private tenestepensjonsordningar etter skattelova (forskrifta) § 14.

31.03.2004 – 03/3974

Kopek AS – Godkjend søknad om unntak frå lov om e-pengeføretak. Vilkår.

Heimel: e-pengeføretakslova § 1-2 første ledd nr. 1.

18.06.2004 – 03/2749

Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) – Klagen blei avvist som følgje av at endring av næringskode/utsetjing av endring ikkje er eit enkeltvedtak etter fvl. § 2 første ledd bokstav a og b, og dermed ikkje kan klagas på.

Heimel: Fvl. § 34 første ledd, jf. § 28 andre ledd.

18.06.2004 – 03/383

Blakstad, Holta & Co A/S – Medhald i klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om å få tilbakeføre midlar frå Blakstad, Holta & Co A/S sitt pensjonsfond for tilsette til føretaket.

Heimel: Forskrift av 28. juli 1968 § 16 punkt 7, jf. føretakspensjonslova kapittel 15.

28.06.2004 – 04/1066

Samvirkelagenes Garantifond A/L – Godkjenning av endring av vedtekter.

Heimel: Vedtekta for Samvirkelagenes Garantifond A/L § 17.

30.08.2004 – 03/2126

Teknologisk institutt – Avslag på søknad om løyve til å opprette pensjonsordning der tilsette som ikkje har fylt 58 år, ikkje skal vere medlemmer.

Heimel: Føretakspensjonslova § 3-3 første ledd.

08.09.2004 – 04/1342

Contopronto AS – Mellombels dispensasjon frå krava i kvitvaskingslova § 5 første, andre, fjerde og femte ledd med tilhøyrande forskriftsreglar. Vilkår.

Heimel: Forskrift 10. desember 2003 nr. 1487 om tiltak mot hvitvasking av utbytte frå straffbare handlinger mv.

24.09.2004 – 04/2633

Finor AS – Medhald i klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om avvikande rekneskapsår.

Heimel: Rskl. § 1-7 første ledd.

Til forsida