St.prp. nr. 1 (2002-2003)

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5618-5619 og 5671

Til innholdsfortegnelse

1 Omtale av lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak

Nedenfor redegjøres det for daglig leders ansettelsesvilkår i de heleide statlige foretak som pr. august 2002 var underlagt Samferdselsdepartementet. Med heleid statlig foretak forstås her selskap eid av staten ved Samferdselsdepartementet eller staten ved de forvaltningsorganer/- bedrifter som ligger under departementet.

Med de forutsetninger som her er nevnt, gis det opplysninger om daglig leders ansettelsesvilkår i NSB AS, Posten Norge AS, Oslo Lufthavn AS og BaneTele AS.

NSB AS - konsernsjef Einar Enger

Årslønn

1 750 000 kr

Lønn i oppsigelsestiden

6 måneders lønn i oppsigelsestiden + 18 måneders etterlønn. Sistnevnte avkortes mot annen inntekt.

Spesielle vilkår

Fri bil. 5 ekstra feriedager pr. år så lenge Enger er eneforsørger for barn under 18 år.

Pensjon

66 pst. av lønn ved fratreden, pensjonsalder 62 år med rett til å fratre ved fylte 60 år.

Posten Norge AS - konsernsjef Kaare Frydenberg

Årslønn

2 000 000 kr

Lønn i oppsigelsestiden

6 måneders lønn i oppsigelsestiden.

Spesielle vilkår

Fri bil. Bonus på inntil 25 pst. av årslønn forutsatt at budsjettert resultat og avtalte mål oppnås.

Pensjon

66 pst. av lønn ved fratreden, pensjonsalder 65 år med rett til å fratre ved fylte 60 år.

Oslo Lufthavn AS - adm.dir. Ingar Nicolai Nilsen

Årslønn

795 000 kr

Lønn i oppsigelsestiden

6 måneder

Spesielle vilkår

Fri bil

Pensjon

Ordinær pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

BaneTele AS - adm.dir. Trygve Tamburstuen

Årslønn

1 200 000 kr

Lønn i oppsigelsestiden

24 måneders etterlønn dersom styret sier opp tilsettingsforholdet.

Spesielle vilkår

Fri bil

Pensjon

66 pst. av lønn ved fratreden, pensjonsalder 62 år.